Metadyskursywne markery tropów w języku francuskim i polskim

Katarzyna Wołowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest opisanie użycia znaczników sensu tropicznego w językach francuskim i polskim. Uwzględnione zostały znaczniki używane w obu językach w celu zasygnalizowania odbiorcy obecności tropu, zwłaszcza metafory, hiperboli i ironii; analiza skupia się na znacznikach eksplicytnych (np. mówiąc metaforycznie, używając metafory itp.), których funkcją jest zwrócenie uwagi odbiorcy przez zakwestionowanie dosłownego znaczenia i skierowanie interpretacji w kie­runku znaczenia tropicznego. Analizy opierają się na przykładach zaczerpniętych głównie z witryn internetowych, ilustrujących użycie tego typu znaczników w obu językach.

Słowa kluczowe


znacznik; trop; metafora; hiperbola; ironia

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Bogusławski, A. (1971). O metaforze. Pamiętnik Literacki, 4, 113–126.

Douay-Soublin, F. (1994). Les figures de rhétorique : actualité, reconstruction, remploi. Langue française, 101, 13–25.

Ducrot, O. (1984). Esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation. In : O. Ducrot, Le Dire et le Dit (pp. 173–233). Paris : Minuit.

Ducrot, O., Schaeffer, J.-M. (1995). Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris : Seuil.

Dumarsais, C. Ch. (1757, rééd. 1988). Des tropes ou des différents sens. Paris : Flammarion.

Groupe q. (1970). Rhétorique générale. Paris : Seuil.

Haidu, P. (1978). Au début du roman, l’ironie. Poétique, 36, 443–466.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1978). Ironie comme trope. Poétique, 36, 108–127.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1986). L’Implicite. Paris : Armand Colin.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1985). Les Métaphores dans la vie quotidienne. Paris : Minuit.

Le Guern, M. (1973). La sémantique de la métaphore et de la métonymie. Paris : Larousse.

Rastier, F. (1994). Tropes et sémantique linguistique. Langue française, 101, 80–101.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.1.163-174
Data publikacji: 2018-11-05 11:24:46
Data złożenia artykułu: 2018-02-22 20:13:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Wołowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.