Incompatibility of Functions and Mandates in Governing Bodies of Legal Professional Self-Government Organisations

Arkadiusz Bereza

Abstract


The article discusses the organisational issues of self-government organisations of the professions of public trust in Poland, in the context of the implementation of the principle of incompatibilitas, as a sine qua non condition for their proper functioning and due performance of the public tasks entrusted to them. The analysis covers the self-government organisations of advocates, attorneys-at-law, notaries, bailiffs, patent attorneys and tax advisers, taking into account their different structures and the legal basis (statutory law or bye-laws) for the prohibition on the one-handed holding of multiple functions or mandates in the bodies of these professional associations. The study found that the phenomenon of holding multiple functions in the self-government of attorneys-at-law constitutes a problem. The study outlines the cause of this situation and draws conclusions for the law as it should stand, which concern the introduction of a prohibition of accumulating functions to the optimum extent, in line with the solutions applied by the self-government of advocates. The aim of the article is not only to substantiate the necessity of these changes, but also to show how they should be made. This proposal can be implemented by amending the internal rules governing the self-government of attorneys-of-law, which should be treated as intra-corporate normative acts and only ultimately through legislative intervention.


Keywords


incompatibilitas; legal professional self-government; self-government of attorneys-at-law; self-government of advocates; acts of internally binding law

References


LITERATURE

Bereza A., Cooperation of the Central Government, Local Government and Self-Government of Legal Professionals in Organising the System of Legal Aid in Poland, “Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(3), DOI: https://doi.org/10.4335/19.3.729-749(2021).

Bereza A., Participation of Legal Profession Self-Government Organizations in the Process of Law-Making, “Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, vol. 16(5).

Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2013.

Chmaj M., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2007.

Ciapała J., Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. Uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów, “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, vol. 22, DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.199.

Dąbrowski D., Mijal P., Dylematy procedury wyborczej do organów samorządu radcowskiego, [in:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, eds. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021.

Kardas P., Giezek J., O etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu łączenia zajęć – uwagi na marginesie uchwały NRA z 21.09.2019 r. zmieniającej § 9 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, “Palestra” 2019, no. 10.

Kępa M., Essence of Self-governance Illustrated with an Example of the Professional Self-government Body of Legal Counsels (in Poland), “Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(4), DOI: https://doi.org/10.4335/19.3.893-919(2021).

Korybski A., [in:] A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Korybski A., [in:] A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2001.

Michalak A., [in:] Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, Warszawa 2012.

Miłek T., [in:] Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, ed. A. Mariański, Warszawa 2015.

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, vol. 1: Ustrój notariatu, Warszawa 2016.

Pawłowski S., Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce, Poznań 2009.

Płowiec W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006.

Powałowski A., [in:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz, eds. J. Święczkowski, M. Święczkowska-Wójcikowska, Warszawa 2020.

Rączka P., Samorząd komorników sądowych w ustawie o komornikach sądowych z 22 marca 2018 r., [in:] Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych, eds. P. Rączka, K. Rokicka-Murszewska, Toruń 2020.

Rączkowski M., [in:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, eds. M. Simbierowicz, M. Świtkowski, LEX/el. 2021.

Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.

Schefller T., [in:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, ed. T. Scheffler, Warszawa 2018.

Świstak M., Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce, Lublin 2018.

Tkaczyk E., Ustawa o rzecznikach patentowych. Komentarz, Warszawa 2012.

Wiktorzak A., Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego, Katowice 2018.

Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, “Przegląd Sejmowy” 2008, no. 4(87).

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 735, as amended).

Act of 26 May 1982 – Law on Advocates (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 1184).

Act of 6 July 1982 on attorneys-at-law (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 1166).

Act of 14 February 1991 – Law on Notaries (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1192, as amended).

Act of 5 July 1996 on tax consulting (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 2117).

Act of 6 June 1997 – Penal Code (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 1138).

Act of 11 April 2001 on patent attorneys (Journal of Laws 2021, item 944, as amended).

Act of 27 July 2001 on probation officers (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 167).

Act of 22 March 2018 on bailiffs (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 1168).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 443, as amended).

CASE LAW

Resolution of the Supreme Court of 30 April 2003, I KZP 12/03, OSNKW 2003, no. 5–6, item 42.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 7 March 2012, K 3/10, OTK ZU 2012, no. 3A, item 25.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 February 2004, P 21/02, OTK ZU 2004, no. 2A, item 9.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 23 April 1991, II SA 238/91, ONSA 1992, no. 3–4, item 61.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.257-283
Data publikacji: 2022-06-22 09:37:35
Data złożenia artykułu: 2022-06-09 13:05:58


Statistics


Total abstract view - 565
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Arkadiusz Bereza

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.