Derogation from Copyright Protection Based on the Implementation of Freedom of Information and of Media. Notes on the Judgement of the European Court of Justice of 29 July 2019 in the Proceedings between Funke Medien NRW GmbH and Bundesrepublik Deutschland

Grzegorz Tylec

Abstract


Public discussion in 2018, concerning the European Parliament, passing the Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market, in the public discourse referred to as ACTA 2, evoked huge social emotions. The source of the conflict were two colliding values: the need to protect copyright and to ensure economic interest of authors and freedom of expression (freedom of the Internet), particularly important for users of works and Internet users. The decisions of the European Court of Justice, given on 29 July 2019 in the proceedings between Funke Medien NRW GmbH and Bundesrepublik Deutschland and the coincident decision in the case Spiegel Online GmbH vs Volker Beckow, deals with the above-given conflict of values. This article provides a description of the main arguments of the above-mentioned judgements of the ECJ and points at their consequences in the scope of changing the current interpretation of the provisions of copyright. The article also contains remarks on the influence of these decisions and their consequences for the disabling of content by providers of content-sharing service providers which violates freedom of expression considering the new Directive of 17 April 2019. The author presented arguments confirming that the Directive (EU) 2019/790 of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and the new way of interpreting copyright rules provided by the judgements of the ECJ has significantly changed the hitherto may of perceiving the rules of permissible use of works.


Keywords


copyright; human rights; freedom of expression; intellectual property

References


Act of 26 January 1984 – Press Law (Journal of Laws No. 5, item 24 as amended).

Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1231).

Act of 6 September 2001 on access to public information (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1330 as amended).

Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [in:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.

Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie a swoboda wypowiedzi i twórczości, [in:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Warszawa 2007.

Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988.

Charter of the Fundamental Rights of the European Union (OJ UE C 326/02, 26.10.2012, p. 1).

Ciapała J., Wolność a uprawnienie – próba analizy porównawczej pojęć w kontekście wybranych postanowień Konstytucji RP, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2000, nr 7.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483 as amended).

Danay R., Jacob R., Copyright vs. Free Expression: The Case of Peer-to-Peer File-Sharing of Music in the United Kingdom, “8 Yale Journal of Law & Technology” 2005, No. 32.

Decision of ECHR of 10 January 2013 in the case Ashby Donald and others vs France, complaint No. 36769/08.

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ EU 2001 L 167, p. 10).

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (OJ EU L 130/92, 17.05.2019).

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 (Journal of Laws 1993, No. 61, item 284 as amended).

Geiger Ch., Gervais D., Senftleben M., The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law, “PIJIP Research Paper” 2013, No. 2013-04.

Grzybowski S., [in:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.

Judgement of the Royal Courts of Justice Strand in London of 18 July 2001, Ashdown vs Telegraph Group Ltd (2001, EWCA Civ 1142).

Judgement of ECJ of 29 January 2008, Promusicae, C 275/06, EU:C:2008:54.

Judgement of ECJ of 24 November 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771.

Judgement of ECJ of 16 February 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85.

Judgement of ECJ of 13 February 2014, Svensson i in., C-466/12, EU:C:2014:76.

Judgement of ECJ of 27 March 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192.

Judgement of ECJ of 16 July 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485.

Judgement of ECJ of 12 November 2015, Hewlett-Packard Belgium, C-572/13, EU:C:2015:750.

Judgement of ECJ of 16 November 2016, Soulier i Doke, C 301/15, EU:C:2016:878.

Judgement of ECJ of 7 August 2018, Renckhoff, C 161/17, EU:C:2018:634.

Judgement of ECJ of 14 February 2019, Buivids, C 345/17, EU:C:2019:122.

Judgement of ECJ (Grand Chamber) of 29 July 2019, Funke Medien NRW GmbH vs Bundesrepublik Deutschland, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623.

Judgement of ECJ (Grand Chamber) of 29 July 2019, Spiegel Online GmbH vs Volker Beck, C 516/17, ECLI:EU:C:2019:625.

Kohler J., Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Aalen 1980.

Kopff A., Charakter i treść praw z art. 14 ustawy o prawie autorskim, „Nowe Prawo” 1967, nr 7–8.

Korybski A., [in:] A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2010.

Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2013, nr 1.

Machała W., Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2001, nr 78.

Marcinkowska J., Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2004, nr 87.

Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1938.

Szczotka J., [in:] M. Poźniak-Niedzielska (red.), J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2007.

Voorhoof D., Copyright vs. freedom of expression, http://echrblog.blogspot.com/2013/01/copyright-vs-freedom-of-expression.html [access: 5.08.2019].

Wiśniewski L., Prawo a wolność człowieka – pojęcie i konstrukcja prawna, [in:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.3.117-134
Data publikacji: 2019-12-21 14:52:26
Data złożenia artykułu: 2019-09-14 18:12:43


Statistics


Total abstract view - 1220
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Grzegorz Tylec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.