Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest prezentacja oryginalnych i aktualnych prac empirycznych oraz artykułów o charakterze przeglądowym i praktycznym. Czasopismo wspiera wymianę naukowych poglądów, perspektyw badawczych oraz doniesień z badań w obszarze współczesnych problemów pedagogicznych i psychologicznych. Zakres obejmuje wszystkie wiodące subdyscypliny i nurty badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły autorów polskich i zagranicznych, zarówno pracowników naukowych, praktyków, jak i młodych adeptów nauki.

Czasopismo ukazuje się co kwartał. Artykuły publikowane są w języku polskim lub angielskim.

Artykuły sa objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY)

 

Działy

Strona tytułowa wraz ze spisem treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sylwetki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wstep

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły przesłane za pośrednictwem internetowej platformy czasopisma: https://journals.umcs.pl/j . Całość procesu recenzowania odbywa się poprzez platformę.
 2. W pierwszej kolejności artykuł podlega wstępnej ocenie  Redakcji. Jeśli praca nie spełnia kryteriów kwalifikacji, zostaje odrzucona, o czym informuje się Autorów drogą mailową. Jeśli praca spełnia kryteria wstępnej kwalifikacji, zostaje przekazana do sprawdzenia w systemie  antyplagiatowym iThenticate Po pozytywnej weryfikacji tekstu Redakcja kieruje artykuł do recenzji naukowych.
 3. W ramach recenzji Redakcja powołuje dwóch niezależnych Recenzentów – ekspertów w podejmowanej problematyce spoza jednostki naukowej autora pracy. Procedura recenzowania realizowana jest zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości („double-blind review proces”).
 4. Recenzja sporządzana jest na  formularzu recenzji i kończy się wnioskiem Recenzenta o: zaakceptowaniu zgłoszonego tekstu, wymaganych poprawkach, konieczności ponownej recenzji, odrzuceniu i zgłoszeniu tekstu w innym czasopiśmie, odrzuceniu zgłoszonego tekstu. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia dodatkowych komentarzy do ocenianego artykułu.
 5. Publikacja, która otrzymała dwie negatywne recenzje zostaje odrzucona. W przypadku skrajnych recenzji praca kierowana jest do kolejnego niezależnego Recenzenta, Członka Komitetu Naukowego w celu pozyskania dodatkowej rozstrzygającej opinii lub kolegialną decyzję podejmuje Zespół redakcyjny.
 6. Recenzje wraz z uwagami Redakcji przesyłane są do Autora z prośbą o zapoznanie się z ich treścią oraz przesłanie poprawionego tekstu w określonym terminie.
 7. Po otrzymaniu ostatecznej wersji artykułu Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku, dalszej jej poprawie lub odrzuceniu tekstu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Redakcja może zasięgnąć dodatkowej opinii Członka Komitetu Naukowego specjalisty w danym obszarze.
 8. Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma na koniec roku.

 

Harmonogram publikacji

 Nabór tekstów

 Numer zeszytu

 Przewidywany termin publikacji

 30 września 2022

 Vol XXXV No 4 (2022)

 Marzec 2023

 31 grudnia 2022

 Vol XXXVI No 1 (2023)

 Czerwiec 2023

 31 marca 2023

 Vol XXXVI No 2 (2023)

 Wrzesień 2023

 30 czerwca 2023

 Vol XXXVI No 3 (2023)

 Grudzień 2023

Redakcja przyjmuje zgłoszenia artykułów przez cały rok zastrzegając sobie prawo do kwalifikacji ich do poszczególnych numerów poświęconych określonej problematyce.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

Powyższe zasady są zgodne z definicją otwartego dostępu według BOAI (Budapest Open Access Initiative). Artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY).

ccby

 

Lista recenzentów

Joanna Aksman, Łukasz Albański, Anna Andrzejewska, Monika Badowska-Hodyr, Monika Baryła-Matejczuk, Ryszarda Ewa Bernacka, Beata Bocian-Waszkiewicz, Katarzyna Czubak-Paluch, Monika Dacka, Marzanna Farnicka, Agata Frąckiewicz-Rzymełka, Oleg Gorbaniuk, Agata Goździewicz-Rostankowska, Tomasz Goździcki, Ewa Grudziewska, Mirosław Harciarek, Joanna Jemielnik, Katarzyna Jagielska, Kinga Kaleta, Oresta Karpenko, Ludmiła Kondratova, Anna Krajewska, Karolina Krzysztofik, Agnieszka Kulik, Dariusz Kuncewicz, Mariusz Kuryłowicz, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Kwapis, Aneta Lew-Koralewicz, Teresa Lewandowska-Kidoń, Joanna Majchrzyk-Mikuła, Renata Maksymiuk, Agata Malecha, Jolanta Masiak, Renata Michalak, Katarzyna Nowak, Nella Nyczkało, Monika Obrębska, Katarzyna Olbrycht, Jacek Olszewski, Krystyna Pankowska, Norbert Pikuła, Ryszard Polak, Agata Popławska, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Jacek Pyżalski, Stanisław Radoń, Dariusz Sarzała, Sebastian Skalski-Bednarz, Aleksandra Skrabacz, Katarzyna Skrzypińska, Mariusz Snopek, Sławomir Sobczak, Arleta Suwalska, Anna Szafrańska, Beata Szluz, Anna Śniegulska, Katarzyna Tomaszek, Wioleta Tomczyk, Agnieszka Weiner, Anna Weissbrot-Koziarska, Teresa Wilk, Anna Zamkowska, Agata Zdun-Ryżewska

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa Czasopisma jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy w szczególności:

a)  czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma;

b)  wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań podejmowanych przez autorów tekstów w ramach poszczególnych numerów tematycznych;

c)  promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 

Etyka publikacji i polityka wobec naruszeń etyki

Redakcja Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia dba o najwyższą jakość oraz rzetelność prac ukazujących się na łamach czasopisma. Podejmuje działania na rzecz utrzymania standardów etycznych dla prac naukowych, jak również podejmuje wszelkie właściwe środki przeciwko nadużyciom w publikacjach naukowych. Redakcja czasopisma popiera i respektuje zasady przejrzystości i dobrych praktyk określone przez Komisję Etyki Publikacji (COPE).

Redakcja

 1. Redakcja czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W powyższej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację, procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu oraz rolę autora w tworzeniu artykułu .
 2. Redakcja czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności naruszania zasad etyki w nauce.
 3. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności tzw. Ghostwriting i Guest Authorship (Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).
 4. Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i notyfikowane właściwym podmiotom, w szczególności instytucjom, które zatrudniają autora oraz stowarzyszeniom naukowym i wydawniczym.

Recenzenci

Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Jeżeli recenzent domniemuje tożsamość autora artykułu i istnieje potencjalny konflikt interesów, niezwłocznie informuje o tym fakcie redakcję czasopisma.

Autorzy

 1. Publikacje zgłaszane do czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia powinny być oryginalne, rzetelne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma.
 2. Autorzy nadesłanych tekstów zobowiązani są dołączyć Oświadczenie Autora obejmujące zapewnienie oryginalności artykułu, kryteriów autorstwa, rzetelności zawartych danych, braku istnienia konfliktu interesów oraz praw autorskich.
 3. Autorzy zobligowani są przestrzegać międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich do tekstów, grafiki i innych materiałów zawartych w nadesłanych tekstach.  W przypadku zidentyfikowania plagiatu czasopismo będzie postępować zgodnie z wytycznymi COPE przeciwko plagiatowi (wytyczne plagiatu COPE ).