Redefinicja sztuki i nowe media – Fluxus

Marta Aleksandra Ryczkowska

Streszczenie w języku polskim


Esej jest próbą spojrzenia na grupę Fluxus jako na zjawisko, które w znaczny sposób wpłynęło na kulturę współczesną dzięki nieszablonowemu podejściu do aktywności artystycznej oraz płynnym przekraczaniu granic pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki a życiem. Głównym przedmiotem zainteresowania w obrębie Fluxusu jest redefinicja sztuki oraz czerpanie z technologii audiowizualnych, które przyczyniło się do rozwoju sztuki nowych mediów. W tym celu przywołany zostaje jeden z głównych reprezentantów i prekursorów wideo art Nam June Paik, amerykański artysta pochodzenia koreańskiego, który działał w kolektywie oraz tworzył indywidualnie. We wprowadzeniu do rozważań o Fluxusie nakreślony został kontekst historyczny, wskazujący na  tendencje i okoliczności towarzyszące powstaniu grupy. Przy przywołaniu najważniejszych artystów i ich około-artystycznych aktywności szczególny akcent zostaje położony na postać George’a Maciunasa oraz na lewicowe wpływy, jakim ulegał konstruując program Fluxusu. Kolejnym punktem rozważań jest analiza zjawiska pod kątem wyjaśnienia jego podstawowych założeń i ich realizacji, aktualności postulatów w czasach współczesnych oraz dziedzictwa. Finalnym i kluczowym elementem tekstu jest przywołanie lat 60. Jako złotej dekady technologicznych eksperymentów, na tle której Nam June Paik ukazał się jako niezwykle kreatywny wizjoner i inicjator procesów, związanych z rozwojem sztuki nowych mediów.

 

The art redefinition and new media – Fluxus

SUMMARY

The present essay seeks to look at the Fluxus group as a phenomenon that largely influenced contemporary culture owing to an unconventional approach to artistic activity and the smooth crossing of boundaries between different art disciplines and life. The main subject of interest within Fluxus was to redefine art and draw on audiovisual technologies, which contributed to the development of the art of new media. For this purpose, the text refers to one of the main representatives and predecessors of video art, Nam June Paik, a Korean-born American artist, who worked creatively both in a team as well as individually. The introduction to the considerations on Fluxus outlines the historical context showing the tendencies and circumstances of the origin of the group. When referring to the most important artists and their accompanying artistic activities, special emphasis was laid on the figure of George Maciunas and the left-wing influences to which he yielded while he constructed the Fluxus program. The next point of presentation is the analysis of the phenomenon from the perspective of explaining its fundamental assumptions and their implementation, the relevance of the Fluxus postulates in the contemporary period and its heritage. The final and key element of the text is the reference to the nineteensixties as a golden decade of technological experiments, in whose context Nam June Paik appeared as an extremely creative visionary and initiator of processes associated with the development of art of new media.


Słowa kluczowe


Fluxus, nowe media, wideo art, Nam June Paik, John Cage, George Maciunas, Ben Patterson, Dick Higgins, Stefan Morawski, happening, performance, environment, event scores, interdyscyplinarność, dada, neo dada, anty-sztuka, postmuzyka, Jarosław Kozłowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grupa ETC. Narracje, estetyki, geografie. Fluxus w trzech aktach, red. Antoni Michnik, Klaudia Rachubińska, wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa 2014

Izydorczyk-Tworek Anna, Fluxus jako sposób wizualizowania muzyki w drugiej połowie XX wieku, [w:] Pogranicza sztuk plastycznych: materiały sesji naukowej Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki UŁ, Kutno 15 IV 2002, red. Ewa Kubiak, Jowita Jagla, Piątek Trzynastego, Łódź 2002

Kotz Liz, Post-Cagean Aesthetics and the "Event" Score, „October” 2001, nr 95

Morawski Stefan, Happening (1) Rodowód-charakter-funkcje, „Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej” 1971, nr 9 (wrzesień)

Nam June Paik. Driving Media, red. Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Krzysztof Dobrowolski, seria Widok, WRO Media Art Reader 2, wyd. Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów, Wrocław 2009

Patterson Ben, Bring Hammer and Nails, 5 września 20011, Wiesbaden, w: The Lunatics are on the Loose.. European Fluxus Festivals 1962-1977, red. Petra Stegmann, wyd. DOWN WITH ART!, Poczdam 2012

Stegmann Petra, Fluxus East, w: Fluxus East: Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa, red. P. Stegmann, Künstlerhaus Bethanien GmbH, Berlin 2007
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2017.15.2.49
Data publikacji: 2018-09-19 11:08:18
Data złożenia artykułu: 2017-05-31 21:24:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 316
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marta Aleksandra Ryczkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.