Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Prezentacja wyników badań w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliologii, wymiana doświadczeń w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej, cel dydaktyczny w odniesieniu do studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

 

Działy

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Zagadnienia bibliologii i informacji naukowej

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały i Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza UMCS.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Preferowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 • W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Nazwiska recenzentów rozpraw naukowych ujawniane są dopiero w publikowanej pracy.
 • Recenzja negatywna powoduje odrzucenie tekstu przez redaktora naczelnego. Tekst poprawiony po recenzji negatywnej podlega ponownemu recenzowaniu.

 

Harmonogram publikacji

– do 31 marca roku poprzedzającego wydanie tomu należy zgłaszać propozycje artykułów  – do 31 sierpnia roku poprzedzającego wydanie tomu należy przesłać tekst artykułu

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

ccby

 

Zespół recenzentów

2015

Dr hab. Mariola Antczak, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński

Dr Marian Butkiewicz, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr Roman Chymkowski, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Grzegorz Figiel, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Gondek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Anna Gruca, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Janusz Kostecki, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Renata Malesa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Jarosław Pacek, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Prof. dr hab. Irena Socha, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Maja Wojciechowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Dir. Jayanti Addleman, Monterey County Free Libraries

 

2016

Dr hab. Mariola Antczak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Marian Butkiewicz, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr Roman Chymkowski, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Grzegorz Figiel, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Prof. dr hab. Elżbieta Gondek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Anna Gruca, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Janusz Kostecki, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Renata Malesa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Jarosław Pacek, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Dr hab. Maja Wojciechowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Dir. Jayanti Addleman, Monterey County Free Libraries, USA


2017

Dr hab. Mariola Antczak, Prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Marian Butkiewicz, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Anna Gruca, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dariusz Grygrowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Grzegorz Nieć, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr Mikołaj Ochmański, Uniwersytet Warszawski

Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Irena Socha, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Agata Walczak-Niewiadomska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Marek Tobera, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Grażyna Wrona, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

2018

Dr Radosław Bomba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Marian Butkiewicz, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II

Dr hab. Grzegorz Nieć, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr Mikołaj Ochmański, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Irena Socha, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Marek Tobera, Uniwersytet Warszawski

Dr Przemysław Wiatr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak–Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Grażyna Wrona, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie2019

Dr hab. Artur Jazdon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Adam Kopciowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Janusz Łosowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Grzegorz Nieć, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Beata Piecychna, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Jarosław Rolewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu2020

Dr hab. Agnieszka Gołda, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Dariusz Grygrowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Artur Jazdon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2021

Dr hab. Mariusz Bartnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Tomisław Giergiel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Agnieszka Gołda, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Artur Znajomski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Indeksowanie w bazach

Polska Bibliografia Bibliologiczna, Bibliografia Zawartości Czasopism, BazHum, CEJSH

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma „Folia Bibliologica”

Redakcja czasopisma „Folia Bibliologica” dba o utrzymywanie standardów etycznych w publikacjach naukowych. Publikowane artykuły są oceniane pod kątem rzetelności, oryginalności i spełniania standardów etycznych. Poniższe zasady zostały oparte na zaleceniach Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics  - COPE) zawartych w COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf).

Redakcja

 1. 1.      Redakcja czasopisma „Folia Bibliologica” oświadcza, że wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i notyfikowane właściwym podmiotom, w szczególności instytucjom, które zatrudniają autora oraz stowarzyszeniom naukowym i wydawniczym.
 2. 2.      Redakcja w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację i procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu. Należy przy tym określić autora koncepcji, założeń i metod, które wykorzystano przygotowując publikację. Odpowiedzialność w powyższym zakresie w pierwszej kolejności ponosi osoba zgłaszająca tekst.
 3. 3.      Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności naruszania zasad etyki w nauce.
 4. 4.      Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności tzw. Ghostwriting i Guest Authorship. Jako Ghostwriting traktuje się wszelkie sytuacje wniesienia przez daną osobę istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia jej udziału jako jednego z autorów publikacji, bądź bez wymienienia roli tej osoby w podziękowaniach zawartych w publikacji. Jako Guest Authorship redakcja traktuje wszelkie sytuacje, w których udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to widnieje on jako autor lub współautor publikacji.

      Recenzenci

      Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji       recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności         zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających            przygotowanie recenzji.

Autorzy

1. Publikacje zgłaszane do czasopisma „Folia Bibliologica” powinny być oryginalne, rzetelne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma.
2. Redakcja czasopisma nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach.

Plagiat
Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku, koncepcji teoretycznej lub wniosków końcowych. Przypadki popełnienia plagiatu będę przez redakcję ujawniane i zgłaszane właściwym organom.