Życie jako wartość i antywartość w twórczości lirycznej Agnieszki Osieckiej

Mariola Milusz

Streszczenie w języku polskim


Szkic omawia twórczość Agnieszki Osieckiej z perspektywy analizy wartości. Centralne miejsce zajmuje pojęcie życia konceptualizowanego na różne sposoby. Autorka charakteryzuje sposoby wartościowania życia przez Osiecką zarówno w tekstach piosenek, jak również w konkretnych wierszach z tomików poetyckich.

Słowa kluczowe


Agnieszka Osiecka; piosenka; analiza stylistyczna; tekst artystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze, red. D. Fedor, Warszawa 2010.

Borkowski I., „Jazda w boski sad” i inne wizje przemijania, umierania, śmierci i zaświatów w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki

Osieckiej, red. I. Borkowski, Wrocław 2011, s. 71–93.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne

rodzime, Warszawa 1979.

Kępa-Figura D., Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu „ptak”, Lublin 2007.

Osiecka A., Dzienniki, red. K. Felberg, t. 1, Warszawa 2013.

Osiecka A., Nowa miłość. Wiersze prawie wszystkie, red. A. Dobromirska-Passant, t. 1 i 2, Warszawa 2009.

Osiecka A., Rozmowy w tańcu, red. A. Bolecka, Warszawa 1992.

Osiecka A., Szpetni czterdziestoletni, Warszawa 2008.

Pajdzińska A., Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993.

Słownik frazeologiczny, red. A. Bernecka, Warszawa 2010.

Stankiewicz-Podhorecka T., Teatr się jakoś pogubił, „Scena” 1987, nr 2, s.19–21.

Turowska Z., Pejzaże z Agnieszką Osiecką, Warszawa 2008.

Zanotti E., Poetyka codzienności w twórczości Osieckiej. Porównanie wybranych wątków tematycznych do poezji Tuwima i Gałczyńskiego, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, red. I. Borkowski, Wrocław 2011, s. 147–187.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2014.32.0.79
Data publikacji: 2014-05-21 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-25 22:31:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Mariola Milusz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.