Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady edytorskie

 Artykuły powinny być zapisane w formacie doc oraz PDF. Teksty powinny mieć długość nieprzekraczającą 30 000 znaków ze spacjami dla artykułów oraz 15 000 znaków ze spacjami dla recenzji i sprawozdań. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów.

Do artykułu należy załączyć tytuł w języku angielskim, bibliografię, krótkie streszczenie (ok. 250 słów) w języku polskim oraz w języku angielskim, słowa klucze w języku polskim i angielskim.

Rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy, diagramy itp. powinny zostać zamieszczone w tekście oraz podpisane. Materiał ilustracyjny należy dodatkowo dołączyć w oddzielnych plikach w formacie JPG lub TIFF. Rozdzielczość materiału ilustracyjnego, zarówno skanowanego, jak i importowanego z grafiki wektorowej, powinna wynosić 300 dpi.

Cytat umieszczony w tekście należy zapisać w cudzysłowie (bez kursywy). Należy wydzielić tylko cytaty dłuższe niż jedno zdanie, stosując do wydzielonego tekstu czcionkę 10 pkt oraz pojedynczą interlinię.

Tytuły książek, utworów poetyckich, artykułów, filmów, audycji telewizyjnych i radiowych należy zapisywać kursywą. W cudzysłów ujmuje się tytuły czasopism, wystaw, konferencji, sesji naukowych.

Uwagi odautorskie należy umieścić w nawiasie kwadratowym, dopisując inicjały autora, np.: „oddał wielkie usługi Bankowi [Handlowemu – uzup. M.G.-S.], personelowi bankowemu oraz różnym instytucjom społecznym krajowym”.

Skracając przywoływany fragment tekstu, należy wstawić w miejscu skrótu wielokropek w nawiasie kwadratowym: […].

Przy pierwszym wymienieniu/przytoczeniu osoby podaje się jej pełne imię i nazwisko.

Wyrazy obcojęzyczne należy zapisywać kursywą, np. sui generis.

Przedziały czasowe i zakresy stron (np. lata1904-1914, s. 123–127) łączy się półpauzą bez spacji.

Liczby należy zapisywać słownie (nie dotyczy dat oraz danych statystycznych).

Zapis dat według wzoru: 12 maja 2001 roku. Nie należy skracać wyrazów rok i wiek.

Nietypowe czcionki, znaki czy symbole powinny zostać osobno dołączone.

Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczy się na język polski. Przekład umieszcza się bezpośrednio pod tekstem oryginału lub w przypisie.

 

Zasady sporządzania przypisów

Przypisy umieszczamy u dołu strony każdy z przypisów kończymy kropką.

Stosujemy skróty łacińskie idem, eadem, ibidem, op. cit.

Przypisy należy zredagować w formie „klasycznej zgodnie ze wzorem:  inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (ewentualnie redakcję, tłumaczenie), miejsce i datę wydania, stronę:

 

Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918, Warszawa 1981, s. 381.

L. Bazylow, Historia powszechna 1789-1918, wyd. III, Warszawa 1995, s. 346.

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel. Warszawa 2008, s. 44.

A. Bartnicki, Rewolucja perska 1905-1911, [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, pod red. A. Bartnickiego, Warszawa 1998, s. 125.

E. E. Kisch, Jak dowiedziałem się, że Redl był szpiegiem, [w:] idem, Jarmark sensacji, przeł. S. Wygodzki, Warszawa 1957.

I. Maciejewska, Proza polska lat 1914-1918 wobec wojny światowej, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 1, s. 26.

Płk Adam Małyszko za http://www.muzeumsg.pl/index.php?option=com_content &view=article&id=78:biografie-dowodcow-1918-1939&catid=4:biografie-dowodcow&Itemid=17 [data dostępu: 04.05.2012].

 

Uwaga! W przypadku prac językoznawczych zaleca się zastosowanie przypisów oraz opracowanie bibliografii w systemie harwardzkim (wewnątrztekstowe), wzór zapisu wewnątrztekstowego: (nazwisko rok wydania: strona), np. (Kowalski 2001: 29).

Wzór opisu bibliograficznego (zgodnego ze standardem APA):

Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

Jankiewicz, A. (1990). O emocjach inaczej. W: P. Kowalski (red.), Emocje i motywacje (t. 3, s. 235 – 302). Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

Nowak, K. (1998). Zazdrość w relacjach partnerskich. Czasopismo Psychologiczne, 41(2), 143 – 159.

Ostrowski, E. (2007). Asymetria w relacjach w firmie. Referat wygłoszony na VI Konferencji Towarzystwa Edukacyjnego, Warszawa.

Tatkiewicz, R. (w druku). Wpływ izolacji na samoocenę. Czasopismo Psychologiczne, 20.

Zieniecka, P. (red.). (2002). Psychologia osobowości. Kraków: Wydawnictwo ZYX. 

 

Źródła internetowe:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: adres strony www.

W przypadku prac językoznawczych dopuszcza się zastosowanie przypisów oraz opracowanie bibliografii w systemie harwardzkim (wewnątrztekstowe), wzór zapisu wewnątrztekstowego: (nazwisko rok wydania: strona), np. (Kowalski 2001: 29).

Wzór opisu bibliograficznego:

Abrahamian Ervand, 2011, Historia współczesnego Iranu, przeł. Natalia Nowak, Warszawa: Książka i Wiedza.

Sobiecka Anna, 2013, Paryskimi śladami Gabrieli Zapolskiej, [w:] Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. Badowska Katarzyna, Janiak-Staszek Agnieszka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 295-308.

Bartmiński Jerzy, 2011, Czy istnieje europejski kanon wartości?, „Etnolingwistyka” 23, s. 15-18.

 

Zasady sporządzania bibliografii

W bibliografii  prosimy stosować sposób zapisu analogiczny do zapisu w przypisach. Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają. Bibliografię umieszczamy na końcu tekstu w układzie alfabetycznym.

Numery DOI można sprawdzić tutaj


 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL  przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 6. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.