In a World of Disability: A Few Reflections on the Film “Wonder” by Stephen Chbosky

Małgorzata Gajak-Toczek

Abstract


In the article, I presented the life of a boy with a deformed face. I focused my attention on the relations with his parents and sister as well as with the peer group. I drew attention to the importance of family support in the process of adapting a disabled person to life. By introducing Auggie’s relations with peers, I emphasized the way of children from stereotypical thinking to an open attitude toward the needs of the Other thanks to the ideas of “homeopathic” pedagogy. In the end, I included recommendations for Polish language teachers about the potential of Chbosky’s film in shaping attitudes of tolerance and empathy towards others.


Keywords


disability; relations; parents; film; “homeopathic” pedagogy; Chbosky

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bednarkowa, W. (2006). Dydaktyka „homeopatyczna”. W: B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska (red.), Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog (s. 95–106). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Biedrzycka, B. (2007). Rodzina dziecka niepełnosprawnego. Wybrane zagadnienia. Świdnica: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Cieślikowska, D., Kawalska, A. (oprac.). (2017). Materiały pomocnicze dla nauczycieli – Kino Klasa. Pobrane z: http://www.kinoklasa.pl/Cudowny_materialy_dla_nauczycieli_29_11.pdf [dostęp: 10.06.2021].

Dykcik, W. (1979). Współpraca szkoły specjalnej ze środowiskiem. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Dykcik, W. (2001). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Goffman, E. (2007). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Janion, E. (2007). Dziecko przewlekle chore w rodzinie. Zielona Góra: Oficyna Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konarska, J. (2008). Inny – nie znaczy gorszy. W: L. Frąckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (s. 134–143). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kowalik, S. (2007). Bariery utrudniające włączanie osób niepełnosprawnych wżycie społeczne. Próba sformułowania nowego podejścia teoretycznego. Nauka, nr 3, 49–69.

Martyniuk, M. (2010). Miłość ponad niepełnosprawność. Refleksje na podstawie filmu „Moja lewa stopa”. Biblioterapeuta, nr 2(51), 27–28.

Mikrut, A. (2004). Uczniowie z upośledzeniem umysłowym jako ofiary międzyrówieśniczej przemocy i agresji w szkole ogólnodostępnej – wstępne rozeznanie problemu. W: Z. Gajdzica, A. Klinik (red.), Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych (s. 255–266). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Monolith Films. (2018). USA 2017 Czas trwania – Cudowny Chłopak. Pobrane z: http://cudownychlopak.pl/wp-content/uploads/2017/12/pressbook_cudowny_chlopak.pdf [dostęp: 9.06.2021].

Otto, W. (2012). Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Palacio, R.J. (2012). Wonder. New York: Alfred A. Knopf.

Palacio, R.J. (2017, 2020). Cudowny chłopak. Warszawa: Wydawnictwo Albatros.

Program edukacyjny z okazji premiery filmu „Cudowny chłopak”. Pobrane z: http://www.nowaera.pl/o-nas/programy-edukacyjne/edukacja-filmowa/cudowny-chlopak [dostęp: 10.06.2021].

Rosenthal, R. (2000). Expectancy effects. W: A.E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of Psychology (Vol. 3; s. 294–296). Washington: American Psychological Association, DOI: https://doi.org/10.1037/10518-137.

Rybicka, E. (2008). Od doświadczenia nowoczesności do doświadczenia inności (kilka pomysłów do możliwej antropologii literatury). W: A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz, B. Giza (red.), Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze (s. 49–62). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.

Rzeźnicka-Krupa, J. (2013). Inny i pedagogika. Doświadczanie inności i relacje z innym jako istotne kategorie nauk o wychowaniu. Studia Edukacyjne, nr 28, 31–45.

Sadowska, S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Sendecka, E., Wiśniewska, E., Krajewska-Kułak, E., Kułak, W. (2010). Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Praca Poglądowa/Review Paper, vol. 19(37), 67–73. Pobrane z: https://neurologia-dziecieca.pl/neurologia_37-67-73.pdf [dostęp: 11.06.2021].

Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl [dostęp: 10.06.2021].

Sokołowska, M., Ostrowska, A. (1976). Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Warszawa: Ossolineum.

Speck, O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szumski, G. (2005). Integracja szansą na normalizację życia osób niepełnosprawnych. W: D. Gorajewska (red.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Tischner, J. (2017). Inny. Eseje o spotkaniu. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Trębicka-Postrzygacz B., Roguska A. (2015). Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami – normalność w nienormalności. W: E. Jarmoch, J. Zienkiewicz (red.), Człowiek w środowisku społecznym. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Dyrdzie (s. 407–422). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Turska, D. (2018). Efekt oczekiwań personalnych w edukacji. Implikacje dla nauczycieli. Annales UMCS. Sectio J – Paedagogia-Psychologia, vol. 31, nr 3, 121–132, DOI: https://doi.org/10.17951/j.2018.31.3.121-132.

Twardowski, A. (2008). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 18–53). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zacharuk, T., Zaremba, W. (2003). Niepełnosprawność jako czynnik dyskryminujący w percepcji młodzieży. Raport badań. Opieka – Wychowanie – Terapia, nr 3, 23–29.

Ziemska, M. (1973). Analiza postaw rodzicielskich w rodzinach dzieci znerwicowanych. W: M. Grzywak-Kaczyńska, E. Węgrzynowicz (red.), Problemy psychoterapii dzieci i młodzieży (s. 67–81). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Zwierzchowski, P. (2004). Doświadczanie inności. Filmowy wizerunek osób niepełnosprawnych. Polonistyka, nr 5, 53–56.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.77-92
Data publikacji: 2022-12-28 15:43:54
Data złożenia artykułu: 2021-06-30 22:41:01


Statistics


Total abstract view - 428
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.