Skrótowce w polskim i francuskim dyskursie prasowym

Dorota Lajus

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie, że zarówno francuski, jak i polski dyskurs prasowy charakteryzują się użyciem skrótowców, jednak te ostatnie różnią się pod względem kategorii semantycznych.
Chociaż w obu dyskursach dominują skrótowce od nazw organizacji, to w tekstach francuskich są obecne także akronimy innych kategorii. W pracy zostały wykorzystane teorie i metody słowotwórstwa
obu języków. Stosowanie form abrewiacyjnych jest przejawem tendencji języka do ekonomiczności, ale obserwacja ich funkcjonowania w tekstach prasowych pozwala wyodrębnić także inne efekty stylistyczne i pragmatyczne. Można wyróżnić skrótowce  zleksykalizowane o znaczeniu innym od znaczenia ich rozwinięcia. Niektóre z nich służą za eufemizmy, inne wpływają na hiperbolizację wypowiedzi lub stają się przedmiotem polemiki.

Słowa kluczowe


dyskurs prasowy; słowotwórstwo; skrótowce

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Bonhomme, M. (2012). La réception de l’euphémisme : entre réussite et échec interactif. In : A. Horak et al. (eds), Etudes pragmatico-discursives sur l’euphémisme (pp. 73–89). Frankfurt am Main : Peter Lang.

Calvet, J.-L. (1980). Les sigles. Paris : PUF.

Germain, C., Lapierre, A. (1988). Le sigle. Définition, caractéristiques et emploi. Cahiers de lexicologie, 53, 55–74.

Grevisse, M. (2006). Le bon usage : grammaire française. Gembloux : Duculot, De Boeck, Nowela.

Guiraud, P. (1975). La sémantique. Paris : PUF.

Hagège, C. (1996). L’homme de paroles. Contribution linguistique aux sciences humaines. Paris : Fayard.

Horak, A. (2010). L‘euphémisme. Entre tradition rhétorique et perspectives nouvelles. Munchen : Lincom Europa.

Ibrahim, A. H. (1989). Productivité par abréviation, réduction ou effacement. Recherches et Applications. Numéro spécial Lexiques, 44–50.

Jadacka, H. (2010). Skrótowce. In: A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny (pp. 1666–1668). Warszawa : PWN.

Leroy, S. (2004). Le Nom propre en français. Paris : Ophrys.

Młodyński, J. (1981). Skrótowce we współczesnym języku polskim. In: H. Kurkowska (red.), Współczesna polszczyzna (pp. 156–186). Warszawa : PWN.

Percebois, J. (2001). Fonctions et vie des sigles et acronymes en contextes de langues anglaise et française de spécialité. Meta, 46(4), 627–645. Https://doi.org/10.7202/003821ar

Skibińska, E. (2005). Skrótowce w polskich przekładach francuskich artykułów prasowych. In: M. Piotrowska (red.), Język trzeciego tysiąclecia III. Vol. 2: Konteksty przekładowe (pp.171– 180). Kraków : Tertium.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.1.97-108
Data publikacji: 2018-11-05 11:24:40
Data złożenia artykułu: 2018-02-09 18:11:30

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Lajus

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.