Wiedza i kapitał intelektualny w bibliotece

Agnieszka Wasilewska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą przyjrzenia się zagadnieniom związanym z zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym w bibliotece rozumianej jako organizacja oparta na wiedzy, wspierająca proces tworzenia wiedzy. Przegląd literatury przedmiotu ukazał proces zarządzania wiedzą z uwzględnieniem biblioteki oraz różne podejścia do zarządzania kapitałem intelektualnym w zależności od przyjętej koncepcji filozoficznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wartość kapitału intelektualnego biblioteki, jako cennego zasobu przyczyniającego się do jej rozwoju.


Słowa kluczowe


wiedza, kapitał intelektualny, procesy zarządzania wiedzą, biblioteka, organizacja oparta na wiedzy, pracownicy wiedzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wrocław 2013.

Bal-Woźniak T., Współczesne problemy zarządzania, Rzeszów 2006.

Belina B., Modele zarządzania wiedzą, [w:] Innowacje, kształcenie, zarządzanie, red. J. Bućko, Radom 2006.

Bereziński M., Ku humanizacji teorii kapitału intelektualnego, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2004, r. 10, nr 1/2.

Chrapczyńska B., W poszukiwaniu wiedzy – użytkownicy w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2012, nr 3/4, s. 26–32.

Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków 2007.

Fazlagić J., Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Warszawa 2014.

Golińska-Pieszyńska M., Kapitał intelektualny w sferze nauki – warunki rozwoju, Warszawa 2013.

Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2014.

Kamińska J., Żołędowska B., Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece, „Biuletyn EBIB ” 2006, nr 10 [online] http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?kaminska_zoledowska [dostęp: 15.11.2016].

Kolarz M., Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji, [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, Katowice 2005.

Penc J., Kultura i etyka w organizacji: aspekty pragmatyczne i strategiczne, Szczytno 2010.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Warszawa 2003.

Słownik języka polskiego PWN, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005.

Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa 2012.

Toffler A. i H., Rewolucyjne bogactwo, Przeźmierowo 2007.

Warren P., Alsmeyer D., The digital Library: a case study in intelligent content management, „Journal of Knowledge Management” 2005, vol. 9, nr 5.

Wojciechowska M., Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2016.

Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.

Wojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014.

Żmigrodzka K., Biblioteka akademicka wsparciem gospodarki opartej na wiedzy, „Biuletyn Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.58.107
Data publikacji: 2016-12-20 11:49:06
Data złożenia artykułu: 2016-07-11 13:22:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 657
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Agnieszka Wasilewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.