Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1924–1939

Henryka Ilgiewicz

Streszczenie w języku polskim


Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie działało wlatach 1924–1939. Inicjatorem jego załozenia był rektor Uniwersytetu Stefana Batorego, profesor Alfons Parczewski. Celem Towarzystwa było sledzenie potrzeb Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego wWilnie oraz wspieranie jej interesów irozwoju. Wtym celu Towarzystwo dokładało wszelkich staran, by wzbudzic zainteresowanie sprawami biblioteki wjak najszerszych warstwach społeczenstwa, wynajdywało inabywało dla biblioteki wartosciowe druki irekopisy, wyjednywało izbierało dary pieniezne na potrzeby biblioteki, wspierało nansowo organizowane w bibliotece wystawy. Na czele Towarzystwa przez cały czas jego istnienia stał bibliol hrabia Marian Bröel-Plater.


Słowa kluczowe


Wilno – okres miedzywojenny, biblioteki wilenskie, towarzystwa wilenskie, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego wWilnie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Państwowe Archiwum Centralne Litwy, skrót: LCVA):

LCVA), sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 1, Arkusz ewidencyjny Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki USB w Wilnie.

LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 18, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie do Pana Starosty Grodzkiego w Wilnie, 15.05.1931 r.

LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 3, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie do Pana Starosty Grodzkiego w Wilnie, Wilno, 23.04.1936 r.

LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 4, Starostwo Grodzkie Wileńskie do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki USB w Wilnie, Wilno, 5.05.1931 r.

LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 8, Protokół III posiedzenia Zarządu Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie w dniu 19 kwietnia 1932 r.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius (Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Dział Rękopisów, skrót: LMAVB, RS):

LMAVB, RS, sygn. F. 75–15/3, k. 128, Plan rozbudowy księgozbioru Biblioteki Państwowej im. Wróblewskich.

LMAVB, RS, sygn. F. 75–15/1, k. 7, Protokół konferencji w sprawie unormowania współpracy między Biblioteką Państwową im. Wróblewskich w Wilnie a Biblioteką Uniwersytecką w Wilnie, która się odbyła w dn. 30 stycznia 1939 r. w godz. 10–15 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie.

LMAVB, RS , sygn. F. 75–15/4, k. 204–205, Ministerstwo WR i OP do kierownictwa Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie, Warszawa, dn. 19 lutego 1939 r.

LMAVB, RS, sygn. F. 75–15/1, k. 12–15, Biblioteka Państwowa im. Wróblewskich w Wilnie do Pana Dyrektora Departamentu Nauki prof. dra Józefa Patkowskiego, Wilno, dn. 28.02.1938 r.

Vilniaus universiteto biblioteka, Rankraščių skyrius (Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Dział Rękopisów, skrót: VUB, RS):

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 36–37, Protokół walnego zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, odbytego dnia 27 maja

r. w gmachu Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej;

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 37, Protokół V (XVI) posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie w dn. 27.05.1935 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 37–38, Protokół VI (XVII) posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej i USB w Wilnie, odbytego w dn. 18.05.1936 r.

w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej o godz. 18.30.

VUB, RS, sygn. F. 47–716, Wklejka na drugiej stronie okładki Księgi protokołów, Skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej Uniwersyteckiej.

VUB, RS, sygn. F. 47–717/1, Książka rachunkowa Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej i USB w Wilnie, Wilno 1924–1939.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 12, Deklaracja [Witolda Rudzińskiego] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, dn. 16.07.1936 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 13, Deklaracja [Sergiusza Arsenjewa] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, dn. 15.03.1936 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 15, Deklaracja [Stanisława Lisowskiego] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 1505.1938 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 16, Deklaracja [Henryka Rzędowskiego] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 1.03.1938 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 17, Deklaracja [Henryka Teitelbauma] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 7.04.1938 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 18, Deklaracja [Wacławy Walickiej] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 15.03.1938 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 19, Deklaracja [Napoleona Baniewicza] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 27, Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie za czas od 27.05.1935 do 26.06.1936.

VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, Spis członków Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 1936.

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 10, Protokół I posiedzenia Zarządu dn. 7.07.1924 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 11, Protokół II zwyczajnego posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w dniu 11.08.1924 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 13, Protokół III posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie dn. 9.02.1925 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 17–23, Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej Uniwersyteckiej, odbytego w lokalu Biblioteki Publicznej

Uniwersyteckiej 6.03.1926 r.

VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 33–34, Protokół walnego zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, odbytego dnia 11 maja

r. w gmachu Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej.

VUB, RS, sygn. F. 47–922/1, k. 1–25, Statut Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Źródła drukowane

Pierwszy okres prac organizacyjnych nad odbudową Uniwersytetu Wileńskiego (13.XII.1918 r.–11.X.1919 r.): Sprawozdanie Komitetu Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 33–58.

Artykuły z prasy

Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie w roku 1935/36, „Kurier Wileński” 23.10.1936, nr 291 (3894), s. 7.

Biłgorajska J., Wystawa „Marszałek Józef Piłsudski a Wilno w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie (11 V–14 VI), „Przegląd Biblioteczny” 1936, t. 10, s. 234–235.

K.B., Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, „Słowo” 15.04.1924, nr 87 (504), s. 2.

Kronika: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, „Słowo” 25.04.1931, nr 94 (2602), s. 3.

Lisowski S., Ś.p. Stanisław Ptaszycki (Wspomnienie pośmiertne), „Słowo” 15.01.1934, nr 13 (3505), s. 2.

Matka i Serce Syna spoczęły na Rossie, „Kurier Wileński” 13.05.1936, nr 131 (3732), s. 3–4.

Otwarcie wystawy „Marszałek Józef Piłsudski a Wilno” w Bibliotece Uniwersyteckiej, „Słowo” 12.05.1936, nr 130 (4336), s. 7.

Parczewski A., O pomoc dla Biblioteki Uniwersytetu w Wilnie, „Słowo” 3.04.1924, nr 77 (494), s. 2.

Porządek uroczystości w dniu 12-go maja, „Słowo” 1936, nr 130 (4336), s. 2, 7.

Rygiel S., Wilno swej bibliotece, „Słowo” 19/20.04.1924, nr 90 (507), s. 3.

Szczegółowy program uroczystości pogrzebowych w Wilnie 11 i 12 maja 1936 r., „Kurier Wileński” 10.05.1936, nr 128 (3729), s. 6–7.

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, „Nauka Polska” 1927, t. 6, s. 364, t. 7, s. 424.

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, „Kurier Wileński” 25.04.1931, nr 94 (2036), s. 3.

T-wo Przyjaciół Uniw. Biblioteki Publicznej w Wilnie, „Słowo” 25.04.1931, nr 94 (2602), s. 3.

Wystawa „Marszałek Piłsudski a Wilno”, „Kurier Wileński” 12.05.1936, nr 123 (3731), s. 2.

Wystawa ku czci Marszałka J. Piłsudskiego, „Słowo” 26.04.1936, nr 114 (4320), s. 5.

Opracowania

Andrysiak E., Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926–1939, Kalisz 2007.

Chodynicki K., Ś.p. prof. Witold Nowodworski, „Ateneum Wileńskie” 1923, t. 1, nr 3–4, s. 596–601.

Ciechanowicz J., Kosman B., Kosman M., Na wileńskiej Rossie, Poznań 1990.

Dar Rodziny Wojskowej ku uczczeniu Józefa Piłsudskiego złożony Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie, oprac. A. Łysakowski, Wilno 1938 (Wydawnictwa Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, nr 13).

Ilgiewicz H., Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające, Toruń 2015.

Janowski L., W promieniach Wilna i Krzemieńca, Wilno 1923.

Kłos J., Wilno: Przewodnik Krajoznawczy, wyd. 3 poprawione po zgonie autora, Wilno 1937.

Krakowiecka L., Janowski Ludwik (1878–1921), historyk kultury polskiej, profesor Uniw. Wil., [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław i in., 1962–1964, t. 10, s. 569–570.

Łysakowski A., Uniwersytecka Biblioteka Publiczna (Zarys ogólny), [w:] Biblioteki wileńskie, red. A. Łysakowski, Wilno 1932, s. 6.

Siedlecki M., Wspomnienia z pierwszych dwu lat organizacji Uniwersytetu Wileńskiego, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 59–114.

Surwiło J., Cmentarz Rossa w Wilnie: Wędrówka po nekropolii pamięci narodowej, Wilno 1992.

Wrzosek A., Działalność naukowa i społeczna Ludwika Janowskiego, Wilno 1923.

Wrzosek A., Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego w roku 1919, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2:

Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 1–32.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2019.61.13-31
Data publikacji: 2020-05-29 07:51:55
Data złożenia artykułu: 2019-09-27 10:20:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 899
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Henryka Ilgiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.