Polka w puszczach Parany Michaliny Isaakowej – wprowadzenie do edycji krytycznej

Aleksandra Lipiec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest wprowadzeniem do edycji krytycznej książki Polka w puszczach Pa- rany (1937) Michaliny Isaakowej. Autorka – przedwojenna badaczka owadów – stworzyła dzieło uchodzące za przełomowe w dziedzinie podróżopisarstwa kobiecego. Nie doczekało się ono dotąd wydania, w którym tekst zostałby starannie zmodernizowany, zredagowany, opatrzony przypisa- mi objaśniającymi i komentarzem edytorskim oraz poprzedzony wprowadzeniem o charakterze krytycznoliterackim. Celem pracy jest wypełnienie tej luki, jak również przywrócenie pamięci o zapomnianej dziś pisarce oraz jej utworze, który nosi cechy publikacji popularnonaukowej – ma wartość merytoryczną, mimo że autorka zajmowała się badaniami entomologicznymi amatorsko.


Słowa kluczowe


Michalina Isaakowa, podróżopisarstwo, edycja krytyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008.

Atlas podróżników polskich [audycja radiowa Programu Drugiego Polskiego Ra- dia z 25.08.2014, godz. 18.00], online: http://www.polskieradio.pl/8/4650/Arty- kul/1214497,Polka-w-puszczach-Parany [dostęp: 14.09.2017].

Badowski R., Odkrywanie świata. Polacy na sześciu kontynentach. Rzecz o osiągnięciach polskich podróżników. Podróże, wyprawy, ekspedycje naukowe, przygody, rekordy, niezwykłe wyczyny. Opisy, relacje, wspomnienia, fotografie, ilustracje, mapki. Historia i współczesność – fakty, legendy, anegdoty, wyd. II, Bielsko-Biała 2002.

Borkowska G., Polskie doświadczenie kolonialne, „Teksty Drugie” 2007, nr 4, s. 15–25, online: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=51188 [dostęp: 17.09.2017].

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, podręcznik, Kraków 2006. Badiyan-Siekierzycka N., Podróżniczki i pisarki – Michalina Isaakowa, Jadwiga Toeplitz

-Mrozowska, Edith Durham, [w:] Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszą- cych w latach 1918–1939, pod red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirskiej, K. Cierzan, P. Biczkowskiej, Kraków 2011.

Eichler W., Ś.p. Juliusz Isaak (Wspomnienie pośmiertne), „Polskie Pismo Entomo- logiczne” 1923, 2(4), s. 1–2, online: http://baza.biomap.pl/en/getpdf/17545_ Eichler_W_1924%281923%29a.pdf [dostęp: 17.09.2017].

Golicka-Jabłońska M., Michalina Isaakowa i jej podróże, „Tygiel Kultury” 2012, nr 7/9, s. 105–113.

Kania M., „Nowa Polska” – plany kolonizacji polskiej w Brazylii, „Przegląd Polonijny” 2004, z. 4, s. 131–142.

Kapuściński S., Michalina Hochbaum-Isaakowa, „Wszechświat. Pismo przyrodnicze” 1991, t. 92, nr 4, s. 66 – 69, online: http://www.ptpk.org/archiwum/pdf_1991/ wszechswiat_1991_004.pdf [dostęp: 20.09.2017].

Lepecki M., Parana i Polacy, Warszawa 1962.

Zob. Zgon polskiej uczonej w puszczach peruwiańskich, „Dzień dobry!”, 27 listopada 1937, nr 329, s. 1.

Mazurek J., Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Warszawa 2006.

Obecność polska w Brazylii, materiały z Sympozjum Brazylia–Polska, Kurytyba 1988. Pratt M.L., Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, przeł.

E.E. Nowakowska, Kraków 2011.

Siemiradzki J., Za morze! Szkice z wycieczki do Brazylii, Lwów 1891.

The economics of the ecosystems & biodiversity. An interim report, Cambridge 2008, on- line: http://ziemianarozdrozu.pl/dl/teeb_report.pdf [dostęp: 20.09.2017].

„Wiadomości Entomologiczne” 2001, vol. XX, suplement: Almanach entomologów pol- skich XX wieku pod red. M. Bunalskiego, J.J. Lipy, J. Nowackiego, online: http://pte. au.poznan.pl/we/archiv/WE20_Supl_Almanach.pdf [dostęp: 17.09.2017].

Ziemacki J., Polka rusza do Parany, „National Geographic Traveler” 2016, nr 11 (108), s. 124–129.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.129-141
Data publikacji: 2019-01-01 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-06-26 12:21:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 746
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.