Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem Annales UMCS sectio FF Philologiae jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych głównie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (tak polonistycznego, jak i neofilologicznego), a także nauk o kulturze. Nasz półrocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych.

 

Działy

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja literaturoznawcza

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja kulturoznawcza

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja językoznawcza

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Preferowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process)
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a)bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); b)relacje podległości zawodowej; c)bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 7. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji. W razie potrzeby zasięga opinii właściwych członków Rady Naukowej.
 8. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów.

 

Kryteria odrzucania artykułu naukowego w „Annales UMCS Sectio FF Philologiae”

 • brak zgodności z profilem czasopisma (prace z zakresu nauk humanistycznych: filologiczne, kulturoznawcze, językoznawcze, z zakresu historii sztuki) lub zakresem tematycznym numeru;
 • przekroczenie zalecanej objętości tekstu (30 tys. znaków łącznie ze streszczeniami i bibliografią – patrz szerzej zasady redakcyjne);
 • niedostosowanie tekstu do zasad redakcyjno-edytorskich (patrz szerzej – wymogi redakcyjne);
 • negatywne recenzje: uzyskanie dwóch negatywnych recenzji skutkuje automatycznym odrzuceniem tekstu; w przypadku pojedynczej recenzji negatywnej, kolejna recenzja negatywna decyduje o odrzuceniu artykułu; w szczególnych przypadkach decyzję o dyskwalifikacji tekstu podejmuje redakcja;
 • zignorowanie zaleceń recenzentów przez autora.

 

Harmonogram publikacji

vol. XXXVI, nr 1 – październik 2018

                nr 2 – grudzień 2018

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

Recenzenci współpracujący z czasopismem są samodzielnymi pracownikami naukowymi.


2014

Marcin Wołk (UMK); Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski); Tadeusz  Sławek (Uniwersytet Śląski);  Joanna Jereczek-Lipińska (UG); Dariusz Trześniowski (UTH Radom)

2015

Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski), Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański), Violetta Machnicka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  w Siedlcach), Paweł Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Urszula  Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Renata Rusin- Dybalska (Uniwersytet Karola w Pradze), Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)

2016

Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski), Roman Gawarkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), Sigal Gisele (Pau University, France - Bayonne IUT), Elżbieta Górska (UniwersytetWarszawski), M. Francis Grossmann (Université Stendhal-Grenoble), Marcin Grygiel (UniwersytetRzeszowski), Kenneth Hanshew (Uniwersytet w Ratyzbonie), Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Agnieszka Libura (Uniwersytet Wrocławski), Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski), Ewa Owczarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Maria Piotrowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Magdalena Sadlik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Magdalena Sowa(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Jerzy Speina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Youli Theodosiadou (Aristotle University), Dariusz Trześniowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu), Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

2017

Hanna Batoreo (Universidade Aberta, Lisboa), Monika Bednarczuk (Ruhr-Universität Bochum), Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Magdalena Czachorowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); Barbara Dancygier (University of British Columbia); Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński); Pamela Faber (Universidad de Granada); Roman Gawarkiewicz (Uniwersytet Szczeciński); Michał Głowiński (IBL PAN); Krztsztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Mónica González-Márquez (RTWH Aachen University); Marcin Grygiel (Uniwersytet Rzeszowski); Andreas Hölzl (Ludwig-Maximilians-Universität München); Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński); Lászlo Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński); Marek Kochanowski (Uniwersytet w Białymstoku); Dorothee Kohl-Dietrich (Universität Koblenz-Landau); Małgorzata Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski); Lechosław Lemański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Libor Martinek (Uniwersytet Śląski w Opawie); Lajos Pálfalvi (Pázmány Péter Katolikus Egyetem); Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Jolanta Sujecka-Zając (Uniwersytet Warszawski); Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika);  Tomasz Szutkowski (Uniwersytet Szczeciński); Dariusz Trześniowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu); Agnieszka Uberman (Uniwersytet Rzeszowski); Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski); Anna Wierzbicka (Instytut Sztuki PAN); Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

2018

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech (Uniwersytet Śląski), Halina Bartwicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski), Joanna Cholewa (Uniwersytet w Białymstoku), Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński), Wiktor Jaruczyk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku), Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński), Estela Klett (Uniwersytet w Buenos Aires), Marek Kochanowski (Uniwersytet w Białymstoku), Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Magdalena Lipińska (Uniwersytet w Białymstoku), Małgorzata Martynuska (Uniwersytet Rzeszowski), Maria Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Urszula Niewiadomska-Flis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Natalia Palaszczuk (Akademia Nauk Białorusi), Marek Paryż (Uniwersytet Warszawski), Elżbieta Rokosz-Piejko (Uniwersytet Rzeszowski), Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wasil Staryczonek (Uniwersytet im. Maksima Tanka w Mińsku), Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Joanna Teske (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Piotr Tosiek (Uniwersytet Warszawski), Richard Trim (Université de Toulon), Dorota Várnai (Uniwersytet w Debreczynie), Agata Włodkowska-Bagan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

2019

Mieczysław Balowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), Elena Berezovich (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia), Maria Biolik (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Orazio Antonio Bologna (Salesian Pontifical University in Rome, Italy), Leonarda Dacewicz (University of Bialystok, Poland), Žaneta Dvořáková (Czech Academy of Sciences, Czech Republic), Viktor Moisiienko (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine), Vladimir Patras (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia), Teresa Pluskota (Kazimierz Wielki University, Poland), Renata Przybylska (Jagiellonian University in Kraków, Poland), Atrur Rejter (University of Silesia in Katowice, Poland), Vasilii Suprun (Volgograd State Socio-Pedagogical University, Russia), Pavel Štĕpán (Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa „Annales UMCS” sec. FF jest  organem opiniodawczo-doradczym redakcji. Do jej zadań należy:

a) czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;

b) wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez pismo (temat wiodący numeru);

c) promocja czasopisma w swych środowiskach naukowych.

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Annales UMCS Sectio FF - Philologiae

Poniższe standardy obowiązujące w Annales UMCS Sectio FF - Philologiae zostały opracowane na podstawie Wytycznych Etycznych COPE oraz Etyki Publikacyjnej przyjętej w Elsevier.

1. Wymagania wobec redaktorów:

- wypełnianie swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy;
- unikanie w swoich działaniach wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, światopogląd, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów;
- kierowanie się w wyborze tekstów proponowanych do publikacji wyłącznie kryteriami ich naukowej wartości;
- przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych skarg dotyczących naruszenia dobrych praktyk etycznych, a także umożliwienie odpowiedzi i polemiki autorom, którym stawia się takie zarzuty;
- przechowywanie dokumentacji związanej z wyżej opisanymi sytuacjami.

2. Wymagania wobec recenzentów:

- rzetelne, niezależne, obiektywne i terminowe recenzowanie publikacji przedstawionych do oceny;
- dochowanie zasady poufności co do wszelkich przekazanych przez redakcję materiałów;
- powiadomienie redakcji o wszelkich potencjalnych naruszeniach zasad etyki naukowej oraz konfliktach interesów (finansowych, instytucjonalnych, personalnych itp.)  związanych z recenzowanymi publikacjami.

3. Wymagania wobec autorów:

- przedkładanie do publikacji wyłącznie oryginalnych tekstów, powstałych zgodnie z zasadami naukowej rzetelności, dotychczas niepublikowanych oraz nieprzeznaczonych do publikacji w innych wydawnictwach;
-  ujawnianie ewentualnego współautorstwa i wkładu (finansowego bądź merytorycznego, wraz z określeniem stopnia tego wkładu) w powstanie tekstu osób trzecich oraz instytucji  naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów  naukowych;
- złożenie pisemnego oświadczenia, że przedłożony redakcji utwór (artykuł) jest wolny  od  złych praktyk typu  „ghostwriting” i „guest  autorship”  („honorary  autorship”);
- złożenie oświadczenia, że dostarczone  przeze  Autora materiały  ilustracyjne  posiadają  ustalone  prawa  autorskie oraz sprecyzowane źródła bibliograficzne, w celu jednorazowej edycji;
- powiadomienie redakcji lub wydawcy pisma o konieczności dokonania erraty, uzupełnienia, sprostowania lub wycofania publikacji, jeśli zachodzi taka potrzeba;
- zgłaszanie redakcji lub wydawcy pisma wszelkich potencjalnych konfliktów interesów w związku z przedkładaną publikacją;
- wyrażenie zgody na opublikowanie tekstu w formie druku oraz na stronie internetowej pisma.

4. Wymagania wobec wydawcy:

- nadzorowanie procesu wydawniczego pod kątem zachowania dobrych praktyk naukowych zgodnych ze standardami opisanymi powyżej.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA STANDARDÓW ETYCZNYCH

W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów etycznych stosuje się następujące procedury:

 1. Wskazanie naruszenia standardów etycznych w związku z publikowanymi treściami może nastąpić ze strony redakcji, recenzentów lub osób trzecich.
 2. W każdym przypadku identyfikacja naruszenia zasad musi być zweryfikowana a następnie prawidłowo uzasadniona.
 3. Procedurę rozpoznania naruszania zasad przeprowadza zespół redakcyjny pisma, gromadząc konieczne dowody, zachowując tajność całej procedury aż do czasu jej sfinalizowania.
 4. Autorowi, któremu postawiono określone zarzuty, umożliwia się zapoznanie z nimi oraz odpowiedź na nie.
 5. Przewiduje się następujące konsekwencje działań nieetycznych (w zależności od stopnia naruszenia standardów):
 • pouczenie Autora o popełnionych nieprawidłowościach;
 • wystosowanie oficjalnego pisma do Autora opisującego naruszenie i przestrzegającego przed podobnymi praktykami;
 • zamieszczenie w piśmie wystąpienia redakcji opisującego zaistniały przypadek naruszenia zasad;
 • skierowanie oficjalnego pisma do instytucji, w której Autor jest afiliowany;
 • wycofanie publikacji.

 

Indeksowanie w bazach

Index Copernicus, BazHum, CEJSH