Gotowość do zmiany a nabywanie kompetencji międzykulturowych przez nauczycieli wczesnej edukacji – o potrzebie eksploracji zagadnienia

Ilona Nowakowska-Buryła

Streszczenie w języku polskim


Współczesność to okres dynamicznych zmian na wielu płaszczyznach życia. Jedną z nich jest narastająca wielokulturowość społeczeństw. Adaptacja do dokonujących się przeobrażeń jest związana z formowaniem się nowych kompetencji profesjonalnych u nauczycieli wczesnej edukacji. W artykule scharakteryzowano psychologiczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec przemian w środowisku pracy, opisano przyczyny oporu wobec zmiany oraz podkreślono, że badanie gotowości do zmiany we wspomnianej grupie zawodowej to aktualny i interesujący temat do badań, dociekań naukowych oraz wieloaspektowych analiz.


Słowa kluczowe


gotowość do zmiany; kompetencje międzykulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.

Chimkowska, A. (2016). Psychologia zmiany w życiu i w biznesie. Warszawa: Biblioteka Akustyczna.

Czerska, M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw (Cz. 2: Metodologia zmian organizacyjnych). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Czerska, M. (2002). Klasyfikacja zmian. W: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami (s. 452–458). Toruń: „Dom Organizatora”.

Dobrowolska, B. (2012). Kompetencje nauczycieli a wielokulturowość w świetle badań własnych. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, (21), 15–33.

Kanter, R.M. (1985). Managing the Human Side of Change. Management Review, (April), 52–56.

Kitlińska-Król, M. (2013). Nauczyciele i edukacja międzykulturowa. Chowanna, (2), 275–288.

Kriegel, R.J., Brandt, D. (1996). Sacred Cows Make the Best Burgers. Pymble: HarperBusiness.

Kubacka-Jasiecka, D. (2002). Psychologia wobec problematyki zmiany. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 11–17). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kuleta, M. (2002). Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 21–37). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marchwicki, P. (2005). Mechanizmy obronne w ujęciu psychodynamicznym. Seminare. Poszukiwania Naukowe, (21), 491–507.

Marx, E. (2000). Przełamywanie szoku kulturowego. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Mazurkiewicz, G. (2009). Edukacja wielokulturowa elementem rozwoju, czyli o pożytkach wyjścia ze szkoły. W: E. Dąbrowa, U. Markowska-Manista (red.), Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości (s. 26–37). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Penc, J. (2012). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Rogozińska-Pawełczyk, A. (2013). Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(91), 95–106.

Strelau, W.J. (2004). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Ścibiorek, Z. (2005). Ludzie podczas zmian w organizacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Urbaniak, B. (2010). Imperatyw kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy. W: M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z (s. 15–41). Łódź: Wydawnictwo Ego.

Wolan-Nowakowska, M. (2000). Psychologiczne właściwości Skali Postaw Pracowników Wobec Zmian. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, (8), 163–170.

Wolan-Nowakowska, M. (2002). Wybrane wymiary osobowości a postawa wobec zmian pracowników firm prywatnych i państwowych. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 157–168). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarębska, A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.95-108
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:15
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 00:39:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1094
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1497

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ilona Nowakowska-Buryła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.