Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma TEKA of Political Science and International Relations?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Na łamach czasopisma zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów. Prace proponowane do druku w „Tece” poszczególnych komisji oddziału lubelskiego PAN należy przesyłać przez panel redakcyjny czasopisma.

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac.

 1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman (TNR) 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, prosimy jednak o zrezygnowanie z podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5 cm); opisy tabel czcionką TNR 10 pkt., wypełnienie tabel 10 pkt., pojedynczy odstęp, rozszerzenie plików zawierających tabele – doc. lub rtf.
 4. Obowiązuje następujący układ pracy:
 • Tytuł artykułu w języku polskim lub angielskim (jeżeli cała praca jest w języku angielskim, to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).
 • Streszczenie pracy (od 300 do 500 znaków).
 • Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
 • Tekst główny artykułu powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
 • Tytuł, abstract (300–500 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim oraz bibliografię załącznikową.
 • Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku polskim i angielskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.
 • Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. g·dm-3 (a nie g/dm3). Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy w nawiasie kwadratowym nazwisko autora(-ów) i rok wydania publikacji zamieszczonej w Wykazie piśmiennictwa, np. [Chełkowski 1966].

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania; numer tomu, zeszytu oraz numery stron, np.

 • 1. Chełkowski Z., 1966: Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gospod. Ryb. 1(2), 18–19. 
 • 2. Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN Warszawa. 
 • 3. Horabik J., 1994: Load distribution in a model bin as influence d by mechanical properties of wheat grain (in Polish). Acta Agrophysica, 1.5. Jury W.A., Roth K., 1990: Transfer Function and Solute Movement through Soil. In: Theory and Applications. Birkhaser Verlag, Basel, Switzerland. 4. Turski W., 1972: Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2-5 czerwca 1971. PWN Warszawa, 132- 139.

Prace w języku angielskim: tytuły publikacji powinny być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim, z zaznaczeniem języka oryginalnego tej publikacji, np. (in Polish), (in Russian) itp.

Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się dodatkowo w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop).

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie. Autorzy otrzymują jeden egzemplarz tomu.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.