Kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczyciela – wymóg czasów współczesnych

Lidia Pawelec

Streszczenie w języku polskim


Współczesny nauczyciel musi sprostać wielu nowym zadaniom dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i organizacyjnym. Aby mógł zrealizować nowe cele, musi posiadać inne kompetencje niż dotychczas. Współczesna rzeczywistość edukacyjna potrzebuje nauczycieli otwartych i twórczych, pełniących rolę przewodników i tłumaczy. Kompetencje w tym zakresie nauczyciel zdobywa nie tylko podczas studiów, ale również w okresie swojej pracy, korzystając z bogatej oferty kursów, warsztatów i szkoleń. Idealny nauczyciel powinien posiadać nie tylko kompetencje merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, komunikacyjne, negocjacyjne i autoedukacyjne, ale i osobowość twórczą, kreatywną i innowacyjną. W związku z potrzebą kształcenia kreatywności i twórczej postawy nauczycieli na rynku istnieje bogata oferta różnorodnych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych proponujących zajęcia, które zajmują się właśnie tą sferą.


Słowa kluczowe


kreatywność; innowacyjność; nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borawska I. (1988), Dlaczego nauczyciel musi być twórczy?, „Edukacja i Dialog”, nr 8.

Cudowska A. (2004), Poczucie bezpieczeństwa personalnego w narracji kreatywności, [w:] D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Lublin–Poznań: Wydawnictwo O’chikara.

Czaja E. (2001), Zmieniająca się rola nauczyciela w szkole edukacji jutra, [w:] K. Denek, T.M. Zimny (red.), Edukacja jutra. VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Częstochowa: Wydawnictwo Menos.

Drabik-Podgórna V. (2005), Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dudel B. (2014), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej (na przykładzie województwa podlaskiego), Białystok: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych.

Dymara B. (2003), Autorytet nauczyciela a przestrzenie współbycia z uczniami, [w:] K. Denek, K. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Dyrda B. (2004), Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Poradnik dla wychowawców i nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gaza T. (1998), Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej, Kielce: WSP im. J. Kochanowskiego.

Hurlock E. (1985), Rozwój dziecka, Warszawa: WSiP.

Informacje o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, 3 kwietnia 2011 r., http://kuratorium.kielce.pl/file_download/2010/Informacje+o+trybie+i+warunkach+wdra%C5%BCania+innowacji+pedagogicznych+i+eksperyment%C3%B3w+1.pdf (dostęp: 10.10.2017).

Jezierska E. (2012), Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń, [w:] P. Siedlecka (red.), Uczyć łatwiej, Warszawa: PWN.

Karwat T. (1987), Podstawy innowatyki w oświacie, Kalisz: CDN.

Karwowski M. (2008), Spory wokół pojęcia kreatywności w pedagogice twórczości, „Ruch Pedagogiczny”, nr 5/6.

Kotarba-Kańczugowska M. (2009), Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kowalczuk-Walędziak M. (2012), Poczucie sprawstwa społecznego pedagoga. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kreatywny nauczyciel, http://cognitus.pl/szkolenia-2/dla-rad-pedagogicznych/kreatywny-nauczyciel (dostęp: 10.10.2017).

Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń, http://eko-tur.pl/szkolenia/3,Szkolenia_rad_pedagogicznych-dla_szkol;3467,Lekcje_bez_nudy._Kreatywny_nauczyciel_-_kreatywny_uczen (dostęp: 10.10.2017).

Morbitzer J. (2003), Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym, [w:] K. Denek, K. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Nęcka E. (1995), Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nöllke M. (2007), Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły, Kraków: Flashbook.

Okoń W. (1979), Szkoła współczesna: przemiany i tendencje rozwojowe, Warszawa: Książka i Wiedza.

Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Piątek T., Wańczyk B., Pokorska E. (2007), Samoświadomość nauczyciela w kontekście podejmowanych przez niego działań pedagogicznych, [w:] E.I. Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pietrasiński Z. (1969), Myślenie twórcze, Warszawa: PZWS.

Schulz R. (1996), Studia z innowatyki pedagogicznej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Strzałecki A. (1969), Wybrane zagadnienia z psychologii twórczości, Warszawa: PWN.

Such R. (2007), Innowacje pedagogiczne, Tarnów 2007, www.sce.pl/upload/File/Renata%20Such%20-%20Innowacje%20pedagogiczne.pdf (dostęp: 10.10.2017).

Szmidt K. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Śliwierski B. (1988), Jak zmieniać szkołę. Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tatarkiewicz W. (1976), Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN.

Trening twórczego rozwiązywania problemów. NOWOŚĆ!, www.mnodn.kangur.edu.pl/kurs.php?kk=3832 (dostęp: 10.10.2017).

Wojtczuk-Turek A. (2009), Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji, [w:] S. Popek (red.), Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.3.205
Data publikacji: 2018-01-17 10:12:18
Data złożenia artykułu: 2017-05-08 12:35:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 409
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 413

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Lidia Pawelec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.