Kolekcje biblioteczne i muzealne przemieszczone z Niemiec po II wojnie światowej w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w świetle publikowanych katalogów Muzeum Książki

Antoni Krawczyk

Streszczenie w języku polskim


W Muzeum Książki Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie znalazły się kolekcje biblioteczne i muzealne przemieszczone z Niemiec po II wojnie światowej w ramach restytucji za zniszczone dobra kulturalne na okupowanych przez Niemcy terytoriach ZSRR. Obejmują one zbiory Muzeum Książki i Pisma w Lipsku (Deutsches Buch und Schriftmuseum in Leipzig) oraz Biblioteki Krajowej Saksonii w Dreźnie założonej w XVI wieku przez elektora Augusta I. Od czasu zakończenia wojny aż do pierestrojki jako trofea wojenne były one otaczane największą tajemnicą. Po jej uchyleniu rozpoczęto nad nimi badania naukowe. Rezultatem tego jest seria wydawnicza „Коллекции Российской государственной библиотеки”, w ramach której opublikowano dotychczas cztery katalogi: 1. Каталог художесвеннчх переплетов собр ания Карла Бехера; 2. Каталог набивных тканей собрания Роберта Форрерфа; 3. Каталог инкунабулов и палеотипов собрания Генрихха Клемма; 4. Каталог переплетов Якоба Краузе и мастеров его круга (cz. 1, cz. 2, następna jest w opracowaniu). W prowadzonych analizach zawartości każdego z nich badacze poświęcają uwagę manuskryptom, inkunabułom, paleotypom oraz starodrukom. Omawiają też zawartość kolekcji tkanin z Lipska.


Słowa kluczowe


Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie, Muzeum Książki i Pisma w Lipsku, Biblioteka Krajowa Saksonii w Dreźnie, książki-trofea wojenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Бородин О.Р., Долгодрова Т.А., Коллекция Немецкого музея книги и шрифта в собрании Российской государственной библиотеки, „Наше Наследие” 1994, № 32, s. 98–105.

Черкашина Н.П., Долгодрова Т.А., Инкунабулы н палеотипы из собрания Генриха Клемма хранящиеся в Российсой государственной библиотеке, [в:] Каталог инкунабулов и палеотипов из собранния Генриха Клeмма, Москва 2011.

Долгодрова T.А., Доктор Карл Бехер и его собрание исторических переплетов, [в:] Каталог художественных переплетов собрания Карла Бехера, Москва 2007, s. 9–24.

Долгодрова T.[A.], Испанские кнжныe peдкости XV–XVI вв. хранящеся в РТГ, [w:] Kultura, historia, książka. Zbiór studiów, red. A. Dymmel, B. Rejakowa, Lublin 2012, s. 175–181.

Долгодрова Т.А., Каталог набивных тканей XIII–XIX веков собрания Роберта Форрера, Москва 2010.

Долгирова Т.А., Каталог художественных переплетов собрания Карла Бехера, Москва 2007.

Долгодрова Т.А., Каталог переплетов Якоба Краузе и масреров его круга, Ч. 1, Москва 2015, Ч. II, Москва 2016.

Долгодрова Т.А., Немецкая и Нидерландская книга XV века. (Пробемы взаимовлияния и национальные особенности), Москва 2000.

Долгодрова T.А., О собрании переплетов Якоба Краузе и мастеров его круга, хранясчихся в российской государственной библиотеке, [в:] Каталог художественных

переплетов собрания Карла Бехера, Ч. I, Москва 2015, s. 9–40.

Долгодрова T.А., О собрании переплетов Якоба Краузе и мастеров его круга, хранясчихся в российской государственной библиотеке, [в:] Каталог художественных

переплетов собрания Карла Бехера, Ч. II, Москвa 2016, s. 9–16.

Долгодрова Т.А., О собрании набивных тканей XIII–XIX веков Роберта Форрера, [в:] Каталог набивных тканей XIII–XIX веков собрания Роберта Форрера, Москва

, s. 9–29.

Долгодрова Т.А., Уникальные западноевропейское печатаные книги XV–XVI веков из трофейного собрания Российской государственной библиотеки, „Наше Наследие” 1997, № 42, s. 113–119.

Grimsted Kennedy P., Dwukrotnie zrabowane i nadal z dala od ojczyzny. Losy trzech bibliotek słowiańskich przejętych przez nazistów w Paryżu, „Archeion” 2003, t. 106, s. 47–84.

Grimsted Kennedy P., The Odyssey of the Turgenev Library from Paris, 1940–2002. Books as victims and trophies of war, Amsterdam 2003.

Grimsted Kennedy P., Twice plundered, but still not home from the war. The fate of three Slavic libraries confiscated by the Nazis from Paris, „Solanus” 2002, vol. 16, s. 39–76.

Гринстед Кеннеди П., Трофейные книги из Западной Европы: Дорога в Минск через Ратибор (Рацибуж), [в:] Матэрыялы Трэціх Міжнар. Кнігазнаўчых чытанняў „Кніга Беларусі: Повязь часоў” (Мінск, 16–17 верасня 2003 г.), склад. Т.І. Рошчына, Мінск 2005, s. 39–90.

Котрелев Н.В., Плач о погибели русской библиотеки, [в:] Редкие книги и рукописи. Изучение и описание. Материалы Всесоюзного совещания заведующих отделами редких книг и рукописей библиотек вузов. Ленинград, 24–26 января 1989 г., ред. Н.И. Николаев, Ленинград 1991, s. 94–97.

Krawczyk A., Katalog nabiwnych tkanij XIII–XIX viekow sobranija Roberta Forrera, Moskwa 2010, „Res Historica” 2012, nr 33, s. 266–274.

Krawczyk A., Książki z oprawami artystycznymi z kolekcji Carla Bechera w Państwowej Bibliotece Rosji, [w:] Z książką przez życie, red. A. Krawczyk, Lublin 2008, s. 191–206.

Krawczyk A., Studia nad książkami przemieszczonymi z Europy do ZSRR po II wojnie światowej, [w:] O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. T. Wilkoń, Katowice 2017, s. 99–123.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2019.61.33-62
Data publikacji: 2020-05-29 07:51:57
Data złożenia artykułu: 2020-01-13 08:41:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 700
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Antoni Krawczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.