Architektura informacji w ofercie dydaktycznej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – od koncepcji do realizacji

Renata Malesa, Anita Has-Tokarz

Streszczenie w języku polskim


Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w roku akademickim 2016/2017 poszerzył ofertę dydaktyczną o nowy kierunek studiów pierwszego stopnia Architektura informacji, jak również studiów podyplomowych Architektura książki – projektowanie i edycja. Przeprowadzona aktualizacja koncepcji kształcenia wynikała z tendencji rozwojowych dyscypliny oraz potrzeb rynku pracy sygnalizowanych przez studentów i potencjalnych pracodawców.
W artykule przedstawiono doświadczenia Instytutu związane z opracowaniem i wdrożeniem programu nowego kierunku studiów, m.in. zakładane efekty kształcenia, uwzględnione treści, przewidziane specjalności, organizacja praktyk zawodowych, sylwetka i miejsce absolwenta na rynku pracy. Wskazano trudności, które wystąpiły na etapie projektowania koncepcji (m.in. nierozumienie idei, terminologii i specyfiki dyscypliny przez pracowników Uniwersytetu) oraz wdrażania studiów (m.in. konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, poszerzania zakresu prowadzonych badań i doskonalenia kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej, poszukiwania nowych form promocji kierunku, wypracowania procedur współpracy z nową kategorią interesariuszy zewnętrznych), jak również wypracowane w tym zakresie rozwiązania praktyczne.

 

 


Słowa kluczowe


architektura informacji, nauka o informacji, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antczak M., Deregulacja zawodu bibliotekarza. Przegląd najważniejszych zmian proponowanych w latach 2011–2012, [w:] Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?, red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska, Białystok 2013, s. 295–316.

Capitol College, Master of Science in Information Architecture, 2001, [online], http://www.capitol-college.edu/academics/grad/msia.html [dostęp: 15.09.2017].

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. A Dymmel, S. D. Kotuła, Wyd. UMCS, Lublin 2017.

Department of Library and Information Science University of Pittsburgh, Special Topics: Information Architecture, 2001, [online], http://robins.sis.pitt.edu/ia/ [dostęp: 15.09.2017].

Dillon A., Information Architecture in JASIST. Just Where Did We Come From?, “The Journal of the Society for Information Science and Technology” 2002, nr 10, s. 821–823.

Ewing Ch., Magnuson E., Schang S., Information Architecture Proposed Curriculum. Graduate School of Library and Information Science at The University of Texas at Austin, [online], https://www.researchgate.net/profile/Chris_Ewing2/publication/265065684_Information_Architecture_Proposed_Curriculum/links/546f7cdb0cf2d67fc031160f/Information-Architecture-Proposed-Curriculum.pdf [dostęp: 15.09.2017].

Gmiterek G., Kotuła S. D., Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece, Wydaw. SBP, Warszawa 2017.

Górny M., Kisilowska M., Głowacka E., Osiński Z., Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities, Wyd. Rys, Poznań 2017.

Has-Tokarz A., Malesa R., Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – kształcenie dla potrzeb społeczeństwa informacji i wiedzy, [w:] 60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 81–94.

Has-Tokarz A., Malesa R., Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z perspektywy dziesięciu lat istnienia, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, R. 6, nr 2 (12), s. 145–159.

Illinois Institute of Technology, Master of Science in Information Architecture, 2001; obecna nazwa: Master of Science in Technical Communication and Information Architecture, [online] https://humansciences.iit.edu/humanities/programs/graduate-programs/

master-science-technical-communication-and-information-architecture [dostęp: 15.09.2017].

Inglot-Brzęk E., Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 26, s. 216–229, [online], https://www.univ.rzeszow.pl/file/21662/18.pdf [dostęp: 15.09.2017].

Instytut Nauk o Informacji (wówczas IINiB) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, [online], http://iinib.up.krakow.pl/media/uploads/plany_programy/2014_2015/program--ai-ss-2014_2015.pdf oraz http://iinib.up.krakow.pl/plany-i-programy-studia-i-stopnia.html?2_0 [dostęp: 15.09.2017].

Kaskadowanie strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wybrane jednostki, Lublin 2012, s. 93–117, [online], http://phavi.umcs.pl/at/attachments/ 2014/0526/095220-085823-strategia-rozwoju-umcs.pdf [dostęp: 15.09.2017].

Kent State University, Interdisciplinary Program in Information Architecture and Knowledge Management, 2001, [online], http://iakm.kent.edu/ [dostęp: 15.09.2017].

Misja, wizja oraz cele strategiczne i operacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011, [online], https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0526/094504--zalacznik-nr-3-do-strategii-rozwoju-misja-i-wizja.pdf [dostęp: 15.09.2017].

Porównanie efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Architektura informacji (studia I stopnia) z efektami dla poszczególnych modułów, [online], http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0308/190335-efekty-ksztalcenia.pdf [dostęp: 15.09.2017].

Robins D., Information Architecture in Library and Information Science Curricula, “Bulletin of the American Society for Information Science and Technology” 2002, vol. 28, nr 2, [online], http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.231/pdf [dostęp: 15.09.2017].

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145.

School of Library and Information Science Indiana University, Master of Information Science in Information Architecture and Design, 2001, [online], http://www.slis.indiana.edu/Degrees/mis/mis-crs_new.html#architecture [dostęp: 15.09.2017].

Skórka S., Architektura informacji – krótki przewodnik, [w:] Zawód infobroker: polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Wolter Kluwers, Warszawa 2015, s. 260–275.

Skórka S., Architektura informacji, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Wydaw. SBP, Warszawa 2016, s. 555–577.

Skórka S., Architektura informacji. Nowy kierunek informacji naukowej, „EBIB” 2002, nr 11, [online], http://www.ebib.pl/2002/40/skorka.php [dostęp: 15.09.2017].

Skórka S., Nowe wyzwania architektury informacji, „Bibliotheca Nostra” 2016, nr 2 (44), s. 10–22.

Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym systemie hipertekstowym, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 13, nr 2, s. 43–48.

University of Michigan, Course with Contect Directed Toward In Information Architecture: Synonyms and Taxonomies: Thesaurus Design for Information Architects, 2001, [online], http://argus–acia.com/acia_event/seminar_roadshow.html oraz https://www.si.umich.

edu/programs/courses/658 [dostęp: 15.09.2017].

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, [online], http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/806_u/$file/806_u.pdf [dostęp: 15.09.2017].

Wurman R. S., Information Architects, Graphis Publications, New York 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.201
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:39
Data złożenia artykułu: 2017-10-26 14:55:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 829
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Renata Malesa, Anita Has-Tokarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.