Mediatization of Colloquial Language

Anna Granat

Abstract


According to linguists, psychologists and media scientists, mass media can have an impact on language, but no clear, hard evidence for this was presented to date. However, based on differentiating the concept of long-term impact from the concept of short-term effect, we used pedagogical experiments and explorations of purely linguistic consequences of the reception of media messages. This led us to obtain a large collection of respondents’ statements. These statements were in turn categorized and subjected to analysis in order to shed new light on the collected material and to document the manifestations of mediatization of colloquial language, by which we understand every act of language use formed as a result of the impact of media. The result of the analysis was isolating the examples for given groups of linguistic behaviours, descriptions of statements and quotations of verbalizations, which can be considered illustrative for the phenomenon of mediatization of the colloquial Polish language, and relatively often also other varieties thereof. These exemplifications also demonstrated that it is possible to structure the list of symptoms of colloquial language mediatization into the following groups and subgroups, which have been further specified in the text of the article: 1. Verbalization of words, phrases, utterances and statements within the semantic field related to the media and media technology; 2. Verbalization/writing of words, utterances, phrases and forms of expression known directly or indirectly from the media; 2.A. Reproductive language behaviours; 2.B. Creative language behaviours; 2.C. Affective language behaviours; 2.D. Media language behaviours; 2.E. Interactive language behaviours; 3. Verbalization and/or recording content using new and/or incorrect grammar and spelling structures, created as a result of media reception (language digitization); 3.A. Digital language economization; 3.B. Digital iconization of writing/speech (see Granat, 2019). The final conclusion resulting from the presented research includes secondary colloquialization of colloquial language as a result of the reception of colloquialized mass media messages.


Keywords


colloquial language; mediatization; effects of media reception

Full Text:

PDF

References


Act. (1999). Act of 7 October 1999 on the Polish language. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990900999/U/D19990999Lj.pdf

Anusiewicz, J., & Niecukula F. (Eds.) (1992). Publishing series: Język a Kultura, t. 5. Wrocław: Wyd. UW.

Bartmiński, J. (Ed.). (1990). Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. UMCS.

Bartmiński, J. (2001). Styl potoczny. In J. Bartmiński (Ed.), Współczesny język polski. Lublin: Wyd. UMCS.

Boniecka, B. (2007). Rzecz w jasności wypowiedzi. In B. Boniecka & S. Grabias (Eds.), Potoczność a zachowania językowe Polaków (pp. 73–88). Lublin: Wyd. UMCS.

Boniecka, B., & Granat, A. (Eds.). (2016). Publishing series: Recepcja mediów, t. 2: Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy. Lublin: Wyd. UMCS.

Buttler, D., Kurkowska, H., & Satkiewicz, H. (1986). Kultura języka polskiego, t. 2. Warszawa: PWN.

CBOS. (2019). Komunikat z badań nr 95/2019: Korzystanie z internetu. Warszawa. Retrieved from https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_095_19.PDF

Cyfrowy. (2020). Retrieved from https://sjp.pwn.pl/sjp/cyfrowy;2553934.html

Cyfryzacja. (2020). Retrieved from https://sjp.pwn.pl/sjp/cyfryzacja;2553935.html

dez-. (2020). Retrieved from https://sjp.pwn.pl/slowniki/dez-.html

Dobek-Ostrowska, B. (2006). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN.

Grabias, S. (2003). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A. (2014). Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej. Interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym. Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A. (2016a). Odzwierciedlenie recepcji wolności dziennikarskiej w języku dzieci przedszkolnych. In M. Gabryś-Sławińska & K. Pilipiuk (Eds.), Publishing series: Media a wartości.Wolność w mediach (pp. 154–162). Biała Podlaska: Wyd. Polska Fundacja Wspierania Talentów.

Granat, A. (2016b). Stereotyp mediów w języku polskim a konceptualizacja ich prototypu w procesach recepcji i edukacji. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1, 111–125.

Granat, A. (2017a). Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość dzieci w wieku szkolnym. In B. Boniecka & A. Granat (Eds.), Publishing series: Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym (pp. 75–111). Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A. (2017b). Odzwierciedlenie recepcji gatunków dziennikarskich w zachowaniach językowych dzieci w wieku przedszkolnym. In I. Hofman & D. Kępa-Figura (Eds.), Współczesne media: Gatunki w mediach (t. 2, pp. 387–408). Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A. (2018a). Wpływ mediów na prototypowe myślenie i językowe operowanie schematami przez dzieci w wieku przedszkolnym. In E. Bańczyk & N. Moćko (Eds.), Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka (pp. 70–85). Katowice: Wyd. UŚ.

Granat, A. (2018b). Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku szkolnym – komunikat o wynikach badań. In B. Boniecka & A. Granat (Eds.), Publishing series: Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe (pp. 71–74). Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A. (2018c). Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej – komunikat o wynikach badań. In B. Boniecka & A. Granat (Eds.), Publishing series: Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów

przez młodzież i osoby dorosłe (pp. 229–232). Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A. (2018d). Recepcja mediów, t. 4: Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej. Publishing series: B. Boniecka & A. Granat (Eds.). Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A. (2018e). Wpływ mediów a edukacja medialna. Zachowania komunikacyjne dziecka podczas jego występu artystycznego w programie telewizyjnym – analiza przypadku. In A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, & B. Secler (Eds.), Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania (pp. 177–192). Poznań: PTKS.

Granat, A. (2019). Recepcja mediów, t. 6: Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej. Publishing series: B. Boniecka & A. Granat (Eds.). Lublin: Wyd. UMCS.

Granat, A., & Jędrejek, M. (2015). „Świat realny za zasłoną mediów” – recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym. In B. Boniecka & A. Granat (Eds.), Publishing series: Recepcja mediów, t. 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych

przez dzieci w wieku przedszkolnym (pp. 131–152). Lublin: Wyd. UMCS.

Habrajska, G. (Ed.). (2001). Język w komunikacji. Łódź: AHE.

Jedliński, R. (1984). Gatunki publicystyczne w szkole średniej. Warszawa: WSiP.

Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Kamińska-Szmaj, I. (2001). Słowa na wolności. Wrocław: Europa.

Kita, M. (1993). Perswazyjne użycie języka potocznego w kontakcie ogólnym. In A. Wilkoń & J. Warchala (Eds.), Z problemów współczesnego języka (pp. 33–41). Katowice: Wyd. UŚ.

Kita, M. (1998). Wywiad prasowy. Język ‒ gatunek ‒ interakcja. Katowice: Wyd. UŚ.

Litwin, J. (1995). Potoczność w reportażu. In T. Ampel (Ed.), O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury (pp. 193–201). Rzeszów: Wyd. WSP.

Lubaś, W. (2003). Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole: Wyd. UO.

Lubaś, W. (2000). Słownictwo potoczne w mediach. In J. Bralczyk & K. Mosiołek-Kłosińska (Eds.), Język w mediach masowych (pp. 83–95). Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”.

Markowski, A. (1992a). Kategoria potoczności w języku i w opisie języka. In: J. Anusiewicz & F. Niecula (Eds.), Potoczność w języku i w kulturze. Publishing series: Język a Kultura, t. 5. Wrocław: Wyd. UW.

Markowski, A. (1992b). Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1‒2. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Mediatyzacja. (2017). Retrieved from http://sjp.pwn.pl/doroszewski/mediatyzacja;5450313.html

Mediatyzacja. (2020). Retrieved from http://sjp.pwn.pl/szukaj/mediatyzacja.html

Mikołajczuk, A. (2004). Punkt(y) widzenia w reportażu. Od etymologii nazwy do tworzywa gatunku. In J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, & R. Nycz (Eds.), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie (pp. 113–126). Lublin: Wyd. UMCS.

Napieralski, J. (2010). Mediatyzacja polityki. Konieczność, zagrożenie czy alternatywa? Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 2, 23–34.

O Laboratorium Badań Medioznawczych. (2017). Retrieved from http://www.lbm.uw.edu.pl/onas/o-lbm-uw

Ożóg, K. (2001). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

PAP. (2019). Nie kończ wiadomości kropką! To oznacza wojnę. National Geographic. Retrieved from: http://www.national-geographic.pl/ludzie/znasz-kropke-nienawisci-powinienes-koniecznie

Perczyńska, N. (1975). Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic). Wrocław: Ossolineum.

Pisarek, W. (1991). Błąd językowy. In S. Urbańczyk (Ed.), Encyklopedia języka polskiego. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Nar. im. Ossolińskich.

Pisarkowa, K. (1978). Zdanie mówione a rola kontekstu. In T. Skubalanka (Ed.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej (pp. 7–20). Wrocław: Ossolineum.

Skubalanka, T. (Ed.). (1978). Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Wrocław: Ossolineum.

Szymczak, M. (Ed.). (1982). Słownik języka polskiego. Wrocław: PWN.

Uzus. (2020). Retrieved from https://sjp.pwn.pl/sjp/uzus;2579302.html

Warchala, J. (1991). Dialog potoczny a tekst. Katowice: Wyd. UŚ.

Warchala, J. (2003). Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wyd. UŚ.

Wilkoń, A. (1987). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wyd. UŚ.

Wojtak, M. (2001a). Przejawy mody w sposobie kształtowania informacyjnych gatunków prasowych. In K. Wojtczuk (Ed.), Moda jako problem lingwistyczny (pp. 35–52). Siedlce: Wyd. AP.

Wojtak, M. (2001b). Potoczność w tekstach prasowych. In Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: G. Szpila (Ed.), Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Publishing series: Język a komunikacja (t. 4, pp. 323–334). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

Wojtak, M. (2001c). Wyznaczniki gatunkowe zapowiedzi. In I. Borkowski & A. Woźny (Eds.), Nowe media ‒ nowe w mediach (pp. 53–67). Wrocław: Oficyna Wyd. Arboretum.

Wojtak, M. (2002a). O doskonałości wypowiedzi publicystycznej na przykładzie felietonów J. Szczepkowskiej. In A. Maliszewska (Ed.), O doskonałości (cz. 1, pp. 377–392). Łódź: Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie.

Wojtak, M. (2002b). Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego. In K. Michalewski (Ed.), Tekst w mediach (pp. 372–386). Łódź: Wyd. UŁ.

Wojtak, M. (2003). Wyznaczniki gatunkowe sylwetki prasowej. Stylistyka, 12, 259–278.

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wyd. UMCS.

Wojtak, M. (2007). Potoczność w wypowiedziach prasowych a konwencje gatunkowe. In B. Boniecka & S. Grabias (Eds.), Potoczność a zachowania językowe Polaków (pp. 131–145). Lublin: Wyd. UMCS.

Wolny-Zmorzyński, K. (1990). O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945‒1985. Rzeszów: Wyd. WSP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ms.2021.5.37-58
Data publikacji: 2022-06-07 09:57:08
Data złożenia artykułu: 2020-10-04 06:55:38


Statistics


Total abstract view - 264
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Anna Granat

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.