"Wiersz numer 1 beta" M. R. Wiśniewskiego i "Read more+" P. P. Płucienniczaka

Sara Akram

Streszczenie w języku polskim


Artykuł wpisuje się w badania nad polską poezją cyfrową. Przedstawia analizę dwóch realizacji poezji cyfrowej – wiersza numer 1 beta Michała Radomiła Wiśniewskiego i Read more+ Piotra Puldziana Płucienniczaka, skupiając się na aspekcie strukturalnego ukształtowania utworu oraz możliwościach odbiorcy-użytkownika, jakie w ramach zaprojektowanych działań interaktywnych otrzymuje on od autora. Problematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnień interaktywnych możliwości utworów powstających w środowisku nowych mediów, przede wszystkim zaś wokół statusu autora i odbiorcy, z czym wiąże się zjawisko interaktywności. Ustalenia dotyczące tego pojęcia oparte zostały na pracach Ryszarda W. Kluszczyńskiego, natomiast zmiany, jakie dokonały się w poezji za sprawą właściwości nowych mediów, przywołano na podstawie publikacji takich badaczy jak Urszula Pawlicka i Mariusz Pisarski. Rozważania dotyczące przekazu cyfrowego zreferowano głównie za Ewą Szczęsną. Analizowane w artykule dwa utwory cyfrowe to przykłady różnych kierunków potencjału eksploracyjnego polskiej poezji cyfrowej. Wiersz numer 1 beta Wiśniewskiego, zrobiony w konwencji gry, włącza odbiorcę jako użytkownika-gracza w proces powstawania utworu. Read more+ Płucienniczaka to z kolei przykład świadomej rezygnacji z możliwości, jaką dają interaktywne działania.


Słowa kluczowe


poezja polska; poezja cyfrowa; interaktywność; nowe media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bodzioch-Bryła Bogusława, Pietruszewska-Kobiela Grażyna, Regiewicz Adam (2014), Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Częstochowa.

Hopfinger Maryla (2010), Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.

Janusiewicz Małgorzata (2013), Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Kraków.

Kaźmierczak Marek (2015), Użytkownik w sieci internetowej, [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. Ewa Szczęsna, Kraków, s. 294–313.

Kluszczyński Ryszard W. (2001), Światy multimediów, [w:] W świecie mediów, red. Ewelina Nurczyńska‑Fidelska, Kraków, s. 85–100.

Kluszczyński Ryszard W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa.

Marecki Piotr (red.) (2002), Liternet. Literatura i internet, Kraków.

Pająk Andrzej, Na tropie dziwnych książek (2011), [w:] Od liberatury do e-literatury, red. M. Górska-Olesińska, E. Wilk, Opole, s. 275–282.

Pawlicka Urszula (2012), (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków.

Pawlicka Urszula (2013), Ślady tekstu w kulturze cybernetycznej. Wstęp do cybersemiotyki, „Przegląd Humanistyczny”, t. 57, nr 4, s. 63–72.

Pawlicka Urszula (2014), Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 141–161.

Pawlicka Urszula (2015), Polska poezja i nowe media po roku 2009, [w:] Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, red. T. Dalasiński, A.Szwagrzyk, Paweł Tański, Toruń, s. 194–211.

Pisarski Mariusz (2012), Od znaczenia do działania i z powrotem. Nowe funkcje słowa w cyberpoezji i hipertekście, „Przegląd Humanistyczny”, nr 2 (437), s. 53–61.

Pisarski Mariusz (2013), Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków.

Pisarski Mariusz (2014), Autor i dzieło w kulturze cyfrowej (na przykładzie twórczości Nicka Montforta), „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 2 (20), s. 148–162.

Pisarski Mariusz (2018), wiersz numer 1 beta [I nagroda w majowym ITJW], [online:] http://www.ha.art.pl/prezentacje/poezja/3802-wiersz-numer-1-beta-i-nagroda-wmajowymitjw [dostęp: 22.10.2018].

Płucienniczak Piotr Puldzian (2018), Read more+, [online:]: http://www.ha.art.pl/prezentacje/

poezja/4026-read-more-i-nagroda-w-sierpniowo-wrzesniowym-itjw [dostęp: 16.09.2018].

Spodaryk Mikołaj (2016), Literatura postelektroniczna? Od ekranu do kartki papieru, czyli podróż powrotna z bagażem nowych doświadczeń, „Annales Universitatis Paedagogicae

Cracoviensis. Studia de Cultura”, t. 8, nr 2, s. 117–129.

Szczęsna Ewa (2013), Tekst wieloznakowy w przestrzeni mediów cyfrowych. U podstaw poetyki semiotycznej, „Przegląd Humanistyczny”, R. 57, nr 4, s. 19–27.

Szczęsna Ewa (2015), Znak digitalny. U podstaw nowej semiotyki tekstu, [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. Ewa Szczęsna, Kraków, s. 15–34.

Wiśniewski Michał Radomił (2018), wiersz numer 1 beta, [online:]: https://www.kongregate.com/games/osakana/wiersz1beta [dostęp: 16.10.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2018.9.131-142
Data publikacji: 2019-09-12 20:05:21
Data złożenia artykułu: 2018-10-30 18:29:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 877
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 128

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Sara Akram

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.