Wybrane aspekty wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w perspektywie matek oraz kadry pedagogicznej

Bożena Sidor-Piekarska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ma charakter empiryczny. Koncentruje się na uznaniu specyfiki procesu wychowywania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Badanie opierało się na dwóch ankietach skierowanych do matek dzieci, ich nauczycieli oraz pedagogów specjalnych. W badaniu wzięło udział 60 osób, w tym 30 matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (dzieci w wieku od 6 do 14 lat) i 30 nauczycieli oraz pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w wieku od 6 do 14 lat. Wyniki badań wskazują najczęściej na wyznaczone cele z punktu widzenia matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym odnoszące się do wychowania: samodzielności i eliminowania trudnych zachowań, a także socjalizowania i komunikowania. Z kolei nauczyciele podkreślali przede wszystkim cele związane z formowaniem samodzielności i socjalizacji. Matki deklarują, iż trudne zachowanie dzieci jest ich głównym problemem edukacyjnym (m.in. upór, agresja, bunt), podczas gdy dzieci osiągają największe sukcesy w aktywności samoobsługowej. Wszyscy badani nauczyciele uważają, że szkoła jest miejscem zarówno wychowania, jak i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, dlatego w trakcie zajęć łączą treści edukacyjne z wychowawczymi.


Słowa kluczowe


dziecko z niepełnosprawnością intelektualną; matki; nauczyciele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batko E. (2002), Wspieranie rozwoju zachowań autonomicznych uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, [w:] Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, cz. II, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Bogdanowicz M. (1991), Psychologia kliniczna w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Brzezińska A. (2009), Drogi dziecka ku samodzielności: między sprawnością a niepełnosprawnością, [w:] A. Brzezińska, M. Ohme, A. Resler-Maj, R. Kaczan, M. Wiliński (red.), Droga do samodzielności – jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańsk: GWP.

Kostrzewski J. (1981), Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo, [w:] K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – Pedagogika, Warszawa: PWN.

Lausch-Żuk J. (1999), Dzieci głębiej upośledzone umysłowo, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Jaszczuk J., Ziątek K. (2006), Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności, Warszawa: Stowarzyszenie Spokojne Jutro.

Kirenko J., Parchomiuk M. (2008), Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin: Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie WSSP.

Kwiatkowska M. (2006), Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Mental Retardation: Definition, Classification, and Systems of Supports (2002). 10th Edition, Washington: American Association on Mental Retardation.

Muszyńska E. (1999), Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Marcinkowska B. (2010), Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: MEN.

Mieszkowicz M. (2001), Konstruowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających rozwojowi społecznemu dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, [w:] M. Piszczek (red.), Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, Warszawa: CMPP.

Piszczek M. (2002), Wstęp, [w:] Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, cz. II, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Resler-Maj A. (2009), Wspomaganie rozwoju dziecka z ograniczoną sprawnością w wieku przedszkolnym, [w:] A. Brzezińska, M. Ohme, A. Resler-Maj, R. Kaczan, M. Wiliński (red.), Droga do samodzielności – jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańsk: GWP.

Wyczesany J. (1999), Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków: Impuls. Zakrzewska-Manterys E. (2013), Brak pożytków z historii, „Bardziej Kochani”, 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2015.28.1.129
Data publikacji: 2015-09-02 09:42:49
Data złożenia artykułu: 2015-09-02 09:12:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1600
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 21463

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Bożena Sidor-Piekarska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.