Tekst w sieci – próba charakterystyki

Sara Akram

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba przedstawienia charakterystyki tekstu sieciowego, dokonana na podstawie przeglądu różnych definicji pojęcia ‘tekstu’ i skonfrontowania ich z pojęciem ‘hipertekstu’. Autorka zestawia tradycyjne i nowatorskie ujęcia tekstu, powołując się na między innymi takich badaczy jak: Teresa Dobrzyńska, Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Anna Duszak, Wojciech Kalaga i Jurij Łotman. Istotnym punktem odniesienia dla przedstawianych rozważań są propozycje W. Kalagi, zawarte w pracy Mgławice dyskursu, które kładą nacisk na otwartość tekstu, jego nieustanne "bycie w ruchu" (semiotycznym). W świetle propozycji odbiegających od tradycyjnego ujęcia tekstu, jawi się on jako zjawisko dynamiczne, o charakterze procesualnym na różnych poziomach (semantycznym, komunikacyjnym). Tak postrzegany tekst bliski jest hipertekstowi jako formie otwartej, nieskończonej, której ostateczna postać jest cały czas kształtowana przez użytkownika. Ważną rolę w hipertekście odgrywają linki, ponieważ to one umożliwiają odbiorcy konstruowanie tekstu w sieci. Porównanie różnych poglądów na istotę tekstu i zestawienie ich z charakterystyką hipertekstu pozwala na wskazanie ważnych cech tekstu sieciowego.

Słowa kluczowe


tekst; hipertekst; tekst w sieci; nowe media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Lublin 2009.

Celiński P., Wyzwania hipertekstu – granice nieograniczonego, [w:] Estetyka wirtualności, pod red. M. Ostrowskiego, Kraków 2005, s. 386-397.

Dobrzyńska T., Tekst, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993, s. 283-304.

Dobrzyńska T., Tekst: próba syntezy, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 2, s. 142-183.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Internetowe gatunki dziennikarskie, pod. red. W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2010.

Słownik terminów literackich, pod red. M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, A. Okopień-Sławińskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 1998.

Jastrzębski J., Chaos, baza danych i internetowe gatunki dziennikarskie, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, pod. red. W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2010, s. 27-33.

Kalaga W., Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Kraków 2001.

Łotman J., Tekst i poliglotyzm kultury, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty. Antropologia Kultury. Etnografia. Sztuka” LXX 2016, nr 3-4, s. 139-146.

Snopek Jerzy, Uwagi o hipertekście, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, pod. red. W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2010, s. 20-26.

Szczęsna E., Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, [w:] Tekst (w) sieci. Tekst, język gatunki, t.1, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2009, s. 67-75.

Wolek B., Kategoria odbiorcy „w Sieci”. Internetowe linki jako potencjał kreacji nieskończonych przestrzeni wirtualnych, [w:] Estetyka wirtualności, pod red. M. Ostrowskiego, Kraków 2005, s. 475-483.

Żukowska D., Funkcje słowa w cyberkulturze, [w:] Słowo w kulturze współczesnej, pod red. K. Flader, W. Kaweckiego, Warszawa 2009, s. 289-302.

Żydek-Bednarczuk U., Tekst w Internecie i jego wyznaczniki, [w:] Dialog a nowe media, pod red. J. Grzeni, M. Kity, Katowice 2004, s. 11-21.

Żyłko B., Jurij Łotman: od poetyki strukturalnej do semiotycznej teorii kultury, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty. Antropologia Kultury. Etnografia. Sztuka” LXX 2016, nr 3-4, s. 143-146.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.115-125
Data publikacji: 2019-01-01 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2018-05-17 19:54:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 844
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.