Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Prezentacja wyników badań w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliologii, wymiana doświadczeń w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej, cel dydaktyczny w odniesieniu do studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

 

Działy

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały i Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza UMCS.
  • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  • Preferowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
  • W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Nazwiska recenzentów rozpraw naukowych ujawniane są dopiero w publikowanej pracy.
  • Recenzja negatywna powoduje odrzucenie tekstu przez redaktora naczelnego. Tekst poprawiony po recenzji negatywnej podlega ponownemu recenzowaniu.

 

Harmonogram publikacji

– do 31 marca roku poprzedzającego wydanie tomu należy zgłaszać propozycje artykułów  – do 31 sierpnia roku poprzedzającego wydanie tomu należy przesłać tekst artykułu

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

ccby

 

Zespół recenzentów

Dr hab. Mariola Antczak, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński

Dr Marian Butkiewicz, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr Roman Chymkowski, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Grzegorz Figiel, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Gondek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Anna Gruca, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Janusz Kostecki, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Renata Malesa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Jarosław Pacek, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Prof. dr hab. Irena Socha, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Maja Wojciechowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Dir. Jayanti Addleman, Monterey County Free Libraries

 

Indeksowanie w bazach

Polska Bibliografia Bibliologiczna, Bibliografia Zawartości Czasopism, BazHum, CEJSH