Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Annales UMCS sec. F publikuje rezultaty badań historyków: od średniowiecza po dzieje najnowsze. Dominuje historia polityczna, ale także dzieje społeczne, mikrohistoria zarówno na ziemiach polskich, jak i za granicą.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Procedurze recenzowania poddawane są artykuły po wstępnej ocenie i akceptacji redakcji czasopisma.
 2. Do oceny powoływani są dwaj niezależni recenzenci spoza macierzystego instytutu – samodzielni pracownicy nauki w stopniu nie niższym niż doktor habilitowany. 
 3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double –blind- review proces) 
 4. Recenzja powinna być wprowadzona w panelu redakcyjnym czasopisma. Recenzja ma być zakończona jednoznaczną konkluzją co do dopuszczenia lub odrzucenia ocenianego artykułu. 
 5. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane. Raz w roku Annales UMCS, sec. F podaje je do publicznej wiadomości.

 

Harmonogram publikacji

Nabór artykułów do vol. 74 za 2019 rok trwa do 30 września 2019 r.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Indeksowanie w bazach

 • BazHum
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC De Gruyter - IBR (International Bibliography of Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences)
 • De Gruyter - IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences)
 • EBSCO - Historical Abstracts
 • EBSCO - TOC Premier
 • Google Scholar
 • International Medieval Bibliography
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest - Research Library
 • ReadCube
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WorldCat(OCLC)

 

Lista recenzentów

prof. Witalij Andriejev (Chersoński Uniwersytet Państwowy, Ukraina)

dr hab. Zbigniew Dalewski (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur (Polska Akademia Nauk)

dr hab. Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. Ihor Hyrych (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Jolanta Kolbuszewska (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Adam Krawiec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Polska Akademia Nauk)

dr hab. Dorota Malczewska – Pawelec (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr hab. Aneta Pieniądz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Joanna Sadowska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński  (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Janusz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie naukowym Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia

W trosce o wysoką jakość publikacji oraz uczciwość naukową, redakcja czasopisma „Annales UMCS sec. F” postuluje wymóg stosowania się do niżej wskazanych zasad etycznych. Zasady te obowiązują zarówno autorów zgłaszanych publikacji naukowych, redaktorów, recenzentów, jak i członków Redakcji.

Autorzy

Za autora tekstu uznaje się osobę, która wniosła twórczy wkład w opracowanie koncepcji tekstu, realizację badań oraz interpretację uzyskanych wyników. Osoba przesyłająca artykuł naukowy, zobowiązana jest do przekazani informacji o wszystkich autorach, wraz z określeniem ich wkładu w powstanie tekstu. Stosowny formularz znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

Autor powinien podać informacje o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, jako że mogą one mieć wpływ na uzyskane wyniki badań podane w tekście.

Plagiat i autoplagiat traktowane są jako praktyki niedozwolone. Artykuły przesyłane do „Annales UMCS sec. F” mogą być tylko i wyłącznie tekstami oryginalnymi, które nie naruszają praw autorskich innych osób oraz nie zostały wcześniej opublikowane ani złożone do druku w innym czasopiśmie. Za nieetyczne uznaje się działania związane ze złożeniem tekstu, będącego tłumaczeniem na inny język publikacji już wcześniej ogłoszonej drukiem.

Niedozwolone są wszelkie działania związane z praktykami ghostwritingu i guest authorship jako przejawami nierzetelności naukowej.

Przez ghostwriting rozumie się sytuację, w której dana osoba, wnosząca istotny wkład w powstanie tekstu, nie została wskazana jako jeden z autorów lub nie wymieniono jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Za guest authorship uznaje się sytuację, gdy wkład danej osoby w powstanie tekstu jest nieznaczny lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to została ona wskazana jako jeden z autorów publikacji.

Ujawnienie jednej lub kilku z opisanych powyżej sytuacji będzie skutkować odrzuceniem tekstu.

Redakcja

Redaktor naczelny odpowiada za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane, a które nie. Przy podejmowaniu decyzji posiłkuje się konkluzjami płynącymi z recenzji oraz opiniami sekretarzy oraz Rady Naukowej. Redaktor naczelny odrzuca nadesłany artykuł w przypadku ujawnienia plagiatu, autoplagiatu, zastrzeżeń co do respektowania praw autorskich osób trzecich oraz wątpliwości co autorstwa bądź współautorstwa artykułu.

Pochodzenie autora, jego narodowość, przynależność etniczna, rasa, wyznawana religia, płeć, orientacja seksualna czy wyznawane poglądy polityczne nie mają żadnego przełożenia na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanego przez niego tekstu.

Redakcja nie ujawnia danych autorów recenzentom ani danych recenzentów autorom.

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób afiliowanych w tej samej instytucji co autor ani pozostających ze sobą w bezpośrednich relacjach osobistych.

Recenzent

Podstawowym wyznacznikiem sporządzanej recenzji powinien być jej obiektywizm, a w polemice z autorem powinny być podnoszone argumenty merytoryczne i naukowe, wyrażone w sposób jasny i zrozumiały. Krytyka personalna jest niedopuszczalna.

Recenzowane prace są poufne, nie mogą być przekazywane ani okazywane osobom trzecim. Za praktykę niestosowną uznaje się również dyskusję nad nimi poza gronem Redakcji i Rady Naukowej.

Wszystkie recenzje są sporządzane anonimowo.

Recenzenci mają obowiązek zrezygnowania z pisania recenzji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów wynikającego z relacji z autorem bądź instytucją przez niego reprezentowaną.

Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszystkich przypadkach czy podejrzeniach naruszenia przez autora artykułu standardów etycznych.

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w wyznaczonym terminie

powinien jak najszybciej poinformować o tym Redakcję i zrezygnować z funkcji recenzenta

Wyżej wskazane zasady etyczne zostały opracowane w oparciu o Zalecenia COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors. (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych).