Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” ukazuje się nieprzerwanie od 1988 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Podstawowym zamierzeniem „Annales…” jest prezentacja i rozpowszechnianie myśli pedagogicznej i psychologicznej w obszarze ustaleń teoretycznych oraz doniesień z badań. Publikowane artykuły obejmują szeroko rozumianą problematykę psychologiczną i pedagogiczną oraz analizy interdyscyplinarne z zakresu nauk społecznych. Autorami zamieszczanych tekstów są przede wszystkim reprezentanci wiodących ośrodków krajowych, jak również przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych. Wśród ukazujących się na łamach „Annales…” opracowań znajdują się artykuły autorstwa uznanych postaci nauki, specjalistów praktyków, jak i młodych naukowców. Nadrzędnym celem czasopisma jest dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikowanych tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w publikacjach naukowych.

Czasopismo jest indeksowane w: CEJSH, ERIH PLUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ICI Journals Master List (ICV 2021 = 100.00).
 

Punkty MEiN: 40

ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki


Okładka