Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce

Maria Płonka

Streszczenie w języku polskim


W świetle danych raportów OECD i Health Consumer Powerhouse Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem organizacji, finansowania oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn problemu w świetle europejskich danych porównawczych oraz określenie miejsca prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w kontekście rozwiązania problemów niewydolności publicznego systemu ochrony zdrowia. W tym celu omówiono system opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajów Europy, przyczyny mankamentów polskiego systemu opieki zdrowotnej, a także scharakteryzowano prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako suplement ochrony zdrowia w Polsce oraz nakreślono w podsumowaniu propozycję rozwiązania problemu przez model partnerstwa publiczno-prywatnego między NFZ a ubezpieczycielami.


Słowa kluczowe


dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne; prywatne ubezpieczenie zdrowotne; system opieki zdrowotnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, listopad 2015.

HCP: Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia w 2015 r. Raport Health Consumer Powerhouse Ltd., 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z poźn. zm.).

Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.

NFZ, Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce, Warszawa, listopad 2015.

Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Kraków 2004.

OECD, Health at Glance 2015 OECD Indicators, 2015.

Pajewska R., Ewolucja reformy systemu opieki zdrowotnej w świetle projektów rządowych i inicjatyw społecznych, [w:] E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

PIU, Ponad 1,85 miliona Polaków korzysta z dodatkowego ubezpieczenia, https://piu.org.pl/ponad-185-miliona-polakow-korzysta-dodatkowego-ubezpieczenia-zdrowotnego [dostęp: 12.03.2017].

Plan finansowy NFZ (2013–2017), www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz [dostęp: 15.03.2017].

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 652).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.321
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:17
Data złożenia artykułu: 2017-05-24 21:33:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Maria Płonka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.