Językoznawstwo – przodująca pod względem metodologicznym dyscyplina humanistyczna

Bogusław Walczak

Streszczenie w języku polskim


Autor dowodzi, że od czasów Saussure’a językoznawstwo wywierało na płaszczyźnie metodologicznej wpływ na inne dyscypliny humanistyczne – przede wszystkim na literaturoznawstwo (zwłaszcza na poetykę), ale także na teorię kultury, antropologię kulturową, etnografię i etnologię czy socjologię. Relatywnie najsłabsze, zdaniem autora, było zewnętrzne oddziaływanie paradygmatu generatywno transformacyjnego.

Słowa kluczowe


paradygmaty badawcze językoznawstwa, Saussure, strukturalizm, szkoła praska, językoznawstwo kulturowe, komunikologia, poetyka komunikacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajerowa Irena, 1963, Próba sformułowania kilku praw ewolucji języka (na materiałach z historii polskiego języka literackiego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXIII, s. 125–142.

Bajerowa Irena, 1969a, Strukturalna interpretacja historii języka, „Język Polski” XLIX, s. 81–103.

Bajerowa Irena, 1969b, Schemat i częściowa formalizacja opisu procesów historycznojęzykowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace Językoznawcze” I, s. 7–21.

Chlebda Wojciech, 2012, Czy polska etnolingwistyka może być zwornikiem nauk humanistycznych?, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, Maciej Grochowski (red.), Warszawa: Bel Studio, s. 91–98.

Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, 1962, Zarys teorii literatury, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (wyd. 2 zmienione Warszawa 1967).

Heinz Adam, 1983, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa: PWN.

Jakobson Roman, 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 10–27.

Książek-Bryłowa Władysława, 1992, Warianty fleksyjne w historii języka polskiego, [w:] Teresa Skubalanka, Władysława Książek-Bryłowa, Wariantywność polskiej fleksji, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 117–190.

Lévi-Strauss Claude, 1970, Antropologia strukturalna, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Łotman Jurij, 1972, Wykłady z poetyki strukturalnej, tłum. Stanisław Balbus, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, Henryk Markiewicz (red.), t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 138–153.

Mańczak Witold, 1996, Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją, [w:] tegoż, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków: : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 52–76.

Mańczak Witold, 1996, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Mayenowa Maria Renata, 1949, Poetyka opisowa. Opis utworu literackiego, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Moszyński Leszek, 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa: PWN.

Paul Hermann, 1880, Prinzipien der Sprachgeschichte, Leipzig: Halle. Max Niemeyer.

Pelcowa Halina, 2006, Dialektologia a etnolingwistyka, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 18, s. 91–104.

Sławiński Janusz, 2002, Co nam zostało ze strukturalizmu?, [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Włodzimierz Bolecki, Ryszard Nycz (red.), Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 9–13.

Tomaszewski Borys, 1935, Teoria literatury. Poetyka, tłum. Tadeusz Grabowski, Poznań: Nakładem Koła Polonistów UP.

Walczak Bogdan, 2006, Diachronia w synchronii, czyli czy można rozumieć język bez historii, [w:] O historyczności, Katarzyna Meller, Krzysztof Trybuś (red.), Poznań: Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s. 323–330.

Walczak Bogdan, 2010, Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – koncepcja zasadna czy błędna?, „Studia Językoznawcze”, nr 9, s. 285–294.

Walczak Bogdan, 2013, Jak Ferdinand de Saussure rozumiał przeciwstawienie „langue” i „parole”?, „Linguistica Copernicana”, nr 2 (10), s. 65–75.

Wojciech Ryszard Rzepka, 1975, Dopełniacz w funkcji biernika męskich form osobowych w liczbie mnogiej w polszczyźnie XVII w., Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wojciech Ryszard Rzepka, 1985, Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI-XVII wieku, Poznań, Wyd. UAM.

Wysłouch Seweryna, 2004, Poetyka a lingwistyka, [w:] Literatura i język, Katarzyna Meller, Krzysztof Trybuś (red.), Poznań: Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s. 19–26.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.87
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2015-11-03 23:47:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Bogusław Walczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.