Publication of a Hyperlink and Communication of a Work to the Public within Court of Justice of the European Union and Courts of Selected European Countries Case Law

Justyna Konikowska-Kuczyńska

Abstract


Currently, we very often deal on the Internet with the publication of links, so-called hyperlinks, that direct to the protected content. Posting hyperlinks on websites creates a possibility of accessing works. This issue is of crucial importance to the operation of the Internet because hyperlinks can be used in a way infringing copyright. Internet users are frequently unaware of the fact that their acts can infringe copyright to a work. We should pay attention to the fact that posting hyperlinks to websites containing works protected by copyright evokes doubts as to the qualification thereof coming to the question if every posting of the hyperlink should be treated as using the work or is there any additional criteria that should be fulfilled. For this reason, national courts make requests to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling about the content of copyright law. What is more, the member states’ national courts have to settle cases of complex factual circumstances concerning communication of digital content to the public. This caused the need for a closer look at the publication of a hyperlink guiding to the page containing the copyrighted work as communication to the public and verification of accordance to the law referring to communication to the public on the Internet with jurisprudence practice. The main target of the consideration is an attempt to answer the question whether the publication of a hyperlink on a website leading to a protected work constitutes communication to the public. To answer this question, the article analyzes the rulings of the Court of Justice of the European Union, national courts of the EU Member States and Polish courts as well as doctrine representatives’ opinions. On this foundation, the distinct elements concerning the publication of a hyperlink on a website within the context of communication to the public have been indicated.


Keywords


communication of a work to the public; hyperlink; Internet; work

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.

Czarnik Z., The Legitimacy of Preliminary Questions to the Court of Justice of the European Union (CJEU) on the Legal Status of Supreme Court Judges in Poland, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(5), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.151-168.

Gęsicka D.K., Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, no. 125.

Karpiuk N., Blockchain as a Non-Standard Response to the Limitation of Positive Law in the Social Media Environment, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(5), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.295-307.

Klafkowska-Waśniowska K., Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych, “Białostockie Studia Prawnicze” 2015, no. 19, DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2015.19.04.

Konikowska-Kuczyńska J., Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich, [in:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, vol. 2, Warszawa 2020.

Kupczyk-Czerniawska M., Linkowanie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich, “Temidium” 2016, no. 3.

Lewis D., The Adoption of International Arbitration as the Preferred ADR Process in the Resolution of International Intellectual Property Disputes, “Białostockie Studia Prawnicze” 2021, vol. 26(5), DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.05.03.

Markiewicz R., Linkowanie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Ilustrowane prawo autorskie, LEX/el.

Markiewicz R., Svensson a sprawa polska, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, no. 126.

Markiewicz R., Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, no. 134.

Mezei P., Enter the Matrix: The Effects of the CJEU’s Case Law on Linking and Streaming Technologies, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2016, vol. 11(10), DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpw131.

Milczarek E., Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy, “Prawo Mediów Elektronicznych” 2017, no. 2.

Moruń K., Odpowiedzialność prawna za odesłania w internecie, “Przegląd Prawa Handlowego” 2007, no. 13.

Nowicka A., Komentarz do art. 6, [in:] Ustawy autorskie. Komentarze, ed. R. Markiewicz, vol. 1, Warszawa 2021.

Nowikowska M., Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, [in:] Prawo własności intelektualnej, ed. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Oręziak B., Analiza prawnej dopuszczalności zamieszczania hiperlinków w internecie. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4.12.2018 r. w sprawie MAGYAR JETI ZRT przeciwko Węgrom, “Prawo w Działaniu” 2019, no. 40.

Pęk M., Ochrona nadań w prawie Unii Europejskiej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2011, no. 111.

Pinkalski Z., Linkowanie do utworów i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016.

Stawiński M., Linki internetowe do chronionych utworów a publiczne udostępnianie utworu – glosa – C-466/12, “Monitor Prawniczy” 2015 no. 2.

Sztobryn K., Urbanek A., Framing a udostępnianie utworu nowej publiczności. Omówienie wyroku TS z dnia 9 marca 2021 r., C-392/19 (CNIL), LEX/el. 2021.

Targosz T., Naruszenia dóbr osobistych w Internecie – rewolucja orzecznictwa, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2018, no. 140.

Traple E., Autorskie prawa majątkowe, [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 13: Prawo autorskie, ed. J. Barta, Warszawa 2017.

Traple E., Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, no. 126.

Wojciechowski K., Pojęcie komunikowania publicznego utworu w prawie autorskim, [in:] Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, ed. K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013.

Wójcik A., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie V ACa 524/13, “Forum Prawnicze” 2014, no. 3.

Wróbel I., Pojęcie publicznego udostępniania utworów w prawie UE – przegląd orzecznictwa TS, “Europejski Przegląd Sądowy” 2014, no. 8.

Wróbel M., Prawo do umieszczania linku odsyłającego do innej strony internetowej, na której znajduje się utwór chroniony prawem autorskim – glosa, “Monitor Prawniczy” 2015, no. 17.

Zawadzka Z., Autorskie prawa majątkowe. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych, [in:] Prawo własności intelektualnej, ed. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Żyrek S., Zamieszczanie na stronach internetowych hiperłączy umożliwiających uzyskanie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim, wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.02.2014 r., C-466/12, Nils Svensson i in. przeciwko Retriever Sverige AB, “Europejski Przegląd Sądowy” 2019, no. 3.

ONLINE SOURCES

Arezzo E., Hyperlinks and Making Available Right in the European Union: What Future for the Internet after Svensson?, 12.3.2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2404250 (access: 10.11.2021).

Bogdanowicz M., Pobierać czy linkować, oto jest pytanie. Wyrok TSUE w sprawie dopuszczalności korzystania ze zdjęć w Internecie, 5.10.2018, http://ipllectual.pl/pl/pobierac-czy-linkowac-oto-jest-pytanie-wyrok-tsue-w-sprawie-dopuszczalnosci-korzystania-ze-zdjec-w-internecie (access: 30.10.2021).

Matczuk J., Michalska M., Linkowanie a prawo autorskie, https://www.rp.pl/Opinie/301119985-Linkowanie-a-prawo-autorskie.html (access: 10.11.2020).

Oleksyn M., Zdanowicz A., Linki w Internecie a prawa autorskie, 2.4.2017, https://www.rp.pl/Prawo-autorskie/304029981-Linki-w-Internecie-a-prawa-autorskie.html (access: 20.10.2021).

Szpringer W., Linking, framing, meta-tagi (perspektywa konkurencji), http://vagla.pl/skrypts/w_szpringer_linking_framing.pdf (access: 30.10.2021).

Waglowski P., Belgijskie Copiepresse vs. globalne Google. Kto wygrał tę batalię?, http://prawo.vagla.pl/node/9498 (access: 23.10.2021).

Waglowski P., Sąd w Hiszpanii: linkowanie nie jest powielaniem, rozpowszechnianiem ani publicznym udostępnianiem, http://prawo.vagla.pl/node/9497 (access: 23.10.2021).

MISCELLANEOUS

Opinion of Advocate General M. Wathelet delivered on 7 April 2016, Case C-160/15 GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV and Others, ECLI:EU:C:2016:221.

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 2020, item 1740).

Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 2019, item 1231).

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Paris Act of July 24 1971, (Journal of Laws 1990, no. 82, item 474).

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ L 167/10, 22.6.2001).

Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version) (OJ L 376/28, 27.12.2006).

CASE LAW

Judgment of the CJEU of 2 June 2005, C-89/04 Mediakabel BV p. Commissariaat voor de Media, ECLI:EU:C:2005:348.

Judgment of the CJEU of 14 July 2005, C-192/04 Lagardère Active Broadcast v Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) i Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), ECLI:EU:C:2005:475.

Judgment of the CJEU of 7 December 2006, C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:764.

Judgment of the CJEU of 13 February 2014, C-466/12 Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB, ECLI:EU:C:2014:76.

Judgment of the CJEU of 31 May 2016, C-117/15 Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH v Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), ECLI:EU:C:2016:379.

Judgment of the CJEU of 8 September 2016, C-160/15 GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV and Others, ECLI:EU:C:2016:644.

Judgment of the CJEU of 14 June 2017, C-610/15 Stichting Brein v Ziggo BV, XS4ALL Internet BV, ECLI:EU:C:2017:456.

Judgment of the CJEU of 7 August 2018, C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen v Dirk Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634.

Judgement of the CJEU of 9 March 2021, C-392/19 VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ECLI:EU:C:2021:181.

Judgment of the Supreme Court of the Czech Republic of 27 February 2013, 8 TDO 137/2013.

Judgment of the District Court of Warsaw of 12 July 2013, I C 504/12, not published.

Judgment of the Court of Appeal of Brussels of 11 May 2011, Copiepresse, publishers of Belgian press, v Google Inc., no. 2007/AR/1730.

Judgment of the Court of Appeal of Barcelona of 7 July 2011, sentence no. 301/2011.

Judgment of the Court of Appeal of Amsterdam of 19 November 2013, GeenStijl v Sanoma, 507119 IHA ZA 11-2896.

Judgment of the Court of Appeal in Katowice of 18 December 2013, V ACa 524/13, LEX no. 1415953.

Judgment of the Court of Appeal of Gdańsk of 11 April 2014, I ACa 7/14, Legalis no.1093072.

Judgment of the Court of Appeal of Warsaw of 7 May 2014, I ACa 1663/13, LEX no. 1466985.

Judgment of the Court of Appeal of Kraków of 20 July 2004, I ACa 564/04, Legalis no. 448186.

Order of the Court (Ninth Chamber) of 21 October 2014, C-348/13 BestWater International GmbH v Michael Mebes and Stefan Potsch, ECLI:EU:C:2014:2315.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.117-143
Data publikacji: 2022-06-22 09:37:22
Data złożenia artykułu: 2021-03-01 11:57:03


Statistics


Total abstract view - 410
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Justyna Konikowska-Kuczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.