Badania kontrastywne w perspektywie dydaktyki pisania w L2 : trzy osie retoryki

Lihua Jin

Streszczenie w języku polskim


Powszechnie się przyjmuje, że akty mowy, będące przedmiotem badań językoznawczych, są wyraźnie nacechowane kulturowo, o czym świadczy szereg prac inspirowanych pojęciem ste­reotypu, grzeczności itp., a także poświęconych różnorodnym zagadnieniom: od wzoru zdania do dyskursywnej skali sekwencyjnej lub od materiałów werbalnych po materiały niewerbalne. W ten sposób językoznawstwo kontrastywne otwiera możliwość wyjaśnienia podobieństw i różnic w re­alizacji aktów mowy dokonywanych przez nadawców wywodzących się z różnych kultur.

W dziedzinie nauczania języków obcych kontrastywna perspektywa badawcza umożliwiła rozszerzenie modeli analizy, które dzięki temu pozwalają lepiej zrozumieć porównywane języki i pisemne zachowania językowe nadawców wywodzących się z różnych kultur.

Niniejszy artykuł proponuje klasyfikację dzieł odnoszących się do retoryki kontrastywnej, które dotyczą głównie tekstów pisanych osób uczących się języka obcego oraz rodzimych pisarzy, w celu podkreślenia różnic pomiędzy „stylem, argumentacją i organizacją” (Purves, 1986), cha­rakteryzujących teksty pisane przez autorów różnych kultur. Te trzy aspekty uznajemy za główne zagadnienia badawcze retoryki kontrastywnej, mającej na celu uporządkowanie różnych elementów i zjawisk dyskursywnych dotychczas opisywanych i analizowanych. Uważamy, że takie podejście pozwoli uwzględnić wyniki badań rozmaicie zatytułowanych i obierających sobie za przedmiot badawczy różne zjawiska retoryczne, jak np.: łączniki, metody rozumowania, organizacja tekstowa, struktura argumentacyjna, styl, konwencja wypowiedzi, spójność tekstu (kohezja/koherencja) itp.

Słowa kluczowe


retoryka; perspektywa kontrastywna; uczenie się języka obcego

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Adam, J.-M. (1985). Le texte narratif. Paris : Nathan.

Adam, J.-M. (2005). La linguistique textuelle : Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris : Armand Colin.

Ali Bouacha, M. (1993). Enonciation, argumentation et discours : le cas de la généralisation. Semen, 8, 43–61.

Anscombre, J.-C. (1983). L’argumentation dans la langue / Jean-Claude Anscombre ; Oswald Ducrot. Bruxelles : Mardaga.

Anscombre, J.-C., Ducrot, O. (1984). L’argumentation dans la langue. Revue Philosophique de la France et de l’Etranger, 174, 111–112.

Anscombre, J.-C. (1995). Théorie des topoï. Argumentation, sciences du langage. Paris : Éd. Kimé.

Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale I. Paris : Gallimard.

Benveniste, E. (1974). Problèmes de linguistique générale II. Paris : Gallimard.

BI, X. (2016). Rhétorique de la dissertation : Étude contrastive des conventions d’écriture académique en français et en chinois. Thèse de doctorat – Sorbonne Paris Cité.

Carter-Thomas, S. (2000). La cohérence textuelle pour une nouvelle pédagogie de l’écrit. Paris : L’Harmattan.

Charolles, M. (1978). Introduction au problème de la cohérence des textes. Langue Française, 38, 7–41.

Chafe, W. L. (1976). Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics and points of view. In : C. N. Li (ed.), Subject and Topic (pp. 25–55). New York : Academic Press.

Charolles, M. (1982). Études sur la cohérence et l’interprétation des discours. Thèse d’Etat, l’Université de Franche-Comté.

Charolles, M. (1988). Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelles depuis la fin des années 1960. Modèles Linguistiques, 10(2), 45–66.

Charolles, M. (1988). Les plans d’organisation textuelle : périodes, chaînes, portées et séquence. Pratiques, 57, 3–14.

Combettes, B. (1983). Pour une grammaire textuelle. La progression thématique. Paris : De Boeck- Duculot.

Combettes, B. (1988). Pour une grammaire textuelle. La progression thématique. Paris : De Boeck- Duculot.

Connor, U., Kaplan, R. B. (eds.). (1987). Writing across languages : Analysis of L2 texts. Reading. MA : Addison-Wesley.

Connor, U. (1996). Contrastive Rhetoric : Cross-cultural Aspects of Second Language Writing. Cambridge : Cambridge University Press.

Grabe, W., Kaplan, R. B. (1989). Writing in a Second Language : Contrastive Rhetoric. In : M. Donna, D. Johnson, H. Roen, J. Stephen, Richness in Writing : Empowering ESL Students (pp. 263–283). New York : Longman.

Halliday, M. A. K., Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London : Longman.

Hoey, M. (1991). Patterns of Lexis in Text. Oxford : Oxford University Press.

Kaplan, R. B. (1966). Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education. Language Learning, 16(1-2), vol. XVI n°1 et 2, 1–20.

Kaplan, R. B., Grabe, W. (2002). A modern history of written discourse analysis. Journal of Second Language Writing, 11 (janvier), 191–223.

Purves, A. (1986). Rhetorical communities, the international student and basic writing. Journal of Basic Writing, 5, 38–51.

Purves, A. (1988). Introduction. In : A. Purves (ed.), Writing across languages and cultures (pp. 9–21). Newbury Park, CA : Sage.

Purves, A. (1992). Reflections on research and assessment in written composition. Research in the Teaching of English, 26(1), 108–122.

Saneikashani, N. (2012). Autour des relations conjonctives interphrastiques dans les productions écrites en français langue seconde d’apprenants universitaire : essai d’analyse textuelle. Thèse de doctorat, sous la direction de B. M. Kashema Laurent Masegeta, Université de Strasbourg.

Tirrkonen-Condit, S. (1985). Argumentative Text Structure and Translation. Ph. D. Dissertation. University of Jyvaskyla, Jyvaskyla.

Van Dijk, T. A. (1980). Macrostructures. Hillsdale, NJ : Erlbaum.

Van Dijk, T. A. (1985). Semantic Discourse Analysis. In :T. A. Van Dijk (ed.), Handbook of Discourse Analysis, I : Disciplines of Discourse ; II : Dimensions of Discourse ; III : Discourse and Dialogue ; IV : Discourse Analysis in Society (pp. 103–112). London : Academic.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.1.109-124
Data publikacji: 2018-11-05 11:24:41
Data złożenia artykułu: 2018-02-10 17:41:01

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Lihua Jin

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.