Functions of Characters’ Proper Names in Terry Pratchett’s Jingo and Its Polish Translation entitled Bogowie, honor, Ankh-Morpork

Martyna Katarzyna Gibka

Abstract


The aim of the article is to perform a comparative analysis of functions served by characters’ proper names in Jingo by Terry Pratchett and in the Polish translation of the book. The study was based on the theory of two acts; it showed which functions were served by the examined proper names, how many names served individual functions and which functions were preserved, which were changed, and which were lost. The data gained from the study will be further used to advance the research on means of translating onyms in novels so as to preserve the functions served by them in the original.


Keywords


onyms; functions of proper names; translation; theory of two acts; Terry Pratchett

Full Text:

PDF

References


PRIMARY SOURCES

Pratchett, Terry. (2013). Jingo. London: Corgi Books.

Pratchett, Terry. (2011). Bogowie, honor, Ankh-Morpork. Warszawa: Prószyński i S-ka.

REFERENCES

Cieślikowa, Aleksandra. (1993). Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich. In: Maria Biolik (ed.), Onomastyka literacka (pp. 33–39). Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Gibka, Martyna Katarzyna, Rutkowski, Mariusz. (2015). Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie Feetof Clay Terry’ego Pratchetta. In: Irena Sarnowska-Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf (eds.), Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji (pp. 169–182). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Gibka, Martyna Katarzyna. (2016a). Two Types of the Expressive Function Served by Characters’ Proper Names in Harry Potter. Acta Philologica, 49, pp. 373–381.

Gibka, Martyna Katarzyna. (2016b). The Momentary Sociological, Camouflaging, Conative and Poetic Functions of Characters’ Proper Names in the Polish Translation of Harry Potter. In: Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna Ndiaye (eds.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego (pp. 93–107). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

Gibka, Martyna Katarzyna. (2018a). Funkcje nazw własnych postaci w powieści. Ujęcie teoretyczne i jego praktyczne zastosowanie. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

Gibka, Martyna Katarzyna. (2018b). The Functions of Characters Proper Names in Men at Arms by Terry Pratchett. Acta Onomastica, 59, pp. 54–68.

Kęsikowa, Urszula. (1988). Funkcja dydaktyczna nazewnictwa w powieściach dla młodzieży. In: Edward Homa (ed.), Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materiały z VI Konferencji Onomastycznej (pp. 81–86). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kosyl, Czesław. (1992). Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kuffner-Obrzut, Katarzyna. (2003). Nazwy osobowe w wybranych utworach Małgorzaty Musierowicz. In: Maria Biolik (ed.), Metodologia badań onomastycznych (pp. 485–498). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Lew, Robert. (2000). Dowcip językowy w świetle najnowszych językoznawczych teorii humoru. In: Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska (eds.), Świat humoru (pp. 127–135). Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej.

Lietz, Gero. (1992). Eigennamen in der norwegischen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Wiedergabe im Deutschen am Beispiel belletristischer Texte. Frankfurt–Berlin–Bern–New York– Paris–Wien: Peter Lang.

Reczek, Stefan. (1953). O nazwiskach bohaterów komedii polskiej XVIII wieku. Pamiętnik Literacki, 44, pp. 217–237.

Rutkowski, Mariusz. (2001). Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoono-mastyczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Sarnowska-Giefing, Irena. (1977). Nazewnictwo w wybranych utworach Adolfa Dygasińskiego. Onomastica, 22, pp. 201–234.

Szewczyk, Łucja Maria. (1978). Analiza językowo-stylistyczna nazw osobowych w powieści Romana Bratnego Kolumbowie. Rocznik 20. Acta Universitatis Nicolai Copernici – Filologia Polska, 14, pp. 65–97.

Wilkoń, Aleksander. (1970). Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Windt-Val, Benedicta. (2012). Personal Names and Identity in Literary Contexts. Oslo Studies in Language, 4(2), pp. 273–284.

INTERNET SOURCES

Internetowa Biblia 2000. Downloades from: https://www.biblia.info.pl/biblia.html (access: 02.08.2019).

Website of the project Terry Pratchett: A Literary Onomastician. Downloaded from: http://www.gibka.pl/pratchett.html (access: 28.12.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.191-205
Data publikacji: 2019-12-31 19:00:48
Data złożenia artykułu: 2018-12-31 14:25:27


Statistics


Total abstract view - 843
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 422

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Martyna Katarzyna Gibka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.