Frazes czy faktyczna treść? Relewancja pojęcia ‘społeczeństwo informacyjne’ i jego synonimów w tytułach artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Jakub Maciej Łubocki

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia podmiotowa

„Poradnik Bibliotekarza”

Drzewiecki M., Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym, 5/2001, s. 7–8.

Tomczyk Ł., Polski senior a społeczeństwo informacyjne, 1/2008, s. 14–15.

Weryho M., Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy, 6/2006, s. 3–7.

„Zagadnienia Informacji Naukowej”

Babik W., Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, 2/2012, s. 48–65.

Bulik J., Podział klasowy społeczeństwa informacyjnego, 1/2011, s. 3–19.

Kurek-Kokocińska S., Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne, 2/2001, s. 43–63.

Luterek M., E-demokracja. Demokracja w społeczeństwie informacyjnym, 1/2007, s. 66–79.

Aleksandrowicz R., „Trzeci wiek” w społeczeństwie informacyjnym, 2/2008, s. 94–107.

(Winogradow) W. A., Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej, 1/1985, s. 3–18.

„Bibliotekarz”

Szczepańska B., Dyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Implikacje dla bibliotek, 2/2004, s. 8–11.

Ćwiertnia B., Społeczeństwo informacyjne, 6/1993, s. 26–27.

Frankowska A., Rola bibliotekarzy w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego, 6/2009, s. 11–15.

Howorka B., „Społeczeństwo informacyjne”, 1/2002, s. 3–10.

Jaworowska M., Biblioteka Politechniki Lubelskiej a kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, 4/2002, s. 21–23.

Krzywicki S., Program „Społeczeństwo informacyjne” wielka szansa dla bibliotek i instytucji kultury, 12/2002, s. 16–17.

Marcinkowski P., Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego w Polsce?, 11/2006, s. 3–8.

„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”

Augustyniak M., Wpływ nowoczesnych technologii na rozszerzenie możliwości bibliotek w zakresie kształtowania społeczeństwa wiedzy na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 1–2/2009, s. 45–56.

Babik W., Ekonomika informacji jako element zarzadzania informacja w społeczeństwie informacji i wiedzy – perspektywa infologiczna, 1–2/2011, s. 3–10.

Batorowska H., Reforma systemu edukacji dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, 3/1999, s. 4–9.

Jaworowska M., Działania Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej na rzecz społeczeństwa informacyjnego, 4/2001, s. 29–34.

Kapusta J., Kształtowanie się społeczeństw informacyjnych na tle rozwoju infrastruktury informatycznej, 3/1999, s. 9–14.

Knypl S. J., Knypl E. T., Wyrkom II, czyli ku społeczeństwu informacyjnemu, 2/1999, s. 15–23.

Kukurowska Z., Nowe wyzwania przed biblioteka wydziałowa w społeczeństwie informacyjnym, 2–3/2003, s. 11–15.

Kurek-Kokocińska S., Młody użytkownik a społeczeństwo informacyjne, 3/1999, s. 13–14.

Kurkowska E. J., Edukacja informacyjna a rozwój społeczeństwa wiedzy, 2/2005, s. 49–53.

Młodzka-Stybel A., Klimaszewska W., W kierunku społeczeństwa informacyjnego – bibliograficzna baza danych SP-BHP jako źródło informacji o zmianach w środowisku pracy, 2/2004, s. 15–20.

Młodzka-Stybel A., Rola informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy – w kontekście przemian w kierunku społeczeństwa informacyjnego, 2/2004, s. 10–14.

Tomaszczyk J., Społeczeństwo informacji i wiedzy, 2/2010, s. 20–30.

„Przegląd Biblioteczny”

Kocójowa M., Bibliofilstwo w kulturze społeczeństwa informacyjnego XXI wieku, 3/2001, s. 263–271.

Ogonowska A., Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, 2–3/1998, s. 135–148.

Sordylowa B., Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego, 1–2/2003, s. 9–16.

„EBIB”

Bednarek-Michalska B., Budować społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy?, 2/2001, http://ebib.oss.wroc.pl/2001/20/michalska.html.

Curyło M., Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa cyfrowego: na podstawie „Raportu o digitalizacji dóbr kultury”, 7/2009, http://www.ebib.info/2009/107/a.php?curylo.

Długosz J., Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i polityki społecznej. Potencjalny udział bibliotek, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php.

Golec-Nycz E., Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/golec.php.

Leończuk J., Misja bibliotek publicznych i samorządów małych wspólnot lokalnych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 5/2001, http://ebib.oss.wroc.pl/2001/23/leonczuk.html.

Majta M., Społeczeństwo informacyjne jako nowa formacja cywilizacyjna, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/majta1.php.

Midura M., Kursy na odległość z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 6/2004, http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/midura.php.

Pietruch-Reizes D., Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/pietruch.php.

Pindlowa W., Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa

informacyjnego w Unii Europejskiej, 2/2002, http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/pindlowa.php.

Przybysz M., Bibliografia regionalna w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Stan w Polsce, 1/2009, http://www.ebib.info/2009/101/a.php?przybysz.

Szczepańska B., Działania bibliotekarzy w procesie implementacji dyrektywy dotyczącej koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, 6/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/46/szczepanska.php.

Thorhauge J., Program dla nowej biblioteki. W stronę społeczeństwa wiedzy: trzy etapy zmian w nowoczesnych bibliotekach, 9/2012, http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/136/136−thorhauge−.pdf.

Turkiewicz R., Pozytywizm w cyberprzestrzeni. Niektóre problemy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, 11/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/turkiewicz.php.

Urbanowicz K., Seniorzy a społeczeństwo wiedzy. Rola Biblioteki, 7/2008, http://www.ebib.info/2008/98/a.php?urbanowicz.

Artykuły nieuwzględnione w badaniach

Szocki J., Biblioteka akademicka a społeczeństwo wiedzy „Bibliotekarz”, 5/2006, s. 11–14.

Doktorowicz K., Społeczeństwo informacyjne w strategiach politycznych, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 4/2008.

Bibliografia przedmiotowa

Bendyk E., Ideologia społeczeństwa informacyjnego. Dostępny online w World Wide Web: http://www.calculemus.org/lect/mes99–00/spin/1bendyk.html.

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa. Dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra.

Dominas K., Kaźmierczak M., Mikołajczak A. W., Antyk w cyberprzestrzeni, Gniezno 2008.

Free Online OCR. Dostępny online w World Wide Web: www.onlineocr.net.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra.

Nowak J. S., Bangemann nie był pierwszy – społeczeństwo informacyjne w Polsce, [w:] Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Ziemba, Poznań 2008, s. 43–53.

Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. Dostępny w World Wide Web: http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak−Jerzy−Spoleczenstwo−informacyjne-geneza−i−definicje.pdf; także w wersji drukowanej: ibid. [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J. S. Nowak, Katowice 2005, s. 39–58.

Online Word Counter. Dostępny online w World Wide Web: http://www.textfixer.com/tools/online-word-counter.php.

Słownik języka polskiego PWN. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/.

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.

Wordle. Dostępny online w World Wide Web: http://www.wordle.net/.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2015.57.99
Data publikacji: 2015-08-05 10:45:26
Data złożenia artykułu: 2015-08-04 12:30:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1304
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jakub Maciej Łubocki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.