Radzenie sobie ze stresem studentów uprawiających sport wyczynowo

Rafał Koszyk

Streszczenie w języku polskim


W dobie komercjalizacji sportu oraz nacisku na osiągnięcia i rywalizację między sportowcami nie można obojętnie przejść obok zagadnienia, które jest ze sportem bezpośrednio związane. Coraz częściej to właśnie stres wśród sportowców jest tematem, na którym skupiają się psychologowie sportu w swoich badaniach. Na poziomie mistrzowskim danej dyscypliny nawet najmniejsze zawahanie potrafi pozbawić wymarzonego medalu czy wyniku sportowego. Dość często tym zawahaniem jest sposób myślenia oraz to, jak zawodnik radzi sobie z towarzyszącym mu stresem przedstartowym. W artykule podjęto próbę zweryfikowania stylów radzenia sobie ze stresem u sportowców. W tym celu przebadano 103 osoby w wieku od 19 do 33 lat. Grupę eksperymentalną tworzyło 61 osób związanych z karierą sportową w wieku od 19 do 33 lat, natomiast grupę kontrolną stanowiły 42 osoby niezwiązane z karierą sportową. Analiza uzyskanych wyników wskazała na występowanie różnic w stylach radzenia sobie ze stresem pomiędzy studentami związanymi i niezwiązanymi z karierą sportową, jak również pomiędzy sportowcami trenującymi sporty indywidualne i sporty zespołowe.


Słowa kluczowe


stres; style radzenia sobie ze stresem; psychologia sportu; psychologia stresu; sport; kariera sportowa; psychologiczne aspekty sportu; psychologia ogólna; wychowanie fizyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blecharz J., Siekańska M. (2010), Radzenie sobie z emocjami we wczesnych stadiach rozwoju sportowego, [w:] M. Krawczyński (red.), Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu.

Czyżyk P., Fostiak D. (2016), Bariery psychologiczne a style radzenia sobie ze stresem u zawodników sportu tanecznego i tańca nowoczesnego, „Teoria i Praktyka Wychowania Fizycznego i Sportu”, t. 5.

Frydenberg E., Lewis R. (2004), Prevention is better than cure: Coping skills training for adolescents at school, “Educational Psychology in Practice”, Vol. 20(2), DOI: https://doi.org/10.1080/02667360410001691053.

Godlewski P. (2010), Geneza i rozwój sportu spektakularnego (w europejskiej perspektywie), [w:] B. Ryba (red.), Zarządzanie imprezami sportowo-rekreacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo PKMS.

Godlewski P. (2011), Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 78.

Heszen I. (2013), Psychologia stresu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hobfoll S.E. (2006), Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jarvis M. (2003), Psychologia sportu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Karasek R.A., Thorell T. (1990), Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life, New York.

Lazarus R.S. (1993), From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks, “Annual Review of Psychology”, No. 44.

Litwic-Kamińska K. (2010), Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u strzelców sportowych, „Medycyna Sportowa. Polish Journal of Sport Psychology”, t. 21.

Ogińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Warszawa: Difin.

Selye H. (1977), Stres okiełznany, Warszawa: PIW.

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych CISS. Podręcznik, Warszawa: PTP.

Terelak J. (2008), Człowiek i stres, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Terelak J. (2011), Psychologia stresu, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Williams K., McGillicuddy-De Lisi A. (2000), Coping strategies in adolescents, “Journal of Applied Developmental Psychology”, Vol. 20.

Zajadacz B., Skarpańska-Stejnborn A., Brzenczek-Owczarzak W., Juszkiewicz A., Naczk M., Adach Z. (2009), The influence of physical exercise on alterations in concentration of neuropeptide Y, leptin and other selected hormonal and metabolic parameters in sportspeople, “Biology of Sport” 2009, Vol. 26(4), DOI: https://doi.org/10.5604/20831862.901136.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.1.41-59
Data publikacji: 2018-07-05 08:06:08
Data złożenia artykułu: 2017-11-12 12:02:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2680
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1005

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Rafał Koszyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.