Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo publikuje artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania autorstwa doktorantów. W każdym numerze zamieszcza też co najmniej jeden artykuł badacza o uznanym dorobku. Ukazują się w nim artykuły z dziedziny humanistyki (literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, kulturoznawstwa). Numery są tematyczne, dotychczas poruszano w nich m.in. zagadnienia komunikacji, przyszłości i pamięci.

 

Działy

Wstęp

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wydarzenia naukowe i kulturalne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Artykuły wstępnie zakwalifikowane do druku przez Redakcję (na podstawie kryteriów formalnych) są recenzowane. Powołuje się w tym celu dwóch niezależnych recenzentów, będących specjalistami z dziedzin, do których tematycznie należą poszczególne artykuły.

Recenzja ma formę formularza recenzenckiego (Załącznik nr 3 do Regulaminu Czasopisma) i kończy się wnioskiem recenzenta o opublikowanie artykułu w obecnej formie, opublikowanie po uwzględnieniu poprawek (niewielkich lub znacznych) lub odrzucenie artykułu. Jeśli jedna z recenzji jest pozytywna, zaś druga negatywna, ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje Redakcja (może zasięgnąć też opinii Rady Naukowej).

W procedurze recenzowania stosowana jest zasada anonimowości (double-blind review process), co oznacza, że recenzent oraz autor artykułu nie znają swoich tożsamości. Autor ma prawo zapoznać się jedynie z treścią recenzji, nie może znać nazwiska recenzenta. Lista recenzentów bieżącego tomu zamieszczana jest na końcu czasopisma oraz na stronie internetowej Redakcji. Procesowi recenzenckiemu nie podlegają teksty nadesłane do działów „Recenzje” i „Sprawozdania”.

 

Harmonogram publikacji

Numer 9 (2018) - do 30 czerwca 2019

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Lista recenzentów

Recenzenci artykułów w tomie 6

(z uwzględnieniem recenzentów artykułów odrzuconych lub wycofanych przez autorów)

 • prof. dr hab. Tatiana Awtuchowicz, Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały (Białoruś)
 • Jaimie Baron, Assistant Professor, University of Alberta (Kanada)
 • dr hab. Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Michael D. Dwyer, Assistant Professor, Arcadia University (USA)
 • Alfred Gall Univ.-Prof. Dr., Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy)
 • dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski)
 • Cynthia Gordon, Associate Professor, Georgetown University (USA)
 • dr hab. Grażyna Habrajska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Janet Holmes, Emeritus Professor, Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia)
 • dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Witold Kowalczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Agnieszka Kwiatkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Malicka-Kleparska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Malinowska (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Agnieszka Nieracka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Andrzej Niewiadomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Beata K. Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr hab. Marek Paluch, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Agnieszka Rydz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Witold Sadowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Święch, profesor emerytowany (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • prof. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

 

Recenzenci artykułów w  tomie 7

(z uwzględnieniem recenzentów artykułów odrzuconych lub wycofanych przez autorów)

 • Profa. Dra. Ieda Maria Alves (Universidade de São Paulo, Brazylia)
 • doc. PhDr. Klaudia Bednárová-Gibová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja)
 • prof. dr Reneta Bozhankova (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski)
 • Małgorzata Fidelis, Associate Professor (University of Illinois at Chicago, USA)
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 • Halina Filipowicz, Professor (University of Wisconsin-Madison, USA)
 • dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Univ.-Prof. Dr. Alfred Gall (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy)
 • doc. dr Dobromir Grigorov (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
 • doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
 • dr hab. Dariusz Jeziorny, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr hab. Rafał Maciąg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Ewa Malinowska (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (Ostravská univerzita, Czechy)
 • dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jacek Pleciński (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Irena Socha (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Wiesław Sonczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Piotr Tafiłowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • dr hab. Kinga Tutak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • doc. dr Angelina Vacheva (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
 • prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Univerzita Karlova, Czechy)
 • dr hab. Roman Wysocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Maria Zhigalova (Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina, Białoruś)

Recenzenci artykułów w tomie 8

(z uwzględnieniem recenzentów artykułów odrzuconych lub wycofanych przez autorów)

 • Richard Ambrosini, Professore Ordinario (Università degli Studi Roma Tre, Włochy)
 • dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • Jorge Bastos da Silva, Professor Auxiliar (Universidade do Porto, Portugalia)
 • doc. PhDr. Klaudia Bednárová-Gibová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja)
 • prof. dr hab. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Małgorzata Domagalska (Uniwersytet Łódzki)
 • Halina Filipowicz, Professor (University of Wisconsin-Madison, USA)
 • Univ.-Prof. Dr. Alfred Gall (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy)
 • Cynthia Gordon, Associate Professor (Georgetown University, USA)
 • dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Witold Kowalczyk, emeryt. prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
 • prof. dr hab. Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Ewa Malinowska (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Beata K. Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • prof. dr hab. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Ewa Pilecka (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 • dr hab. Ewa Rajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Carl Schaffer, Professor (University of Scranton, USA)
 • dr hab. Andrzej Synowiec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Anna Szóstak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Joanna K. Teske (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • prof. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr hab. Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)