Polska Bibliografia Naukowa – powstanie, rozwój i znaczenie

Barbara Woźniak, Agnieszka Zawadzka

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeanalizowano rozwój systemu instytucjonalnej ewaluacji nauki w Polsce. Szczegółowo omówiono Polską Bibliografię Naukową (PBN) – jej transformację, stan obecny, funkcjonalność, potrzeby, oczekiwania użytkowników oraz znaczenie i zadania na przyszłość. PBN jest istotnym portalem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz bazą bibliograficzno-analityczną zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Ranga PBN wynika z przypisywanej jej roli oficjalnego źródła danych, wykorzystywanego w procesie ewaluacji jednostek naukowych, a w konsekwencji służącego do podziału dotacji w szkolnictwie wyższym.


Słowa kluczowe


Polska Bibliografia Naukowa, POL-on, system ewaluacji nauki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk A.E., Bibliografia Dorobku Pracowników Naukowych Uniwersytetu Śląskiego – doświadczenia ostatniej dekady, [w:] Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia, red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2018, s. 245–255.

Barańska-Malinowska B., Wpływ systemu POL-on na dokumentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych, „Studia o Książce i Informacji” 2016, nr 35 („Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3761). DOI: 10.19195/2300-7729.35.4.

Brzeziński J.M., Reguły parametryzacji, „Forum Akademickie” 2007, nr 2, s. 21–24.

Brzeziński P., Szewczuk K., Kiliszek W., Polska Bibliografia Naukowa, Moduł Sprawozdawczy i system POL-index oczami dotychczasowego operatora systemu – nowości, wyzwania, podsumowanie, „Biuletyn EBIB” 2016, nr 3 (165), s. 1–21, [online], http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/217 [dostęp: 15.09.2021].

Buchmann K., Ukryta twarz rankingów szkół wyższych, „Gazeta Wyborcza” 4.10.2013, s. 13.

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, [online], https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf [dostęp: 15.12.2021].

Komperda A., Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN, „Studia o Książce i Informacji” 2016, nr 35, s. 29–46. DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.35.2.

Komunikat Komisji Ewaluacji Nauki w sprawie podziękowań za zaufanie okazane przez organy kolegialne nauki i szkolnictwa wyższego, „Forum Akademickie” 2021, [online], https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/komunikat-komisji-ewaluacji-nauki-2/ [dostęp: 30.03.2022].

Kozłowski M., Ekosystem PBN, [online], https://docplayer.pl/23260111-Ekosystem-pbn-marek-kozlowski.html [dostęp: 20.09.2021].

Kubrak W., Szczęsna D., Doświadczenia Politechniki Warszawskiej we wprowadzaniu danych do systemu POL-on, „Forum Bibliotek Medycznych” 2016, nr 1 (17), s. 179–186.

Maćkiewicz K., Bazy publikacji pracowników w ocenie sprawozdawców wydziałowych, [w:] Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?, red. K. Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2018, s. 97–110.

Mróz K., Ewaluacja jakości działalności naukowej, 2019, s. 166–170, [online], http://publikacje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/Mr%c3%b3z.pdf [dostęp: 10.11.2021].

O systemie, [online], https://polon.nauka.gov.pl/polon/system [dostęp: 13.11.2021].

Oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki z dnia 11 lutego br. w sprawie znowelizowanego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, „Newsletter Akademicki. Perspektywy”, [online], https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5566&catid=24&Itemid=119 [dostęp: 30.03.2022].

Paszkowska M., Polska Bibliografia Naukowa w świetle nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Łódź 12 czerwca 2019, [online], http://1kbsw.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/2019-06-Paszkowska.pdf [dostęp: 21.09.2021].

PBN. Publikacje w Profilu Instytucji, [online], https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje-w-profilu-instytucji/ [dostęp: 15.12.2021].

PBN. Widok publiczny Profilu Autora, [online], https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/widok-publiczny-profilu-autora/ [dostęp: 15.12.2021].

POL-on 2.0 i systemy powiązane, [online], https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-i-systemy-powiazane/ [dostęp: 21.11.2021].

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (DZ. U. 2018 poz. 1668). Analiza wybranych zagadnień, [online], https://ipin.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/IPiN_ -Prezentacja_na_Radzie_Naukowej_18_10_2018_Ustawa2_0z1102018_projekty_rozporzadzen_Ewaluacja_jakosci_dzialalnosci_naukowej.pdf [dostęp: 30.03.2022].

Rozkosz E.A., Drabek A., Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej, „Biuletyn EBIB” 2016, nr 3 (165), s. 1–18, [online], http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/213 [dostęp: 15.09.2021].

Rozkosz E., Raport z badań użytkowników Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, [online], figshare. Journal contribution. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4233851.v1 [dostęp: 30.03.2022].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, Dz.U.

z 2016 r. poz. 2154.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, Dz.U. z 2015 r., poz. 944.

Skoczeń B., A+ tylko za naprawdę wybitne osiągnięcia, „Forum Akademickie” 2020, nr 12, [online], https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-12-2020/a-tylko-za-naprawde-wybitne-osiagniecia%e2%80%a9/ [dostęp: 10.11.2021].

Skoczeń B., Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin, „Forum Akademickie” 2019, nr 5, [online], https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/05/nowa-dynamika-ewaluacji-i-kategoryzacji-dyscyplin/ [dostęp: 10.11.2021].

Stefańczuk M., Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-index, 18 maja 2015 r., [online], https://docplayer.pl/3433013-Konferencja-pol-on-moduly-orpd-pbn-polindex-malgorzata-stefanczuk-opi-pib-mstefanczuk-opi-org-pl-18-maja-2015-r.html [dostęp: 15.09.2021].

System POL-on, [online], https://polon.nauka.gov.pl/system-polon [dostęp: 21.11.2021].

Szewczyk-Kłos D., Pisarek E., Repozytorium instytucjonalne wobec Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, [online], https://repo.uni.opole.pl/docstore/download/UO4281580453e84254a092baf2196eef91/Szewczyk-KlosDPisarekE-Repozytoriuminstytucjonalne.

pdf [dostęp: 15.09.2021].

Tomczyńska E., Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w perspektywie współpracy z Polską Bibliografia Naukową, [w:] Bibliografi@: historia, teoria, praktyka, red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Wyd. SBP, Warszawa 2016, s. 291–299.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 249.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 84, poz. 455.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668, [online], https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf [dostęp: 10.11.2021].

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 249.

Żylicz M., Ocena parametryczna dzisiaj i jutro, „Forum Akademickie” 2006, nr 6, s. 22–24.

Żylicz M., Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, nr 2(50), s. 41–57. DOI 10.14746/nisw.2017.2.1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2021.63.91-109
Data publikacji: 2022-10-25 09:57:46
Data złożenia artykułu: 2021-12-17 14:08:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 466
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Barbara Woźniak, Agnieszka Zawadzka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.