Reference books of document science and related subjects

Svitlana Lisina

Streszczenie w języku polskim


The paper describes the features of encyclopaedic, dictionary and reference books, covering issues of document science and related disciplines; defines reference books significance for shaping the content of scientific information in the field and outlines the prospects for their use in the practice of educational institutions of Ukraine.


Słowa kluczowe


reference books, document science, information science

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Архівістика : термінол. словник / Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства ; авт.-упоряд. Є. Новохатський, К., 1998.

Бездрабко, В.В., Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток, К.: Четверта хвиля, 2009.

Боряк, Г.В., Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування // Спеціальні історичні дисципліни. — Вип. 21: Електронні інформаційні ресурси, К., 2013. — С. 73—89

Велика українська енциклопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gue.microdb.com/.

Добко, Т.В., Українська енциклопедія в електронному середовищі // Українська енциклопедистика: матер. ІІІ міжнар. наук. конф. (22—23 жовтня 2013 р., Київ), К., 2014. — С. 45—50.

ДСТУ 2732-2004, Діловодство й архівна справа Терміни та визначення понять. – Вид. Офіційне, К. : Держспоживстандарт України, 2005.

Електронні видання [Текст] : довідник / уклад. Т. Ю. Киричок. - К. : "КПІ", 2011.

Енциклопедія історії України: У 10 т. / ред. Смолій В.А. та ін. - К.: Наук. думка, 2003-2013.

Енциклопедія сучасної України: У 25 т. / гол. редкол. : І.М. Дзюба (співгол.), А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін. – К.: НАН України ; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка, 2001

Енциклопедія українознавства / під гол. ред. В. Кубійовича. – Мюнхен; Париж; Нью-Йорк, 1949–1989. – Т. 1. – С. 6.

Железняк, М.Г. Історія енциклопедичної справи в Україні // Україна дипломатична. Вип. 10, К., 2009.

Ильганаева, В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник., Х. : КН Городская типография, 2009.

Інформаційні ресурси: словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ наук.-пед. б-ка України ім. В.О.Сухомлинського ; / [уклад.: П.І.Рогова, Я.О.Чепуренко, С.М.Зозуля, І.Г.Лобановська]. – К.: [Нілан-ЛТД], 2012.

Книгознавство: термінологічний словник (редакційно-видавнича справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяльність) : словник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за заг. ред. В. О. Жадька]. – К. : Експрес-Поліграф, 2012.

Коллін, П. Г., Англо-український словник друкарської і видавничої справи: понад 9000 термінів, Х. : Каравела, 2002.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / наук. ред.: Г. М. Швецова-Водка, К. : Кн. палата України, 1999.

Кушнаренко, Н.Н., Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры, К. : Знання, 2006.

Лейчик, В.М., Исходные понятия, основные положения, определения современного терминоведения и терминографии // Вестн. Харьк. политехн. ун-та. – 1994. – N 19. – Вып. 1. – С. 147.

ЛНБ ім. В.Стефаника HAH України. Відділ рукописів. - Ф. 270 (І.Раковський). - Спр. 133. - Арк.

Огар, Е., Українсько-російський і російсько-український словник-довідник з видавничої справи , Л. : Палітра друку, 2002.

Поліграфія та видавнича справа: рос.-укр. тлумач. слов. / уклад.: Б. В. Дурняк та ін., Л.: Афіша, 2002.

Раковський І. Якою буде наша енциклопедія?; Деякі сумніви й їх розв'язка // Діло. – 1930. – 8 лют. – № 30.

Словник книгознавчих термінів: понад 1400 термінів / уклад.: В. Я. Буран [та ін.]. , К. : Книжкова палата України, 2003.

Словник-довідник основних видавни¬чих термінів (для практики наукових установ) / пер. і упорядк. А.І. Радченко; Наук.-вид. рада НАН України, К.: Академперіодика, 2009.

Стрішенець, Н. В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004.

Українська архівна енциклопедія / Держ. комітет архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства; гол. ред. Ірина Матяш; редкол.: Ірина Войцехівська, Любов Дубровіна, Микола Железняк; вступ.слово Ірина Матяш, К.: УНДІАСД, 2008.

Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://ube.nplu.org/

Українська Загальна Енцикльопедія. Книга Знання: у 3 т. / за ред. Івана Раковського.— Львів; Станіславів; Коломия, 1930 — 1935.

Українська радянська енциклопедія. – К., 1961. – Т. 6.

Черниш. Н. І., Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань, Львів: Фенікс, 1998.

Швецова-Водка, Г.М., Документознавство : навч. Посіб, К. : Знання, 2007.

Швецова-Водка, Г.М., Документознавство: Словник-довідник термінів і понять: навч. Посіб, 2-ге вид., стер., К.: Знання, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.58.169
Data publikacji: 2016-12-20 11:49:09
Data złożenia artykułu: 2016-02-22 15:15:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 590
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Svitlana Lisina

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.