Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Publikowanie artykułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych o Europie Środkowej i Wschodniej, przede wszystkim o regionie wyznaczonym przez dwa łańcuchy górskie – Karpaty i Bałkany, leżące tylko w tej części Europy. Szeroki zakres tematyczny – politologia, historia, socjologia, kulturoznawstwo i medioznawstwo.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Redakcja czasopisma w trosce o zachowanie najwyższych standardów, wdrożyła procedurę recenzowania tekstów zgodną z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

 1. Redakcja przyjmuje do opublikowania tylko tekst przygotowany zgodnie z zasadami warsztatowymi i edytorskimi określonymi w Instrukcji dla autorów. Oceny formalnej dokonuje sekretarz redakcji oraz zawiadamia autora artykułu w formie elektronicznej o podjętej decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia tekstu przez redakcję.
 2. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje dwóch niezależnych i kompetentnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu.
 3. W przypadku artykułu napisanego w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
 4. Wykonywanie recenzji odbywa się za zachowaniem zasad poufności – recenzent i autor artykułu nie znają swoich tożsamości przed wykonaniem opinii i jej odesłaniem do redakcji.
 5. Redakcja dokonuje sprawdzenia ewentualnego konfliktu interesów między recenzentem a autorem artykułu.
 6. Recenzja ma formę pisemną i elektroniczną oraz kończy się jednoznacznym wnioskiem w sprawie publikacji lub odrzuceniem opiniowanego artykułu.
 7. Kryteria sporządzania opinii są zwarte w Arkuszu recenzji; redakcja odrzuca recenzje niespełniające tych kryteriów pod względem formalnym oraz merytorycznym. Arkusz recenzji jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.
 8. W przypadku zaistnienia dwóch spornych opinii redakcja powołuje trzeciego recenzenta.
 9. Wniosek generalny, ocena tekstu oraz uwagi szczegółowe są przekazywane autorowi artykułu, który ma obowiązek się do nich odnieść w formie elektronicznej i pisemnej. W sytuacji spornej między autorem tekstu a recenzentem w odniesieniu do uwag szczegółowych, redakcja podejmuje ostateczną decyzję o konieczności uwzględnienia przez autora zawartych w recenzji propozycji zmian.
 10. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma. W sytuacjach wątpliwych zasięga opinii Komitetu Redakcyjnego.
 11. Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest podawana w każdym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej w formie alfabetycznej.

 

Harmonogram publikacji

W 2016 roku redakcja planuje  wydanie dwóch numerów czasopisma. Teksty do numeru pierwszego będą przyjmowane do 31 marca 2016 roku. (numer z datą 2015 rok) oraz do 31 czerwca 2016 roku.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

ccby

 

Zespół recenzentów

 • Marko Babić (Polska, Uniwersytet Warszawski)
 • Stanisław Balik (Republika Czeska, Uniwersytet Masaryka w Brnie)
 • Agnieszka Bryc (Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Mirosław Filipowicz (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Paweł Frankowski (Polska, Uniwersytet Jagielloński)
 • Andrzej Gil (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Pál Attila Illés, (Węgry, Uniwersytet w Pilicsabie)
 • Wasyl Klymonchuk (Ukraina, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku)
 • Tomasz Kuczur (Polska, Uniwersytet Bydgoski im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Elżbieta Kużelewska (Polska, Uniwersytet w Białymstoku)
 • Myroslava Lendel (Ukraina, Uniwersytet Narodowy w Użgorodzie)
 • Miroslav Michela (Słowacja, Słowacka Akademia Nauk)
 • Konrad Morawski (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Politologii)
 • Andrzej Podraza (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Magdalena Rekść (Polska, Uniwersytet Łódzki)
 • Nartsiss Shukuralieva (Polska, Uniwersytet Bydgoski im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Tomáš Šmíd (Republika Czeska, Uniwersytet Masaryka w Brnie)
 • Zdravko Stamatosky (Macedonia)
 • Barbara Stoczewska (Polska, Uniwersytet Jagielloński)
 • Lech Aleksy Suchomłynow (Ukraina, Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu)
 • Joanna Taczkowska-Olszewska (Polska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

 

Dobre praktyki w „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” – „Sectio Balcaniensis et Carpathiensis”

Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań w zakresie zachowania wysokiej jakości oraz rzetelności i oryginalności publikowanych badań, w tym między innymi ponosi odpowiedzialność za zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu. Autorzy artykułów deklarują pisemnie oryginalność treści tekstu złożonego do druku, a po jego zakwalifikowaniu do druku autorzy są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona lub zaakceptowanego do druku w innej publikacji naukowej (czasopiśmie naukowym, pracy zbiorowej, monografii) w jakiejkolwiek formie.

W celu zapewnienia wysokiej rzetelności naukowej redakcja czasopisma wdrożyła i stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikowanych materiałów naukowych, między innymi przez przeciwdziałanie zjawisku ghostwriting i guest authorship. W pierwszym przypadku chodzi o zjawisko ukrytego przed czytelnikami wkładu do publikacji innej osoby niż autor tekstu, a w drugim – o zjawisko znikomego lub fałszywego uczestnictwa autora w artykule, mimo podania nieprawdziwej deklaracji o autorstwie lub współautorstwie.

Dbając o jakość publikacji w czasopiśmie redakcja stosuje następujące procedury właściwe dla reprezentowanej dziedziny i dyscypliny w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz formy uczestnictwa w publikacji, np. autorstwo koncepcji, założeń, metod, technik, załączników wykorzystywanych w przygotowaniu publikacji). Ten obowiązek spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym tekst do druku.

2. Redakcja wyjaśnia w Instrukcji dla autorów, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki stosowania tych praktyk będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych).

3. Redakcja wymaga od autorów przekazania informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym zwłaszcza o wkładzie finansowym podmiotów naukowo-badawczych oraz innych instytucji (financial disclosure).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.