Zorientowanie na rozwój profesjonalny funkcjonariuszy Służby Więziennej – komunikat z badań

Ewa Grudziewska

Streszczenie w języku polskim


Przeprowadzone badania dotyczą zainteresowania rozwojem osobowościowym i profesjonalnym funkcjonariuszy Służby Więziennej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy pomocy Skali Zorientowania na Rozwój Profesjonalny (ZPR) autorstwa Zbigniewa B. Gasia. Objęto nimi 72 funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Lublinie oraz z Zakładu Karnego w Siedlcach. Wyniki wskazują, że badani funkcjonariusze uzyskali nieznacznie wyższy średni wynik w zakresie nastawienia na rozwijanie kompetencji zawodowych aniżeli w zakresie posiadanych cech osobistych. Wśród zmiennych osobowych to wykształcenie i zajmowane stanowisko pracy determinują zainteresowanie rozwojem profesjonalnym, przy czym najbardziej zorientowani na rozwój są strażnicy oraz badani legitymujący się średnim wykształceniem.


Słowa kluczowe


kompetencje; cechy osobiste; więziennictwo; rozwój

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


AGCAS. (2019). Prison officer. Retrieved May 16, 2020, from https://prospects.ac.uk/job-profiles/prison-officer

Boyd, E., Grant, T. (2005). Is gender a factor in perceived prison officer competence? Male prisoners’ perceptions in an English dispersal prison. Criminal Behaviour and Mental Health, 15(1), 65–74.

Farkas, M. A. (2001). Correctional Officers: What Factors Influence Work Attitudes?, Corrections Management Quarterly, 5(2), 20–26.

Gaś, Z. B. (2004). Skale CFP i ZPR jako narzędzia analizy rozwoju profesjonalnego nauczycieli. In: Z. B. Gaś (ed.), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole (pp. 77–94). Warszawa: MENiS.

Gaś, Z. B. (2008a). Charakterystyka projektu badawczego. In: Z. B. Gaś (ed.), Efektywność instytucjonalnych form pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (pp. 8–41). Lublin: Pracownia Wydawnicza FMS.

Gaś, Z. B. (2008b). Charakterystyka środowiska Zakładów Poprawczych. In: Z. B. Gaś (ed.), Efektywność instytucjonalnych form pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (pp. 275–361). Lublin: Pracownia Wydawnicza FMS.

Gaś, Z. B. (2008c). Rozwój profesjonalny wychowawców w świetle modelu SMART. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 27, 11–27.

Gaś, Z. B. (2010). Rozwój profesjonalny wychowawców: teoria a praktyka. In: Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka (eds.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie (pp. 13–24). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lipnowski, K. (2010). Relacje wychowawcze w resocjalizacji penitencjarnej. In: S. Przybyliński (ed.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (pp. 59–65). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.

Łapiński, P., Markuszewski, L. (2014). Kształtowanie umiejętności psychospołecznych funkcjonariuszy Służby Więziennej. In: P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (eds.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa, Vol. 3 (pp. 109–122). Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Machel, H. (2007). Rola i zadania kadry penitencjarnej. In: B. Urban, J. M. Stanik (eds.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Vol. 2 (pp. 215–247). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oppermann, M., Elwart-Szynaka, K. (2012). Praca wychowawcy w instytucji totalnej – jej pozytywne i negatywne strony. In: T. Sołtysiak (ed.), Wybrane aspekty pracy penitencjarnej (pp. 125–147). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Poklek, R. (2018). Zarys psychologii penitencjarnej. Pomiędzy teorią a praktyką. Warszawa: Difin.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej – Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523.

Whitehead, J. T., Lindquist, C. A. (1989). Determinants of correctional officers’ professional orientation, Justice Quarterly, 6(1), 69–87.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.4.175-189
Data publikacji: 2021-01-25 12:17:24
Data złożenia artykułu: 2020-01-31 18:07:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 723
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 450

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Ewa Grudziewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.