Przejawy mobbingu w środowisku pracy policjantów

Grzegorz Sanecki

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest głównie prezentacją wyników badań nad przejawami mobbingu w środowisku pracy policjantów. Autor podjął w nim trudną do obiektywnego rozpoznania problematykę występowania zjawiska mobbingu w środowisku pracy policjantów. Wybór tej kategorii zawodowej w kontekście występowania patologicznych zjawisk w interakcjach międzyludzkich był podyktowany specyfiką pracy i relacji interpersonalnych w zawodzie o wysokim poziomie hierarchizacji oraz napięciem psychicznym i wysoką odpowiedzialnością zawodową, jakie towarzyszą pracy policjantów.


Słowa kluczowe


mobbing; prześladowanie; terror pracowniczy; dyskryminacja; agresja werbalna; policja; hierarchia zawodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bechowska-Gebhart A., Stalewski T. (2004), Mobbing: patologia zarządzania personelem, Warszawa: Difin.

Chakowski M. (2004), Mobbing. Prawne ujęcie problemu, „Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy WPiA UW”, nr 1.

Dambach K.E. (2003), Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Delikowska K. (2005), Konferencje naukowe: „Samozatrudnienie – uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych”, 30 czerwca 2004 r., „Mobbing”, 26 października 2004 r., Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Hirigoyen M.F. (2003), Molestowanie w pracy, Poznań: W drodze.

Kłos B. (2002), Mobbing, „Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz”, nr 941.

Kmiecik-Baran K., Cieślak W. (2011), Bez zgody na przemoc – w szkole i pracy, Gdańsk: Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.

Kodeks pracy (Dz.U. 2003, nr 213, poz. 2081).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Kratz H.J. (2007), Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Gliwice: Helion.

Lankamer-Prasołek A., Ciborski P., Minga U. (2005), Mobbing w szkolnictwie, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Marciniak J. (2004), Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji, Ostrołęka: „Alpha Pro”.

Matuszyński W. (2004), Źródła i sposoby przezwyciężania mobbingu w organizacji, Łódź: Krajowe Stowarzyszenie Antymobingowe Oddział w Łodzi.

Ogińska-Bulik N. (2003), Stres zawodowy u policjantów. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Warecki W., Warecki M. (2005), Słowo o mobbingu – czyli jak sobie radzić z dręczycielem?, Warszawa: Poltext.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.115
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:37
Data złożenia artykułu: 2016-08-11 18:20:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Grzegorz Sanecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.