Wykorzystanie schematu książki na potrzeby środowiska cyfrowego

Sebastian Dawid Kotuła

Streszczenie w języku polskim


Książka, zwłaszcza drukowana, od ponad pięciuset lat sprawdza się jako narzędzie komunikacji,
a więc także jako metoda utrwalania oraz sposób prezentacji informacji, wiedzy i treści. Jej obowiązujący aktualnie semiotyczny schemat zweryfikowała wielowiekowa historia, książka bowiem ewoluowała i poddawana była modyfikacjom po to, aby najskuteczniej realizować funkcję środka przekazu informacji, wiedzy, treści oraz danych. W drugiej połowie XX w. w komunikacji społecznej pojawiła się przestrzeń cyfrowo-sieciowa. Mimo iż budowana była na zero-jedynkowym kodzie binarnym, to jednak nie zrywała z dziedzictwem kultury książki. Celem artykułu jest wykazanie, jak schemat książki jest obecny w środowisku Internetu i World Wide Web.


Słowa kluczowe


cyfrowa kultura książki, komunikacja bibliologiczna, książka, Internet, World Wide Web

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bourne C. P ., Hahn T. B ., A History of Online Information Services, 1963–1976, Cambridge 2003.

Góralska M., Bibliologia i informacja naukowa – razem czy osobno?, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, współpr. M. Luterek, Warszawa 2013, s. 93–110.

Góralska M., Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012. Hypercard [online] https://en.wikipedia.org/wiki/HyperCard [dostęp: 17.12.2012].

Kotuła S. D ., Digital book culture, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2015, r. 8, nr 1, s. 107–122.

Kotuła S. D ., Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe World Wide Web, „Przegląd Biblioteczny” 2013, z. 1,

s. 5–18.

Kotuła S. D ., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013.

Kotuła S. D ., Konwergencja mediów książki i Internetu, [w:] Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, red. M. Jeziński, Toruń 2009, s. 241–255.

Kotuła S. D ., Książkowatość jako propozycja terminologiczna i poznawczo-badawcza dla bibliologii, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz,

H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 125–137.

Kotuła S. D ., Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web, „Biblioteka” 2012, nr 16, s. 115–137.

Kwiecień C., Od papirusu do bibliobusu, Katowice 1960.

Licklider J. C . R ., Biblioteki przyszłości, Warszawa 1970.

Pomorski J., W kierunku teoretycznej integracji badań bibliologicznych, „Studia o Książce” 1985, t. 15, s. 157–174.

Trzynadlowski J., Autor – dzieło wydawca, Wrocław 1979.

Zbierski T., Semiotyka książki, Wrocław 1978.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.58.149
Data publikacji: 2016-12-20 11:49:08
Data złożenia artykułu: 2015-12-27 12:14:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 552
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Sebastian Dawid Kotuła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.