Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu kultury czytelniczej nastolatków

Edyta Marta Wójcicka

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie roli mediów społecznościowych w kształtowaniu kultury czytelniczej współczesnych nastolatków. Problem ten został omówiony na przykładzie wybranych portali społecznościowych, które – co autorka uzasadniła i poparła przykładami – mogą być znaczącym narzędziem w edukacji kulturowo-literackiej uczniów. Badania prowadzone zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, a także obserwacje autorki poczynione z pozycji szkolnego polonisty wskazują na rosnącą popularność internetowych mediów w życiu przede wszystkim młodych ludzi. Stanowiło to podstawę do sformułowania kilku refleksji i wniosków edukacyjnych. Dotyczą one między innymi zasadności wykorzystania potencjału mediów w procesie kształcenia kompetencji lekturowych współczesnych nastolatków.


Słowa kluczowe


media społecznościowe, kultura czytelnicza, edukacja polonistyczna, szkoła, nastolatek, współczesność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska J., Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół, Wyd. SBP, Warszawa 2003.

Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wyd. UW, Warszawa 2004.

Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. K. Hagmajer-Kwiatek, A. Karpowicz, J. Kowalska-Leder, Wyd. UW, Warszawa 2012.

Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online a kultura uczestnictwa, tłum. T. Płudowski, Wyd. PWN, Warszawa 2011.

Carriére J. C., Eco U., Nie myśl, że książki znikną, tłum. J. Kortas, Wyd. W. A. B., Warszawa 2010.

Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Wyd. Rebis, Poznań 2003.

Celer B., Wpływ portali społecznościowych na kreowanie nowoczesnego wizerunku bibliotek pedagogicznych, [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: terminologia informacyjna w służbie użytkownikowi, red. S. Skórka, Wyd. WNAP, Kraków 2014, s. 290–308.

Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, przy współudziale A. Łuszpak, Wyd. UWr, Wrocław 2011.

Dziadzia B., Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, [online], https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKE

wjukumXzvnWAhUDtxoKHaXrD_wQFgg8MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl%2Fart%2F101_dziadzia.pdf&usg=AOvVaw2zL72LLhEuwIypJVKth2bq [dostęp: 18.10.2017].

Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, tłum. A. Szymanowski, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 540–541.

Goetz M., Portale społecznościowe w naszym życiu, „Polonistyka” 2016, nr 4, s. 26–29.

Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No Future Book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.

Gregorczyk G., Konektywizm – teoria uczenia się w epoce cyfrowej, „Oświata Mazowiecka” 2011/2012, nr 5, s. 7–10.

Has-Tokarz A., Czytelnictwo współczesnych nastolatków (opinie, obserwacje, badania), [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 169–180.

Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, red. A. Has-Tokarz, R. Malesa, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

Janus-Sitarz A., Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania lektur szkolnych, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Wyd. Universitas, Kraków 2005, s. 169–186.

Janus-Sitarz A., Przywrócić czytelnika literaturze. Szkolne strategie lektury wobec „stanu nieczytania”, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Wyd. UW, Warszawa 2006, s. 215–223.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kowalczuk M., Edukacyjne okno na wielki świat, Edunews.pl, 2011, [online], http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/1486-edukacyjne-okno-nawielki-swiat [dostęp: 19.07.2017].

Kowalska A., Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.

Kubala-Kulpińska A., Gra w szkołę, czyli jak wykorzystać gamifikację na lekcji, „Polonistyka” 2017, nr 1, s. 36–39.

Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Szkice bibliologiczne, red. M. Antczak et al., Wyd. UŁ, Łódź 2013.

Leszczyński G., Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Wyd. SBP, Warszawa 2010.

Łagód Ł., Czy Facebook.com może uzależniać? Korzystanie z serwisów społecznościowych a ryzyko uzależnienia, [w]: Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. M. Sokołowski, Wyd. PWSZ, Elbląg 2014, s. 290–297.

Matusiak B., Telefon komórkowy – wróg czy sprzymierzeniec polonistyki?, „Polonistyka” 2017, nr 2, s. 10–14.

Molesztak A. M., Człowiek. Kultura. Uczestnictwo, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, oprac. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Wyd. UW, Warszawa 2013.

Podemska-Kałuża A., Od tradycyjnego dziennika literackiego do bloga. O czytaniu literatury dokumentu osobistego z uczniem cyfrowym, „Polonistyka” 2017, nr 2, s. 15–19.

Podemska-Kałuża A., Zaproszenie do lektury z wirtualnego świata, „Polonistyka” 2017, nr 5, s. 25–29.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. II etap edukacyjny: klasy IV–VIII. Język polski, [w:] Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356).

Polak M., Konektywizm: połącz się, aby się uczyć, [online], https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068 [dostęp: 17.10.2017].

Przywara B., Człowiek w sieci. Socjologiczne ujęcie więzi wirtualnych, [w:] Oblicza Internetu: Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, red. M. Sokołowski, Wyd. Algraf, Elbląg–Biskupiec 2005, s. 305–318.

Sawiński J. P., Konektywizm, czyli rewolucja w uczeniu się?, [online], https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1077 [dostęp: 17.10.2017].

Siuda P., Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje społeczności fanów, [w:] Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 239–256.

Stachura K., Serwisy społecznościowe w perspektywie światów społecznych, [w:] Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 343–353.

Suchacka M., Nostalgia w sieci, czyli o budzeniu sentymentów w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie portalu społecznościowego Nasza-Klasa.pl., [w:] Oblicza Internetu:

Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, red. M. Sokołowski, Wyd. PWSZ, Elbląg 2008, s. 153–161.

Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, „Horyzonty Wychowania” 2015, nr 31, s. 113–124.

Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, IBL PAN, Warszawa 2016.

Włodarski A., Dlaczego Facebook tak mocno uzależnia?, [online], http://wyborcza.pl/1,155287,14530468,Dlaczego_Facebook_tak_mocno_uzaleznia_.html [dostęp: 20.10.2017].

Wojciechowski J., Czytelnictwo, Wyd. UJ, Kraków 2000.

Wójcik M., Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze. Analiza wyników badań, „Przegląd Biblioteczny” 2012, R. 80, z. 2, s. 222–240, [online], http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2343 [dostęp: 17.07.2017].

Zasacka Z., Nastolatki i książki – od czytania codziennego do unikania, „Edukacja” 2012, nr 2, s. 20–35.

Żuk G., O pojęciu kultury, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2016, s. 255–266.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.135
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:36
Data złożenia artykułu: 2017-10-30 19:57:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1513
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Edyta Marta Wójcicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.