Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

W Annales UMCS, sectio I publikowane są prace naukowe w języku polskim i językach konferencyjnych z zakresu filozofii i socjologii, będące rezultatem własnych badań autora. Złożone prace podlegają recenzji wydawniczej. Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę. Autor jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że praca jest oryginalna i nie była publikowana w innym czasopiśmie.

Obowiązujący układ pracy: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim zawierające ok. 600–900 znaków, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, bibliografia załącznikowa. Objętość pracy maksymalnie jeden arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami), jedna strona ok. 1800 znaków ze spacjami.

Styl dokumentów - tekst pracy pisany czcionką typu TNR 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu. Justowanie dwustronne. Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają. W pracy stosujemy przypisy dolne według następujących zasad:

 • a. Przypis z pozycji zwartej: M. Heidegger, Nietzsche, Warszawa1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 122. 
 • b. Przypis z pracy zbiorowej pod redakcją: A.J. García, Antropologia, socjologia i psychologia w krauzopozytywizmie hiszpańskim, [w:] E. Górski (red.), Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, Kraków 1982, s. 13. 
 • c. Przypis z artykułu zamieszczonego w czasopiśmie: M. Jagłowski, O początkach współczesnej filozofii hiszpańskiej, „Szkice Humanistyczne. Kwartalnik Naukowy OSW” 2002, nr 1–2, s. 61–67. 
 • d. Przypis ze strony internetowej: W pierwszej kolejności podajemy autora, następnie tytuł, a potem dokładny adres strony internetowej, następnie po przecinku datę, kiedy korzystano ze strony. Jeżeli nie ma autora, podajemy od tytułu adres i datę, jeżeli nie ma ani autora, ani tytułu, tylko adres i datę. J. Woods, Uzależnieni od skalpela, http://zdrowie.onet.pl/zycie-i-zdrowie/uzaleznieni- od-skalpela,3,5005575,special-art.html, 12.08.2008.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 3. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 4. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 6. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać swój artykuł.
 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.