Administracja III generacji i partycypacja społeczna – rozwój pojęcia uczestnictwa w procesie administracyjnym

Mateusz Podhalicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest wskazanie teoretycznych i koncepcyjnych ram stworzenia systemu współpracy między administracją i administrowanymi – tj. administracji III generacji oraz przykładów stosowania takich rozwiązań w praktyce porządków prawnych Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Analiza ta będzie punktem wyjścia dla oceny, czy na gruncie prawa polskiego, rozwiązania te mogą zostać przyjęte, a być może nawet rozwijane. Między innymi konieczna będzie odpowiedź na pytanie, czy przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, mimo niedawnej nowelizacji, a w szczególności przepisy dotyczące statusu strony, nie stanowią balastu historycznego, który utrudnia lub uniemożliwia stworzenie współpracy między podmiotami prywatnymi a administracją publicznej.


Słowa kluczowe


Administracja III generacji; good governance; strona w postępowaniu administracyjnym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Barnes, Transforming adminstrative procedure, Yale 2009

M. Carde, Can Bambi Ride Herd over Godzilla - The Role of Executive Oversight in EPA's Rulemaking for the Waste Isolation Pilot Plant, 36 Nat. Resources J. 643 (1996)

M. Cheshmedzhieva, The right to good administration, American International Journal of Contemporary Research.

T. Chrisitansen, Informal Governance in the European Union: An Introduction, Cheltenham 2003

W. J. Clinton, Przemówienie prezydenta na łącząnej sesji Kongresu (23.01.1996), [w:] 32 Weekly Compilation of Presidential documents 90, 90 (1996)

C. Coglianese, Assessing the Advocacy of Negotiated Rulemaking: A Response to Philip Harter, New York University Environmental Law Journal, Vol. 9, No.2, Nowy Jork 2001

D.J. Fiorino, Rethinking environemental regulation: perspectives on law and governance, Harvard Environmental Law Review, Vol. 23(2); 441 - 469; p. 29;

Federal Administrative Procedure Sourcebook, red. W. F. Funk, Chicago 2008

A. Giddens, Consequences of modernity, Stanford 1990

D. Hyatt, N. Berente, Substantive or Symbolic Environmental Strategies? Effects of External and Internal Normative Stakeholder Pressures, Wiley Online Library 2017.

W. Janoska, The other side of the coin - The privatization phenomenon and realization of public welfare in a Single European Health Care System? A sketch from the perspective of the economic theory of law [w:] Crisis Aftermath: Economic Policy Changes in the EU and its Member States Conference Proceedings, Szegeda 2012, s. 391-393.

Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Governance matters, red. D. Kauffman, World Bank, Washington 1999.

O. Lobel, The Renew Deal: The Fall of Regulation and the Rise of Governance in Contemporary Legal Thought, Minnesota Law Review Listopad 2004, str. 274.

N. Luhman, The autopoiesis of social systems, [w:] Sociocybernetic Paradoxes: Observation, Control and Evolution of Self , New York 1986.

H. Pünder, German Administrative Procedure in a Comparative Perspective, NY University, Jean Monnet Working Paper 26/13, New York 2013.

R. Schmidt de Caluwe, Der Verwaltungsakt in Otto Meyers Lehre, Tübingen 1999.

J. Scott, REACH and the Evolution of EU Administrative Law, Yale 2009.

R. B. Stewart, Administrative Law in the Twenty-first century, NY University Law Review 2003, s. 438.

A. Tocqueville, Dawne rządy i rewolucja, Kraków 2007, str. 44.

G. Tübner, Introduction to autopoietic law, Berlin 1987, s. 4-20.

Wyrok Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, BVerfGE 66, s. 82.

Wyrok Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, 1 BvR 148/75, z 08.07.1976, BVerfGE 42 (1976), p. 191 (205).

Wyrok Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, 1 BvR 253/56, z 16.01.1957, BVerfGE 6, p. 32 (36);

Wyrok w sprawie Greater Boston Television Corp. v. FCC, 444 F.2d 841, 851-2 (D.C. Cir.).

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dziennik Urzędowy UE L 197 , 21/07/2001 P. 0030 – 0037.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017 poz. 935.

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 1183, Sejm VIII Kadencji.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.40.109-125
Data publikacji: 2019-07-01 07:15:41
Data złożenia artykułu: 2018-12-05 20:05:37

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mateusz Podhalicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.