Rozwój zawodowy pracowników socjalnych a ich oczekiwania zawodowe

Katarzyna Nowosad

Streszczenie w języku polskim


Rozpoczynając pracę zawodową, pracownicy socjalni wiążą z nią różne oczekiwania i wartości. Dotyczą one przede wszystkim realizacji własnych zainteresowań oraz zaspokojenia potrzeb społecznych, moralnych, rozwojowych, twórczych, materialnych i stabilizacyjnych. W praktyce realizacja tych oczekiwań przebiega w sposób zróżnicowany, wywierając określony wpływ na proces doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, przejawy ich zachowania zawodowego i zmiany w osobowości. Stanowi o nabywaniu nowych dyspozycji zawodowych, umożliwiających bardziej efektywne funkcjonowanie w pracy. Niniejszy artykuł poświęcony jest określeniu zależności między rozwojem zawodowym pracowników socjalnych (zmienna zależna) a ich oczekiwaniami zawodowymi, jakie wiążą z wykonywaną pracą (zmienne niezależne). Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań empirycznych wskazują na występowanie istotnych zależności między tymi zmiennymi.


Słowa kluczowe


pracownik socjalny; rozwój zawodowy; oczekiwania zawodowe; proces doskonalenia zawodowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartkowiak, G., Nowodworska, Z. (1987). Psychologia pracy i kierownictwa (z elementami psychologii ogólnej). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Bera, R. (2008). Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera, R. (2012). Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bromberek, B. (1988). Młodzież akademicka – jej kształcenie i koncepcje życia. Warszawa–Łódź: PWN.

Czarnecki, K., Karaś, S. (1996). Profesjologia w zarysie. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Gliszczyńska, X. (1991). Poczucie własnej skuteczności w procesie pracy. W: X. Gliszczyńska (red.), Psychologiczny model efektywności pracy (s. 55–86). Warszawa: PWN.

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Kanios, A. (2014). Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kanios, A. (2017). Postawy wobec pracy pracowników socjalnych a ich sytuacja zawodowa. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kanios, A., Czechowska-Bieluga, M., Zielińska, P., Lada, A. (2019). Młodzież wobec zjawiska wykluczenia społecznego. W: R. Bera, S. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym (s. 332–409). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kantowicz, E. (2010). Między profesjonalizmem a osobistym zaangażowaniem – dylematy etyczne pracy socjalnej. W: M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym (s. 15–26). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Karney, J.E. (2007). Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kazubowska, U. (2015). Wartości w pracy socjalnej – mit czy szansa rozwoju. W: J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości (s. 34–57). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Marzec-Tarasińska, A. (2012). Kompetencje społeczne kandydatów do zawodu pracownika socjalnego. W: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów (s. 169–190). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Miś, A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (s. 477–497). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Morawski, B. (1977). Czynniki warunkujące postawy wobec pracy. Studia Socjologiczne, (1), 97–108.

Nowacki, T. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Paszkowska-Rogacz, A. (2006). Psychologiczne uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej młodzieży. W: S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć (red.), Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki (s. 41–55). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Astra-Jr.

Podoska-Filipowicz, E. (2008). Rozwój zawodowy czy kariera. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny (s. 161–166). Warszawa–Radom: Wydawnictwo IBE.

Poplucz, J. (1977). Oczekiwania zawodowe pracujących. Studia Socjologiczne, (2), 77–105.

Sikora, J., Januszek, H. (1998). Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Skarżyńska, K. (1991). Uznawane zasady sprawiedliwości a oczekiwania pracowników. W: X. Gliszczyńska (red.), Psychologiczny model efektywności pracy (s. 78–94). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Tarka, K. (2015). Wartości życiowe i wartości związane z pracą pracowników socjalnych. W: J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości (s. 214–226). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomaszewski, T. (1975). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Widerszal-Bazyl, M. (1979). Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonania pracy. Wrocław: Ossolineum.

Wierzejska, J. (2014). Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wierzejska, J. (2018). Poczucie podmiotowości pedagogów a ich osobowościowe wyznaczniki pracy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wierzejska, J., Karpenko, O. (2015). Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne. Analiza porównawcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zakrzewska-Bielawska, A. (red.). (2017). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.4.99-123
Data publikacji: 2022-03-02 18:21:12
Data złożenia artykułu: 2021-11-10 14:05:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 619
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 538

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Nowosad

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.