Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest stworzenie platformy służącej prezentacji wyników badań, a także konfrontacji i wymianie poglądów z dziedziny nauk prawnych.

 

Działy

Wstęp

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glosy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Bibliografia

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Tabula Gratulatoria

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Preferowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process)
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a)bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); b)relacje podległości zawodowej; c)bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 7. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji. W razie potrzeby zasięga opinii właściwych członków Rady Naukowej.
 8. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów. 

 

Harmonogram publikacji

Harmonogram zgłaszania materiałów:

 • Nr 1 do 1 stycznia / planowany termin wydania - marzec 
 • Nr 2 do 1 kwietnia / planowany termin wydania -  czerwiec
 • Nr 3 do 1 lipca  / planowany termin wydania -  wrzesień
 • Nr 4 do 1 października / planowany termin wydania -  grudzień

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Indeksowanie w bazach

Bazy, w których indeksowane jest czasopismo: BazHum; BazEkon; Index Copernicus International;  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library, Erih Plus
 

 

Lista recenzentów

 2014

Adam Bosiacki, Jerzy Jaskiernia, Mirosław Karpiuk, Artur Łuszczyński, Maciej Marszał, Lech K. Paprzycki, Stanisław Pikulski, Bartosz Rakoczy, Ryszard A. Stefański, Elżbieta Tomkiewicz

 

2015

Adam Bosiacki, Krzysztof Eckhardt, Mirosław Karpiuk, Krzysztof Wiak, John Marshall

2016

Jerzy Bieluk, Paweł Borszowski, Małgorzata Czuryk, Maciej Chmieliński,  Paweł Chmielnicki, Paweł Daniluk, Elżbieta Dynia, Krzysztof Eckhardt, Adam Górski, Eugeniusz Hull, Mirosław Karpiuk, Hanna Kuczyńska, Leszek Leszczyński,  Piotr Niczyporuk, Piotr Marszałek, Jadwiga Potrzeszcz, Magdalena Pyter,  Sławomir Tkacz

2017

Marek Andrzejewski, Paweł Borszowski, Paweł Daniluk, Mirosław Karpiuk, Marek Kulik, Dorota Łobos-Kotowska, Piotr Marszałek, Monika Michalska-Marciniak, Hanna Paluszkiewicz, Sławomir Patyra, Jadwiga Potrzeszcz, Rafał Poździk, Wojciech Staszewski, Małgorzata Wąsek-Wiaderek