Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych to recenzowane czasopismo naukowe, stworzone w oparciu o współpracę z Polską Akademią Nauk Odział w Lublinie. TEKA jest obecnie czasopismem  o profilu politycznym w dziedzinie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce. TEKA opublikuje wysokiej jakości oryginalne prace, z odpowiednim teoretycznym lub analitycznym opracowaniem, pracami monograficznymi i porównawczymi, które mają prezentować nowe i kontrowersyjne tematy, a także krytyczne recenzje, raporty i komunikaty. Redaktorzy czasopisma zaproponowali kilka celów, które musi spełnić publikacja: zagwarantowanie ciągłego kontaktu czytelnika, badacza i studenta z bieżącymi problemami z zakresu studiów nad stosunkami międzynarodowymi, naukami o polityce; integrować i pogłębiać współpracę naukową w wielu dziedzinach; promować wymianę intelektualną między naukowcami z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych.

Mamy nadzieję, że nasze czasopismo Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych będzie podstawą do debat naukowych, a jednocześnie pogłębi internacjonalizację naszej sieci akademickiej, która obejmie analityków z Europy Zachodniej i Wschodniej, USA, Azji.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Perspektywa nauk o polityce i administracji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Perspektywa nauk o komunikacji społecznej i mediach

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Perspektywa nauk przyrodniczych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów – nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, następnie zaś są recenzowane przez recenzentów niebędących członkami Redakcji czasopisma, posiadających stopień co najmniej doktora habilitowanego, niezatrudnionych w jednostce wydającej czasopismo oraz niezwiązanych z jednostką macierzystą autora artykułu. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, zaś recenzenci nie znają nazwiska autora (tzw. podwójnie ślepa recenzja). Autor jest informowany o wyniku procedury recenzyjnej.

 

Harmonogram publikacji

W ciągu roku publikowane są 2-3 numery czasopisma.

Autorzy są proszeni o ciągłe wysyłanie artykułów

Wydawcy nie pobierają opłat za publikację artykułów

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

Recenzenci w 2015

 • prof. dr hab Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawki)
 • prof. dr hab. Maciej Marszałek (Akademia Obrony Narodowej)
 • dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. nadzw. UwB
 • dr hab. Rafał Ożarowski, prof. nadzw. UG
 • dr hab. Kinga Machowicz (KUL)
 • dr Mustafa Emre Civelek (Istanbul Commerce University)

Recenzenci w 2016

 • Salvatore Babones (University of Sydney), Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dominik Mierzejewski (Uniwersytet Łódzki),Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Hüseyin Bagci (Middle East Technical University)
 • Wang Li (Jilin University)
 • Prof. UW dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz (Uniwersytet  Warszawski)
 • Prof. UW dr hab. Jacek  Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. KUL dr hab. Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Marta Witkowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Piotr Tosiek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. Dr. Marcos Pablo Moloeznik, Universidad de Guadelajara, Meksyk
 • Prof. Dr hab. Teresa Łoś-Nowak, emerytowana profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Adriana Dudek, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Mykola Kapitonenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Kijów

Recenzenci w 2017

 • Dr hab. Rafał Ożarowski, Prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Ryszard M. Czarny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr hab. Aleksander Głogowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
 • Prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej)
  Dr hab. Kazimierz Musiał (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. Grażyna Michałowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Dr Agnieszka Rybczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. Huseyin Bagci (Middle East Technical University)
 • Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
 • Dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

 

Indeksowanie w bazach

ERIH PLUS
INDEX COPERNIKUS
ARIANTA
POL- INDEX

 

Oświadczenie dotyczące etyki i dobrych praktyk

Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych zobowiązuje się do utrzymania norm etycznych w publikacjach naukowych i podejmowania wszelkich odpowiednich działań przeciwko niewłaściwym praktykom. Redaktorzy czasopisma popierają zasady przejrzystości i dobrych praktyk określone przez Komisję Etyki Publikacji (COPE). Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapobiega praktyce ghost-writing. Wszystkie strony, które wniosły wkład merytoryczny do artykułu, powinny być wymienione jako autorzy. Główne autorstwo, kolejność autorstwa powinny być oparte na względnym wkładzie naukowym lub zawodowym zaangażowanych osób. Ci, którzy przyczynili się do pracy, ale nie spełniają kryteriów autorstwa, można wymienić w podziękowaniach. Główny autor musi być przygotowany do podpisania umowy o prawach autorskich w imieniu wszystkich autorów. Podpisaną umowę i deklarację autorstwa należy dołączyć do artykułu. Przedkładając oryginalny tekst do Teki Politologii i Stosunków Międzynarodowych autorzy akceptują zwyczajową praktykę społeczności naukowej: przedkładają tylko oryginalne prace, które nie podlegają procesowi oceny przez inne czasopisma. Podobnie oryginalne teksty dostarczone do czasopisma nie będą wysyłane do innych wydawców, a proces oceny przeprowadzany przez nasz dziennik nie został zakończony. Autorzy muszą przestrzegać międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich do tekstów, zdjęć i innych materiałów zawartych w ich pracach zgłoszonych do publikacji. Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapobiega naruszaniu praw autorskich, plagiatowi i innym naruszeniom najlepszych praktyk w publikacji. Plagiat jest nie do zaakceptowania, a materiały z plagiatami nie będą brane pod uwagę do publikacji. Jeśli zidentyfikowany zostanie plagiat, Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych stosuje się do wytycznych plagiatu COPE. Jeśli wykryty zostanie plagiat podczas procesu recenzji, artykuł może zostać odrzucony. Jeśli po publikacji zostanie wykryty plagiat, Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych może w razie potrzeby opublikować poprawkę lub wycofać artykuł.