Rola mediów w kształtowaniu wizerunku wymiaru sprawiedliwości – zarys problematyki

Aleksandra Żaba

Streszczenie w języku polskim


Przekaz medialny pełni istotną rolę w kształtowaniu społecznego obrazu funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Dzieje się tak przez proces współpracy w ramach edukacji prawnej dotyczącej standardów funkcjonowania sądów oraz zasad i gwarancji procesowych dotyczących wszystkich uczestników postępowania sądowego. Niejednokrotnie jednak pojawiające się doniesienia medialne odchodzą od swojej głównej roli (czyli informowania i służenia opinii publicznej) na rzecz deformowania społecznego obrazu wymiaru sprawiedliwości. Owa deformacja przyczynia się do pogłębiania istniejących rozbieżności między rzeczywistym wyglądem i funkcjonowaniem sądów oraz pracą prawników a obrazem, który stworzyło sobie społeczeństwo w oparciu o przekaz medialny. Bez wątpienia wpływa to na negatywną ocenę funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości i obniżenie zaufania do prawa oraz instytucji je tworzących i stosujących. Powyższe może być przyczyną penalnopopulistycznych inspiracji dla polityków oraz „medialnego niszczenia prawa”.


Słowa kluczowe


środki masowego przekazu; znajomość prawa; świadomość prawna; popularyzacja prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńkowska E., Wojciechowska J., Przestępczość i inne problemy społeczne w świetle własnych doświadczeń i poglądów mieszkańców Warszawy, „Studia Prawnicze” 1993, nr 4.

Bralczyk J., Wasilewski J., Wizerunek sądu i sędziów. Stan obecny, przyczyny, perspektywy, [w:] Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa – materiały pokonferencyjne, red. B. Godlewska-Michalak, Warszawa 2008.

Bronowska K., Sławik K., Przestępczość a środki masowego przekazu, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2003, t. 6.

Czapska J., Wizerunek sądu w opinii społecznej, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.

Daniel K., Rola mediów w kształtowaniu społecznych opinii o sądach, [w:] Media. Władza. Prawo, red. M. Magoska, Kraków 2005.

Dąbrowski S., Kilka uwag o kondycji sędziów, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2010, nr 2.

Dąbrowski T.J., Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing i Rynek” 2013, nr 9.

Dudek M., Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego, Kraków 2014.

Dudek M., Znajomość prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępięń, Warszawa 2013.

Godlewska-Michalak B., Działania Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie dialogu między władzą sądowniczą a środkami masowego przekazu, [w:] Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa – materiały pokonferencyjne, red. B. Godlewska-Michalak, Warszawa 2008.

Komunikat prasowy z 13. edycji badania European Trusted Brands, https://infowire.pl/generic/release/249399/polacy-traca-zaufanie-do-wymiaru-sprawiedliwosci [dostęp: 20.12.2017].

Łojko E., Dziennikarze i prawnicy, [w:] Media. Władza. Prawo, red. M. Magoska, Kraków 2005.

O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, oprac. R. Boguszewski, CBOS BS 5/2013, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_005_13.PDF [dostęp: 20.12.2017].

Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Raport z badania opinii publicznej związanego z zaufaniem do wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzony na zlecenie Krajowej Rady Sądownictwa w ramach projektu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2009 r., www.krs.pl/pl/dzialalnosc/wydarzenia-i-komentarze/c,41,wydarzenia/p,1/256,raport-z-badania-opinii-publicznej-zwiazanego-z-zaufaniem-do-wymiaru-sprawiedliwosci [dostęp: 20.12.2017].

Rochowicz P., Opinie o trudnościach wykonywania zawodu sprawozdawcy sądowego, [w:] Prawnicy i dziennikarze – współpraca, rywalizacja, manipulacja, red. E. Łojko, Warszawa 2013.

Skąpska G., Komunikacja o prawie i kultura prawna – krótki komentarz socjologa, [w:] Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii, red. K. Slany, Z. Seręga, Kraków 2009.

Skąpska G., Społeczne aspekty skutecznej komunikacji o prawie i jego stosowaniu, [w:] Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa – materiały pokonferencyjne, red. B. Godlewska-Michalak, Warszawa 2008.

Sobczak J., Dziennikarz sprawozdawca sądowy. Dylematy i zasadzki, [w:] Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa – materiały pokonferencyjne, red. B. Godlewska-Michalak, Warszawa 2008.

Szafrańska M., Penalny populizm a media, Kraków 2015.

Szecówka A., Treść i forma przekazu medialnego a przestępczość i zachowania dewiacyjne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 56/57.

Troczyńska M., Społeczny wizerunek Straży Pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej), „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2014, nr 4.

Wilamowski K., Wilczyński M., Zahorski T., Ocena społeczna wymiaru sprawiedliwości, [w:] Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, red. M. Zubik, Warszawa 2001.

Woźniakowska-Fajst D., Media a przestępczość, [w:] Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.34.99
Data publikacji: 2018-01-14 18:02:20
Data złożenia artykułu: 2017-01-19 12:06:02

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aleksandra Żaba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.