Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem Annales UMCS sectio FF Philologiae jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych głównie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (tak polonistycznego, jak i neofilologicznego), a także nauk o kulturze. Półrocznik stanowi multidyscyplinarną platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych naukami humanistycznymi w różnych aspektach. Nasz półrocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych. Od 2017 roku czasopismo publikuje numery tematyczne, które przedstawiają wybrane zjawiska literackie, językowe, kulturowe.

 

Działy

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja literaturoznawcza

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja kulturoznawcza

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja językoznawcza

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Noty o Autorach

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Proces recenzji – opis poszczególnych etapów 

1. Zgłoszony artykuł zostaje poddany wstępnej recenzji przez członków redakcji. W trakcie wstępnej recenzji sprawdzana jest zgodność tekstu z profilem czasopisma, tematyką numeru i przyjętymi przez czasopismo zasadami redakcyjnymi (czytaj więcej). Jeżeli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja zwraca się do Autora z prośbą o dokonanie poprawek i uzupełnień. 
2. Artykuł zostaje poddany weryfikacji w programie antyplagiatowym przed przekazaniem recenzentom. 
3. Teksty, które są zgodne z zasadami redakcyjnymi są przekazywane dwóm niezależnym recenzentom. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji. 
4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez Autora i Wydawcy. 
5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż instytucja afiliowana przez autora pracy. 
6. Proces recenzji opiera się na modelu obustronnej anonimowości, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). 
7. W innych rozwiązaniach recenzent deklaruje niewystępowanie konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, konflikt); b) relacje podległości zawodowej; c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. 
8. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. 
9. Recenzent przygotowuje recenzję w formie elektronicznej za pośrednictwem swojego indywidualnego konta na stronie czasopisma https://journals.umcs.pl/ff/ i zamieszcza ją w systemie czasopisma. System czasopisma zapewnia obustronną anonimowość - nie pozwala na identyfikację zarówno autora manuskryptu, jak i recenzenta. 
10. Poprzez system obsługi czasopisma recenzent otrzymuje indywidualny dostęp do pliku z tekstem artykułu oraz ewentualnymi plikami dodatkowymi. 
11. Recenzent może wybrać następujące rekomendacje odnośnie do recenzowanego tekstu: akceptacja zgłoszonego tekstu; wymaganie wprowadzenia poprawek; skierowanie do ponownej recenzji; odrzucenie zgłoszonego tekstu.
12. Po wpłynięciu obu recenzji redakcja podejmuje dalsze decyzje: 
  • Jeśli obie recenzje są pozytywne – redakcja przekazuje je autorowi i prosi o ustosunkowanie się do uwag i ewentualne naniesienie poprawek. Po przysłaniu poprawionej wersji tekstu redakcja ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu; 
  • Jeśli jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna – redakcja powołuje dodatkowego recenzenta i po wpłynięciu trzeciej recenzji podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku lub nie i przekazuje recenzje autorowi; 
  • Jeśli obie recenzje są negatywne – redakcja przekazuje je autorowi i informuje o odrzuceniu tekstu. 

13. W sytuacjach dyskusyjnych lub w przypadku niezgodnych recenzji, o dopuszczeniu do publikacji decyduje kolegium redakcyjne, które może powołać dodatkowego recenzenta lub recenzentów.
14. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów.
15. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo na swojej stronie internetowej podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
16. Proces recenzji trwa około 2-3 miesiące (z wyłączeniem okresów świątecznych i wakacyjnych). 

Podstawowe kryteria odrzucania artykułu naukowego w „Annales UMCS Sectio FF Philologiae”:  

  • brak zgodności z profilem czasopisma (prace z zakresu nauk humanistycznych: filologiczne, kulturoznawcze, językoznawcze) lub zakresem tematycznym numeru – decyduje wstępna ocena redakcji lub szczegółowa ocena recenzenta (zob. wytyczne dla recenzentów); 
  • przekroczenie zalecanej objętości tekstu (30 tys. znaków łącznie ze streszczeniami i bibliografią – patrz szerzej zasady redakcyjne) – decyduje wstępna ocena redakcji; 
  • niedostosowanie tekstu do zasad redakcyjno-edytorskich (patrz szerzej – wymogi redakcyjne) – decyduje wstępna ocena redakcji lub szczegółowa ocena recenzenta (zob. wytyczne dla recenzentów); 
  • negatywne recenzje: uzyskanie dwóch negatywnych recenzji skutkuje automatycznym odrzuceniem tekstu; w przypadku pojedynczej recenzji negatywnej, kolejna recenzja negatywna decyduje o odrzuceniu artykułu; w szczególnych przypadkach decyzję o dyskwalifikacji tekstu podejmuje redakcja. 

 

Harmonogram publikacji

Numer 1 – planowany termin wydania numeru do końca października

Numer  2 – planowany termin wydania numeru do końca grudnia

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

Recenzenci współpracujący z czasopismem są samodzielnymi pracownikami naukowymi.


2014

Marcin Wołk (UMK); Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski); Tadeusz  Sławek (Uniwersytet Śląski);  Joanna Jereczek-Lipińska (UG); Dariusz Trześniowski (UTH Radom)

2015

Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski), Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański), Violetta Machnicka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  w Siedlcach), Paweł Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Urszula  Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Renata Rusin- Dybalska (Uniwersytet Karola w Pradze), Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)

2016

Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski), Roman Gawarkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), Sigal Gisele (Pau University, France - Bayonne IUT), Elżbieta Górska (UniwersytetWarszawski), M. Francis Grossmann (Université Stendhal-Grenoble), Marcin Grygiel (UniwersytetRzeszowski), Kenneth Hanshew (Uniwersytet w Ratyzbonie), Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Agnieszka Libura (Uniwersytet Wrocławski), Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski), Ewa Owczarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Maria Piotrowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Magdalena Sadlik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Magdalena Sowa(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Jerzy Speina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Youli Theodosiadou (Aristotle University), Dariusz Trześniowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu), Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

2017

Hanna Batoreo (Universidade Aberta, Lisboa), Monika Bednarczuk (Ruhr-Universität Bochum), Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Magdalena Czachorowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); Barbara Dancygier (University of British Columbia); Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński); Pamela Faber (Universidad de Granada); Roman Gawarkiewicz (Uniwersytet Szczeciński); Michał Głowiński (IBL PAN); Krztsztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Mónica González-Márquez (RTWH Aachen University); Marcin Grygiel (Uniwersytet Rzeszowski); Andreas Hölzl (Ludwig-Maximilians-Universität München); Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński); Lászlo Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński); Marek Kochanowski (Uniwersytet w Białymstoku); Dorothee Kohl-Dietrich (Universität Koblenz-Landau); Małgorzata Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski); Lechosław Lemański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Libor Martinek (Uniwersytet Śląski w Opawie); Lajos Pálfalvi (Pázmány Péter Katolikus Egyetem); Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Jolanta Sujecka-Zając (Uniwersytet Warszawski); Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika);  Tomasz Szutkowski (Uniwersytet Szczeciński); Dariusz Trześniowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu); Agnieszka Uberman (Uniwersytet Rzeszowski); Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski); Anna Wierzbicka (Instytut Sztuki PAN); Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

2018

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech (Uniwersytet Śląski), Halina Bartwicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski), Joanna Cholewa (Uniwersytet w Białymstoku), Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński), Wiktor Jaruczyk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku), Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński), Estela Klett (Uniwersytet w Buenos Aires), Marek Kochanowski (Uniwersytet w Białymstoku), Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Magdalena Lipińska (Uniwersytet w Białymstoku), Małgorzata Martynuska (Uniwersytet Rzeszowski), Maria Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Urszula Niewiadomska-Flis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Natalia Palaszczuk (Akademia Nauk Białorusi), Marek Paryż (Uniwersytet Warszawski), Elżbieta Rokosz-Piejko (Uniwersytet Rzeszowski), Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wasil Staryczonek (Uniwersytet im. Maksima Tanka w Mińsku), Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Joanna Teske (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Piotr Tosiek (Uniwersytet Warszawski), Richard Trim (Université de Toulon), Dorota Várnai (Uniwersytet w Debreczynie), Agata Włodkowska-Bagan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

2019

Mieczysław Balowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), Elena Berezovich (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia), Maria Biolik (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Orazio Antonio Bologna (Salesian Pontifical University in Rome, Italy), Leonarda Dacewicz (University of Bialystok, Poland), Žaneta Dvořáková (Czech Academy of Sciences, Czech Republic), Viktor Moisiienko (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine), Vladimir Patras (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia), Teresa Pluskota (Kazimierz Wielki University, Poland), Renata Przybylska (Jagiellonian University in Kraków, Poland), Atrur Rejter (University of Silesia in Katowice, Poland), Vasilii Suprun (Volgograd State Socio-Pedagogical University, Russia), Pavel Štĕpán (Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Recenzenci 2020

Tatsiana Autukhovich (State University of Janki Kupała in Grodno, Białoruś),  Andrzej Baranow (Vytautas Magnus University, Lithuania), Hassiba Benaldi (University of Algiers 2, Algiernia), Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Alexandr Brazgunow (Bialorusian Academy of Sciences, Białoruś), Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Mikałaj Chaustowicz (Uniwersytet Warszawski, Polska), Mintautas Čiurinskas (Vilnius University, Litwa), Zsolt Czigányi (Eötvös Loránd University, Węgry), Heidi Dahlsveen (University of Oslo, Norwegia), Hans Färnlöf (Stockholm University,Szwecja), Imène Fatmi (University of Algiers 2, Algieria), Sabrina Fatmi (University of Algiers 2, Algieria), Corinne Fournier Kiss (University of Bern, Szwajcaria), Mariola Jarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska),  Susana Maria Jimenez (University of Santiago de Compostela (USC), Hiszpania),  Agnieszka Kaim (Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk, Polska),  Burcu Kayışcı Akkoyun (Boğaziçi University,Turcja),  Marek Kaźmierczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska),  Jarosław Klejnocki (Uniwersytet Warszawski, Polska),  Edyta Kociubińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska),  Natallia Lameka (Biaorusian State University, Białoruś),  Marta Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska),  Buata Malela (Mayotte University Center (Majotta), Francja),  Magdalena Malinowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska),  Jadwiga Maszewska (Uniwersytet Lódzki, Polska),  Anzhela Melnikava (Bialorusian State University, Białoruś),  Yevhenii Vasylev (Rivne State University of Humanities, Ukraina),  Urszula Niewiadomska-Flis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska),  Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski, Polska),  Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski, Polska),  Dariusz Pachocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska),  Jędrzej Pawlicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska),  Snezana Petrova (University “Sts Cyril and Metodius”, Macedonia),  Oleh Rarytskyi (Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University, Ukraina),  Yaroslav Redkva (Chernivtsi National University, Ukraina),  Elżbieta Rokosz-Piejko (Uniwersytet  Rzeszowski, Polska),  Marion Rutz (Justus Liebig University in Giessen, Niemcy),  Jörg Schulte (University of Cologne, Niemcy),  Gisele Vernhet Sigal (University of Pau and Pays de l’Adour (UPPA), Francja),  Ludmiła Sińkowa (Bialorusian State University in Minsk, Białoruś),  Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska),  Ryszard Siwek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska),  Ludmiła Szypielewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska),  Joanna Teske (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska),  Grzegorz Trościński (Uniwersytet  Rzeszowski, Polska),  Theodora Tsimpouki (National and Kapodistrian University of Athens, Grecja),  Kseniia Tverianovich (Russian Academy of Sciences, Rosja),  Halina Tychko (Bialorusian State University, Białoruś),  Ewa Wierzbowska (Uniwersytet Gdański, Polska),  Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),  Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska),  Beata Zawadka (Uniwersytet Szczeciński, Polska),  Aleksandra Zywert (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

 

Zadania Rady Naukowej

Redakcja w porozumieniu z Radą Naukową ustala wiodący  temat danego numeru. Przygotowuje ogłoszenie o naborze artykułów do nowego numeru, które jest publikowane na stronie internetowej czasopisma oraz rozsyłane do badaczy w kraju i zagranicą. Dokonuje pierwszej, wstępnej oceny tekstu,  ustala recenzentów. W razie potrzeby zasięga opinii właściwych członków Rady Naukowej. Redaktorzy językowi prowadzą korespondencję z autorami i recenzentami z zagranicy, dbają o poziom językowy informacji publikowanych na stronie internetowej czasopisma.

 

Etyka publikacji i polityka wobec naruszeń etyki

Jednym z priorytetów komitetu redakcyjnego Annales UMCS sectio FF Philologiae jest publikacja artykułów wysokiej jakości. Uczciwość publikowanych treści jest kwestią zasadniczą i musi być zapewniona w procesie recenzyjnym, redakcyjnym i publikacyjnym. W tym celu oczekuje się od wszystkich uczestników procesu publikacji Annales UMCS sectio FF Philologiae: autorów, recenzentów i redaktorów przestrzegania naszej polityki dotyczącej etyki publikacji i jej naruszeń.  Poniższe standardy obowiązujące w Annales UMCS Sectio FF - Philologiae zostały opracowane na podstawie Wytycznych Etycznych COPE oraz Etyki Publikacyjnej przyjętej w Elsevier.

Obowiązki redakcji 

1. Redakcja ocenia nadesłane teksty wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej (waga, oryginalność, istotność pracy, jasność) i ich znaczenie dla profilu czasopisma bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, religię, poglądy polityczne i przynależność instytucjonalną autorów. 

2. Redakcja stosuje wewnętrzne procedury zapewniające wysoką jakość publikowanych materiałów włączając w to kontrolę antyplagiatową nowych artykułów. 

3. Redakcja przyznaje wszystkim autorom prawo do wolności wypowiedzi. 

4. Redakcja zapewnia, iż względy komercyjne nie stanowią zagrożenia dla standardów intelektualnych i etycznych. 

5. W razie potrzeby redakcja zawsze jest gotowa na publikację poprawek, wyjaśnień, sprostowań i przeprosin. 

6. Redaktorzy i zespół redakcyjny nie ujawniają informacji na temat prac złożonych do druku osobom innym niż autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, inni doradcy redakcyjni oraz wydawca. 

7. Redakcja zachęca autorów, czytelników, członków komitetu redakcyjnego i recenzentów do przedstawiania propozycji ulepszenia procesu tworzenia czasopisma. 

8. Redakcja zna badania dotyczące recenzowania i publikowania oraz stale ocenia procedury stosowane w ich czasopiśmie w świetle nowych ustaleń. 

9. Redakcja dąży do zapewnienia możliwości technicznych i uwzględnienia wytycznych ze strony ekspertów (projektantów technicznych, statystyków) potrzebnych dla zachowania wysokiej jakości czasopisma. 

10. Redakcja podejmuje działania w przypadku problemów etycznych dotyczących artykułów złożonych do druku oraz już opublikowanych. Należy zbadać każdy zgłoszony przypadek nieetycznego zachowania publikacyjnego, nawet jeśli zostanie wykryty wiele lat po publikacji. 

11. Redakcja wspiera inicjatywy zmierzające do zmniejszenia liczby naruszeń etyki w badaniach naukowych i publikacjach. 

12. Redakcja dąży do zapewnienia tego, by wszystkie publikacje zamieszczone w czasopiśmie należycie odzwierciedlały tezy przytaczanych w nich artykułów, które powinny być przedstawione w oryginalnym kontekście. 

Prawa i obowiązki Recenzentów 

1. Recenzenci pomagają redakcji w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i poprzez jej komunikację z autorami pomagają im poprawić jakość artykułów. 

2. Redakcja dostarcza recenzentom aktualnych wytycznych dotyczących stawianych im wymagań włączając w to konieczność zachowania poufności odnośnie recenzowanych artykułów. 

3. Przed wyrażeniem zgody na recenzowanie, recenzenci powinni wskazać na potencjalny konflikt interesów. 

4. Czasopismo stosuje system ochrony tożsamości recenzentów. 

5. Nie należy ujawniać tożsamości recenzentów poszczególnych artykułów. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku dla wszystkich artykułów, które ukazały się w danym roku. 

6. Redakcja dąży do tego, by recenzje dla czasopisma były sprawiedliwe, bezstronne i sporządzone w określonym terminie. 

7. Recenzje powinny być sporządzone w sposób obiektywny, a uwagi sformułowane z jasnym uzasadnieniem tak, by autorzy mogli je wykorzystać dla poprawy jakości swoich artykułów. 

8. Redakcja stosuje system zapewniający zachowanie poufności materiału złożonego do czasopisma w trakcie procesu recenzyjnego. 

9. Zachęca się recenzentów do formułowania uwag dotyczących kwestii etycznych i możliwych naruszeń zasad badań naukowych i publikacji przez złożoną pracę, jak też jej oryginalności, ewentualnej zbędności oraz podejrzenia popełnienia plagiatu. 

10. Redakcja monitoruje proces recenzowania i podejmuje kroki, by przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami. 

11. Redakcja tworzy i rozwija bazę danych odpowiednich recenzentów oraz dokonuje jej aktualizacji w oparciu o działalność recenzentów upewniając się, że odzwierciedla ona społeczność czasopisma. W celu znalezienia nowych potencjalnych recenzentów należy wykorzystywać różne źródła oprócz bezpośrednich kontaktów. 

Prawa i obowiązki Autorów 

1. Autorzy oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelny opis wykonanej przez siebie pracy i jej wyników, po którym następuje obiektywne omówienie wagi pracy. Artykuły recenzyjne powinny być dokładne, obiektywne i wyczerpujące, a ‘opinie’ redakcyjne i prezentacje własnego punktu widzenia powinny być jasno przedstawione. Fałszywe lub świadomie błędne twierdzenia są zachowaniami nieetycznymi i nieakceptowanymi. 

2. Redakcja publikuje wytyczne dla autorów, w których określa wymagania wobec nich. Wytyczne są regularnie uaktualniane i muszą uwzględniać poniższe normy postępowania. 

3. Proces recenzyjny jest zgodny z poniższymi normami postępowania: 

• Każda publikacja jest recenzowana przez przynajmniej dwóch zewnętrznych recenzentów. 

• Artykuły podlegają obustronnie anonimowemu procesowi recenzyjnemu, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów a recenzenci tożsamości autorów. 

• Recenzja ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem o akceptacji lub odrzuceniu artykułu. 

• Annales UMCS sectio FF Philologiae zapewnia autorom możliwość odwołania się od decyzji redakcji. Autor odwołujący się od decyzji redakcji winien przedstawić jasno uzasadniony wniosek w tej sprawie redaktor naczelnej, prof. Monice Gabryś-Sławińskiej (monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl). 

4. Redaktor naczelny winien uwzględnić wniosek autora o niewyznaczanie na recenzenta konkretnej osoby jeśli jest odpowiednio uzasadniony i możliwy do zrealizowania. 

Relacje z czytelnikami 

1. Czytelnicy są informowani o źródle finansowania badań lub pracy naukowej oraz o roli finansujących w przeprowadzonym badaniu i jego publikacji. 

2. Wszystkie publikacje są recenzowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów. Tożsamość recenzentów każdego artykułu jest poufna, a lista ich nazwisk publikowana jest raz w roku. Recenzenci są kompetentni, by ocenić pracę i wolni od konfliktu interesów. 

3. W Annales UMCS sectio FF Philologiae nie publikuje się sekcji nierecenzowanych. 

4. Redakcja dąży do rozwijania polityki transparentności mającej w pełni zapewnić ujawnienie pochodzenia artykułów niebadawczych. 

5. Czasopismo stosuje system autorski promujący dobrą praktykę i zniechęcający do działań nieetycznych (np. ghost authors, guest authors) 

6. Czasopismo informuje czytelników o krokach podjętych w celu zapewnienia obiektywnej i bezstronnej oceny artykułów autorstwa członków redakcji i komitetu redakcyjnego. 

Relacje z członkami komitetu redakcyjnego 

1. Redakcja udziela nowym członkom komitetu redakcyjnego wytycznych dotyczących oczekiwań wobec nich oraz informuje dotychczasowych członków o nowych zasadach i wprowadzonych zmianach. 

2. Artykuły złożone przez członków komitetu redakcyjnego są anonimowe i podlegają standardowej procedurze recenzyjnej w celu zapewnienia bezstronności. Członkostwo w komitecie redakcyjnym nie gwarantuje publikacji artykułu. 

3. Redaktor naczelny stale dąży do znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych członków komitetu redakcyjnego, którzy mogą się przyczynić do rozwoju i dobrego zarządzania czasopismem. 

4. Redaktor naczelny regularnie ocenia skład komitetu redakcyjnego i udziela jego członkom wskazówek dotyczących ich funkcji i obowiązków. 

5. Członkowie komitetu redakcyjnego mają następujące obowiązki: 

• wspieranie i promowanie czasopisma 

• wyszukiwanie najlepszych autorów i najlepszych prac (np. przez śledzenie streszczeń) i aktywne zachęcanie autorów do nadsyłania artykułów 

• recenzowanie nadsyłanych prac. 

Relacje z właścicielami czasopisma i wydawcą 

1. Relacja redakcji z wydawcą czasopisma jest oparta na zasadzie niezależności redakcji. 

2. Redakcja podejmuje decyzje, które artykuły powinny być opublikowane w oparciu o ich jakość i zgodność z profilem czasopisma, bez nacisków ze strony właścicieli. 

Zapewnienie jakości 

1. Redakcja podejmuje kroki w celu zapewnienia wysokiej jakości publikowanych materiałów. 

Ochrona danych osobowych 

1. W swoich działaniach redakcja przestrzega praw poufności. 

2. Redakcja chroni poufność informacji uzyskanych w trakcie badań i kontaktów zawodowych. 

Wspieranie badań etycznych (np. na ludziach i zwierzętach) 

1. Redakcja dąży do zapewnienia zgodności publikowanych przez nią badań z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi etyki (np. etycznymi standardami American Educational Research Association: (http://www.aera.net/AboutAERA/Default.aspx?menu_id=90&id=222), 

zasadami etycznymi British Educational Research Association http://www.bera.ac.uk/publications/guidelines/, 

zasadami etycznymi American Psychological Association 

http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx). 

2. Redakcja dąży do uzyskania pewności, że badania zostały zaaprobowane przez właściwe instytucje (np. komitet etyki badań, instytucjonalna rada recenzencka), jeśli takowe istnieją. Jednakże taka akceptacja nie jest gwarancją etyczności badań. 

3. Redakcja prosi autorów o wyjaśnienie aspektów etycznych ich badań (takich jak podanie sposobu uzyskania zgody uczestników na udział w badaniach lub określenie metody zapewnienia ochrony uczniów biorących udział w badaniach) jeśli powstaną zastrzeżenia wobec nich lub zaistnieje potrzeba udzielenia takich wyjaśnień. 

Postępowanie w przypadku domniemanych naruszeń etyki 

1. Redakcja ma obowiązek podjęcia działań w przypadku podejrzenia, iż nastąpiło naruszenie etyki lub jeśli taki zarzut został postawiony, zarówno wobec opublikowanych, jak i nieopublikowanych artykułów. 

2. Redakcja nie zadowala się odrzuceniem artykułów, które wzbudzają podejrzenie naruszenia etyki, lecz jest zobowiązana do czynnego zajęcia się takimi przypadkami. 

3. Redakcja najpierw prosi o wyjaśnienia osoby podejrzane o popełnienie wykroczenia. Jeśli nie jest ono zadowalające, prosi ich pracodawców, instytucję lub właściwy organ (np. organ nadzorujący lub narodową organizację ds. uczciwości badań naukowych) o przeprowadzenie dochodzenia. 

4. Redakcja dokłada starań, by przeprowadzono należyte dochodzenie w sprawie domniemanego wykroczenia. 

Zapewnienie uczciwości dokumentacji naukowej 

1. Błędy, pomyłki i nieścisłości należy natychmiast poprawić na prośbę zainteresowanych (autora, recenzenta, czytelnika, wydawcy). 

2. Autorzy opublikowanych artykułów mogą je ponownie opublikować pod warunkiem jasnego określenia ich powiązania z oryginalną publikacją. 

Własność intelektualna 

1. Redakcja wyczulona jest na kwestię własności intelektualnej i zajmuje się domniemanymi naruszeniami praw i konwencji dotyczących własności intelektualnej. 

2. Redakcja wspiera autorów, których prawa autorskie zostały naruszone lub którzy stali się ofiarami plagiatu. 

Wspieranie dyskusji 

1. Redakcja wspiera i jest gotowa rozważyć przekonującą krytykę prac opublikowanych w czasopiśmie. 

2. Autorzy krytykowanych materiałów mają możliwość odpowiedzi. Proszeni są o jej przedstawienie w okresie dwóch tygodni. Jeśli się na to zdecydują, zarówno krytyka, jak i odpowiedź na nią mają być opublikowane w tym samym numerze, w wymienionej kolejności. 

3. Artykuły relacjonujące negatywne wyniki nie są wykluczane. 

Względy komercyjne 

1. Annales UMCS sectio FF Philologiae prowadzi jasną politykę zapewniającą, że względy komercyjne nie wpływają na decyzje redakcyjne. Reklamy w artykułach nie są dozwolone. 

2. Annales UMCS sectio FF Philologiae nie przyjmuje do druku artykułów sponsorowanych. Artykuły mogą być nadsyłane przez przedstawicieli firm, jednakże podlegają one tej samej procedurze recenzyjnej i standardom, jak pozostałe prace. 

 

Indeksowanie w bazach

Index Copernicus International (ICI Journals Master List), BazHum, CEJSH,  ERIH Plus, PBN, Arianta