Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae

Misją Annales UMCS sectio FF Philologiae jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych głównie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (tak polonistycznego, jak i neofilologicznego), a także nauk o kulturze. Nasz półrocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych.

Punkty MEiN: 20


ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Annales UMCS”, sec. FF (Philologiae) w latach 2019-2020 finansowane w ramach umowy 615/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Na podstawie umowy nr 333/WCN/2019/1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. pismo realizuje w latach 2019-2020 zadania w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 
Opublikowane: 2021-02-22
 

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Redakcja „Annales UMCS” sec. FF zaprasza do zgłaszania tekstów do numeru czasopisma na rok 2021 (vol. 39, z. 1) 

Temat przewodni: Teksty i ich genezy

Pojęcie tekstu - rozmaicie definiowane w kontekście różnych zwrotów metodologicznych – zadomowiło się w naukach humanistycznych. Zmienia się w zależności od dyscyplin i orientacji, oferując interesujące ujęcia i perspektywy. Namysł nad tekstem i tekstualnością tworzy potencjał refleksji transdyscyplinarnych w obrębie humanistyki. Jednocześnie pojęcie tekstu wyznacza zasadniczy obszar zainteresowań filologii. Wielostronne i wielotorowe badanie tekstów, zaplecza ich powstawania i wytwarzania, próby uchwycenia uwarunkowań i okoliczności (literackich, politycznych, społecznych) towarzyszących genezie tekstów  stanowią domenę  nie tylko  klasycznej filologii i dyscyplin z niej wyrastających, ale mają też głębokie uzasadnienie we współczesnych badaniach. Współczesność z jednej strony generuje nowe zjawiska zderzające się z tradycyjną tekstualnością, domagające się opisu i szerszej refleksji, z drugiej – sygnalizuje, że wcześniejsze osiągnięcia kultury druku coraz pilniej wymagają ocalenia, choćby poprzez odpowiednią archiwizację i (krytyczne) opracowanie. To z kolei otwiera pole do dyskusji na temat środków i możliwości, którymi aktualnie dysponujemy. 

Chcemy wspólnie podjąć kwestie dotyczące tekstów literackich, około literackich i użytkowych – sposobów ich badania, komentowania, rekonstruowania, archiwizowania i wydawania. Interesujące są wszak rozmaite aspekty tekstów funkcjonujących w obiegu tradycyjnym – publikacji analogowych, jak również w środowisku cyfrowym, wyposażających w nowe narzędzia zarówno twórców, jak o odbiorców czy potencjalnych badaczy. Ogromny obszar tradycyjnej literatury (fikcjonalnej, niefikcjonalnej czy użytkowej) pozostaje nadal terenem niezbadanym lub zachęcającym do zrewidowania dawnych twierdzeń. 

Jesteśmy otwarci na różne propozycje, a także sugerujemy następujące zagadnienia: 

 • krytyka genetyczna jako narzędzie edytorskie,  
 • materiały źródłowe w pracy filologa, 
 • rewizje i rekontekstualizacje historycznoliterackie, 
 • typografia a genologia tekstów literackich i użytkowych,  
 • interpretacja tekstu w świetle współczesnych metodologii badawczych,  
 • kanon(y) literatury, 
 • metodologie literaturoznawcze i edytorstwo, 
 • aktualność historii literatury jako dyscypliny, 
 • materialność tekstu a problematyka interpretacji, 
 • projekty edytorskie i technologie cyfrowe, 
 • literaturocentryczność wobec kultury cyfrowej.

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2021 r.  

 

Redakcja „Annales UMCS” sec. FF zaprasza do zgłaszania tekstów do numeru czasopisma na rok 2021 (vol. 39, z. 2) 

Temat przewodni: Języki i dyskursy wobec praktyk kulturowych i literackich. 

Otwarty katalog zagadnień:

 • współczesne zjawiska językowe jako emanacje przemian kulturowych,
 • stereotypy językowo-kulturowe w ujęciu diachronicznym,
 • dyskursy specjalistyczne i ich wpływ na język, kulturę i literaturę,
 • języki mniejszości wobec dominującej kultury,
 • praktyki kulturowe utrwalone w języku.

 

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2021 r.

 
Opublikowane: 2020-11-03
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 38, No 2 (2020)


Okładka