Nieskończony ślepy zaułek Dymitra Galkovskiego wobec poetyki hipertekstu

Margarita Martiusheva

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono powieść hipertekstową Nieskończony ślepy zaułek jako jeden z pionierskich przykładów tego typu form w literaturze rosyjskiej. Rozwiązania zastosowane przez Dymitra Galkovskiego autorka odnosi do poetyki hipertekstu, co pozwala jej stwierdzić, że analizowany utwór należy do wybitnych przykładów światowej literatury hipertekstowej. W sposób szczególny wyeksponowany został zabieg stworzenia przez autora niekończącej się sieci komentarzy, dzięki któremu autor Nieskończonego ślepego zaułka uzyskał efekt wielowarstwowości utworu.

Słowa kluczowe


hipertekst, literatura rosyjska, Dymitr Galkovsky, nieskończony ślepy zaułek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolter J.D., Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, Kraków–Bydgoszcz 2014.

Landow G.P., Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore 1997.

Pisarski M., Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków 2013.

Słownik języka polskiego PWN, [online:] https://sjp.pwn.pl/ [data dostępu: 20.09.2017].

Галковский Д., Бесконечный тупик [D. Galkovsky, Nieskończony ślepy zaułek], [online:] http://www.samisdat.com/3/31-bt.htm [data dostępu 20.09.2017].

Гипертекст как объект лингвистического исследования, Самара 2010 [Hipertekst jako przedmiot badań lingwistycznych, Samara 2010].

Ильин И. П., Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа, Москва, 1998 [Ilyin I.P., Postmodernizm od źródeł do końca wieku. Ewolucja mitu naukowego, Moskwa 1998].

Маркова Т.Н., Компьютерные технологии и компьютерные приемы в русской прозе рубежа веков [T.N. Markova, Technologie komputerowe i techniki komputerowe w rosyjskiej prozie przełomu wieków], [online:] http://elib.bsu.by/handle/123456789/43107 [data dostępu: 12.09.2017].

Оробий С., „Бесконечный тупик” Дмитрия Галковского: структура, идеология, контекст, Благовещенск 2010 [Orobij S., „Nieskończony ślepy zaułek” Dmitrija Galkovskiego: struktura, ideologia, kontekst, Błagowieszczeńsk 2010].

Руднев В., Словарь культуры ХХ века, Москва1997 [W. Rudnev, Słownik kultury XX wieku, Moskwa 1997].

Скоропанова И.С., Русская постмодернистская литература, Москва 2001 [I.S. Skoropanova, Rosyjska literatura postmodernistyczna, Moskwa 2001].

Суминова Т.Н., Интертекст и гипертекст произведения художественной культуры: сущность и проблемы взаимодействия. Вестник МГУКИ, 2015/3 (65) [Suminova T.N., Intertekst i hipertekst tekstu kultury, dzieła sztuki: istota i problemy interakcji, „Biuletyn MPUKiS” 2015/3 (65)].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2017.2.189
Data publikacji: 2018-01-15 13:58:48
Data złożenia artykułu: 2018-01-11 19:23:14


Statystyki

Widoczność abstraktów - 516
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Margarita Martiusheva

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.