Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest publikacja oryginalnych opracowań z zakresu pedagogiki i psychologii. Zakres obejmuje wszystkie wiodące subdyscypliny i nurty badań.

 

Działy

Strona tytułowa wraz ze spisem treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sylwetki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wstep

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Po otrzymaniu artykułu od autora jest on przekazywany do wstępnej recenzji wewnętrznej, a następnie do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

 

Harmonogram publikacji

Do 30 maja i do 30 listopada.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Lista recenzentów

Recenzenci w roku 2015

 1. Prof. dr hab. Czesław Kossakowski
 2. Prof. dr hab. Marzanna Zaorska
 3. Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 4. Prof. dr hab. Dariusz Doliński
 5. Prof. dr hab. Teresa Rzepa
 6. Dr hab. Agata Popławska
 7. Dr hab. Katarzyna Markiewicz
 8. Prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
 9. Dr hab. Urszula Szuścik
 10. Dr hab. Józef Bednarek

Recenzenci w roku 2016

 1. Andrzej Bogaj
 2. Małgorzata Gocman
 3. Joanna Jemielnik
 4. Krzysztof Kostrzewa
 5. Stefan M. Kwiatkowski
 6. Wiesława Limont
 7. Irena Pufal-Struzik
 8. Teresa Rzepa
 9. Elżbieta Sałata
 10. Janusz Ślusarski
 11. Urszula Szuścik
 12. Arkadiusz Żukiewicz

Recenzenci w roku 2017

 1. Agata Błachnio
 2. Agata Malecha
 3. Agnieszka Fudali-Czyż
 4. Agnieszka Kulik
 5. Andrzej Bogaj
 6. Anita Całek
 7. Anna Andrzejewska
 8. Anna Weissbrot-Koziarska
 9. Beata Szluz
 10. Beata Zarzycka
 11. Dariusz Krok
 12. Elżbieta Rydz
 13. Elżbieta Sałata
 14. Elżbieta Talik
 15. Emilia Potembska
 16. Iwona Ulfik-Jaworska
 17. Jarosław Piotrowski
 18. Józef Bednarek
 19. Krzysztof Kostrzewa
 20. Magdalena Żemojtel-Piotrowska
 21. Małgorzata Gocman
 22. Marta Kubiszyn
 23. Stefan Kwiatkowski
 24. Teresa Rzepa
 25. Tomasz Jankowski
 26. Urszula Szuścik
 27. Wiesława Limont
 28. Arkadiusz Żukiewicz

Recenzenci w roku 2018

 1. Agnieszka Fudali-Czyż
 2. Aleksandra Jasielska
 3. Anna Andrzejewska
 4. Anna Jarkiewicz
 5. Anna Weissbrot-Koziarska
 6. Beata Szluz
 7. Beata Zarzycka
 8. Dariusz Kuncewicz
 9. Elżbieta Rydz
 10. Elżbieta Talik
 11. Ewa Syrek
 12. Grzegorz Grzybek
 13. Iwona Gryniuk-Toruń
 14. Jolanta Lenart
 15. Józef Berdnarek
 16. Justyna Mróz
 17. Katarzyna Bocheńska-Włostowska
 18. Katarzyna Czubak
 19. Katarzyna Wiejak
 20. Kinga Kaleta
 21. Krzysztof Kostrzewa
 22. Lidia Pawelec
 23. Małgorzata Gocman
 24. Maria Pąchalska
 25. Marta Uberman
 26. Mirosław Kowalski
 27. Monika Obrębska
 28. Paweł Brudek
 29. Teresa Rzepa
 30. Teresa Zbyrad
 31. Urszula Szuścik
 32. Wiesława Limont
 33. Wojciech M. Maliszewski
Recenzenci w roku 2019
 1. Anna Andrzejewska
 2. Nataliya Avshenyuk
 3. Ryszarda Bernacka
 4. Natalya Bidyuk
 5. Anna Bocheńska-Brandt
 6. Anita Całek
 7. Katarzyna Czubak
 8. Dorota Godlewska-Werner
 9. Barbara Grabowska
 10. Ihor Hrynyk
 11. Beata Jakimiuk
 12. Jerzy Kunikowski
 13. Stefan M. Kwiatkowski
 14. Wiesława Limont
 15. Tetyana Lohvynenko
 16. Larysa Lukianova
 17. Iryna Lytovchenko
 18. Wojciech Maliszewski
 19. Dorota Misiejuk
 20. Irena Mudrecka
 21. Nella Nyczkało
 22. Ewa Ogrodzka-Mazur
 23. Nataliia Pazyura
 24. Marian Piekarski
 25. Jarosław Piotrowski
 26. Lesia Prokhorenko
 27. Liudmyla Puhovska
 28. Radosław Rybarski
 29. Elżbieta Sałata
 30. Dariusz Sarzała
 31. Sławomir Sarzała
 32. Ryszard Stępień
 33. Jolanta Suchodolska
 34. Ewa Syrek
 35. Anna Szafrańska
 36. Beata Szluz
 37. Urszula Szuścik
 38. Janusz Ślusarski
 39. Renata Tomaszewska-Lipiec
 40. Anna Weissbrot-Koziarska

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa Czasopisma jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy w szczególności:

a)  czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma;

b)  wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań podejmowanych przez autorów tekstów w ramach poszczególnych numerów tematycznych;

c)  promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 

Etyka publikacji i polityka wobec naruszeń etyki

Redakcja Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia dba o najwyższą jakość oraz rzetelność prac ukazujących się na łamach czasopisma. Podejmuje działania na rzecz utrzymania standardów etycznych dla prac naukowych, jak również podejmuje wszelkie właściwe środki przeciwko nadużyciom w publikacjach naukowych. Redakcja czasopisma popiera i respektuje zasady przejrzystości i dobrych praktyk określone przez Komisję Etyki Publikacji (COPE).

Redakcja

 1. Redakcja czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W powyższej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację, procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu oraz rolę autora w tworzeniu artykułu .
 2. Redakcja czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności naruszania zasad etyki w nauce.
 3. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności tzw. Ghostwriting i Guest Authorship (Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).
 4. Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i notyfikowane właściwym podmiotom, w szczególności instytucjom, które zatrudniają autora oraz stowarzyszeniom naukowym i wydawniczym.

Recenzenci

Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Jeżeli recenzent domniemuje tożsamość autora artykułu i istnieje potencjalny konflikt interesów, niezwłocznie informuje o tym fakcie redakcję czasopisma.

Autorzy

 1. Publikacje zgłaszane do czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia powinny być oryginalne, rzetelne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma.
 2. Autorzy nadesłanych tekstów zobowiązani są dołączyć Oświadczenie Autora obejmujące zapewnienie oryginalności artykułu, kryteriów autorstwa, rzetelności zawartych danych, braku istnienia konfliktu interesów oraz praw autorskich.
 3. Autorzy zobligowani są przestrzegać międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich do tekstów, grafiki i innych materiałów zawartych w nadesłanych tekstach.  W przypadku zidentyfikowania plagiatu czasopismo będzie postępować zgodnie z wytycznymi COPE przeciwko plagiatowi (wytyczne plagiatu COPE ).