Dzieło otwarte w wersji 2.0 czyli transformacja czytelnika

Paweł Tadeusz Opiłowski

Streszczenie w języku polskim


Autor artykułu przedstawia to, w jaki sposób forma istnienia dzieła literackiego wpływa na jego interpretację. Koncepcja dzieła otwartego scharakteryzowana przez Umberto Eco zestawiona z nowymi formami literatury ukazuje przekształcenia, jakie zachodzą w percepcji, lekturze i interpretacji tekstu. Wykorzystując metodę porównawczą do analizy poszczególnych elementów teorii dzieła otwartego w odniesieniu do cyfrowej rzeczywistości, wskazano istotne zmiany zachowań czytelniczych, jakie pojawiają się w konfrontacji koncepcji Eco z nową formą czytelnictwa 2.0. Ma to na celu zobrazowanie, jak zmienia się oblicze samego czytelnika.


Słowa kluczowe


dzieło otwarte, czytelnictwo 2.0, recepcja, interpretacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiec M., Dzieło literackie w sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Wyd. UG, Gdańsk 2004.

Białkowski Ł., „Sztuka w procesie” jako typ dzieła otwartego, „Estetyka i Krytyka” 2006, nr 2 (11), s. 93–106.

Drożdż A., Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, wyd. 2, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009.

Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. L. Eustachiewicz, J. Gałuszka, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, K. Żaboklicki, wyd. 3, Wyd. W. A. B., Warszawa 2008.

Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2011.

Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Wyd. PWN, Warszawa 1988.

Marecki P., Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Wyd. Rabid, Kraków 2002, s. 5–21.

Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984.

Sartre J.-P., Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, wyb. A. Tatarkiewicz, tłum. J. Lalewicz, Wyd. PWN, Warszawa 1968.

Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.189
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:38
Data złożenia artykułu: 2017-03-04 15:28:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1347
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Tadeusz Opiłowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.