Poczucie zagrożenia bezrobociem jako zaprzeczenie inkluzji społecznej młodzieży kończącej studia wyższe

Joanna Wierzejska

Streszczenie w języku polskim


Problematyka związana z kształceniem akademickim i funkcjonowaniem absolwentów na rynku pracy staje się przedmiotem licznych badań i analiz w kontekście zagrożeń, jakie wiążą się z brakiem możliwości zatrudnienia młodzieży kończącej studia wyższe i wynikającym stąd wykluczeniem społecznym już na starcie w dorosłe życie zawodowe. Kształcenie jest więc rozpatrywane w kategoriach jakości edukacji oraz procesów rynkowych – popytu i podaży (por. Dyczewski 1990; Radziewicz-Winnicki, Wołk 2015). Pomyślne przejście z edukacji do pracy często przesądza o dalszej karierze i rozwoju zawodowym absolwentów. Ważne jest zatem skonfrontowanie własnego przygotowania zawodowego z sytuacją na rynku pracy i szansami zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem (por. Bańka 1992; Wierzejska 2014; Wierzejska, Karpenko 2015). Interesującym zagadnieniem badawczym staje się określenie poczucia zagrożenia bezrobociem osób kończących studia wyższe, będącego zaprzeczeniem inkluzji społecznej. Niniejsze analizy są próbą odpowiedzi na to pytanie w odniesieniu do absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentujących różne kierunki kształcenia.


Słowa kluczowe


pedagogika pracy; absolwenci uczelni wyższych; bezrobocie; rynek pracy; zatrudnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka A. (1992), Jak definiuje się bezrobocie z perspektywy psychologicznej, [w:] A. Bańka (red.), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Poznań: Wydawnictwo Print-B.

Bera R. (2008), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera R. (2012), Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czapiński J., Panek T. (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (dostęp: 10.12.2017).

Dyczewski L. (1990), Wartość wykształcenia w nowoczesnym społeczeństwie, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 18.

Kantowicz E. (2006), Społeczne włączanie i integracja – wyzwaniem dla pedagogów socjalnych, [w:] K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Wykluczenie i marginalizacja społeczna, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Kończak E. (1996), System wartości osób bezrobotnych – wyzwania dla edukacji, „Edukacja Dorosłych”, nr 2.

Pilch J. (2005), Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Radziewicz-Winnicki A., Wołk Z. (2015), Szkolnictwo wyższe wobec potrzeb rynku pracy, „Rocznik Lubuski”, nr 2.

Szatur-Jaworska B. (2005), Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starych, [w:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Wierzejska J. (2014), Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wierzejska J., Karpenko O. (2015), Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Winiarski M. (1999), Od opieki do wsparcia społecznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.171
Data publikacji: 2018-03-14 13:25:02
Data złożenia artykułu: 2017-11-24 14:48:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 918
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 505

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Joanna Wierzejska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.